Automatiseren bij de Rabobank: de nieuwe cursus AGORA-4 L noodzaak en prioriteit van dit project inziet. Bij de meeste banken is een informatiebijeenkomst be legd, waarin het doel en de inhoud van ICOP uit de doe ken werd gedaan. Boven dien werd in deze bijeen komsten aandacht besteed aan een goede voorberei ding op de cursussen en werden afspraken gemaakt om bij terugkomst op de bank met elkaar van ge- In juli 1982 gaf de Hoofddi rectie de opdracht dat alle medewerk(st)ers van de Ra- bobankorganisatie de gele genheid moesten krijgen kennis te nemen van het verschijnsel automatisering. Dat hield in dat er gebrui kerscursussen automatise ring moesten komen voor zo'n achtentwintigduizend mensen. De toenmalige di rectoraten Personeel en Opleiding hebben in samen werking met het eveneens toenmalige Management Team Automatisering (MTA) een tweetal cursussen ont wikkeld: - de Gebruikers Opleiding Automatisering (GOA) voor de aangesloten ban ken. Deze cursus is vier seizoenen lang gegeven voor zes verschillende doelgroepen (directeuren t/m medewerkers), voor het laatst begin juni 1986. - de Algemene Gebruikers Oriëntatie Rondom Auto matisering (AGORA) voor Rabobank Nederland. De ze cursus is als AGORA-1 t/m 3 gedurende drie sei zoenen gegeven voor de verschillende leidingge vende functies binnen Rabobank Nederland. De AGORA- en GOA- :ursussen beoogden een jemeenschappelijk referen- iekader aan te brengen bij dachten te wisselen over het geleerde tijdens de cur sus. Ook kwamen de conse quenties met betrekking tot de voortgang van de dage lijkse werkzaamheden aan de orde. Tot nu toe blijkt dat het hele project een stevige ingreep betekent in de be zetting, maar dat door vroegtijdige planning de meeste bezettingsproble men kunnen worden opge vangen. alle leidinggevenden binnen onze organisatie. Inmiddels is ook voor de overige me- dewerk(st)ers van Rabo bank Nederland een specia le AGORA-cursus ontwik keld, AGORA-4. Doel en inhoud van AGORA-4 Het doel van deze cursus is om de deelnemers bewust te maken van automatise ring en wat het betekent voor de Rabobankorganisa- tie en de eigen werksituatie. Wat is de richting van het automatiseringsbeleid van onze organisatie en hoe valt automatisering in een toe komstperspectief te plaat sen? De cursus duurt 2 dagen. De eerste dag leren de deel nemers de feitelijke functies van de computer kennen. Door tal van oefeningen krij gen zij inzicht in de toepas singen die er zijn buiten de eigen werksituatie. Tenslot te ervaren zij de mogelijkhe den van het communiceren tussen computers. Rechtstreekse associatie met toepassingen binnen onze organisatie is bewust vermeden. Een week na de eerste cur susdag volgt de tweede dag AGORA-4. In de tussenlig gende week hebben de deelnemers de mogelijkhe- Al met al betekent deelna me aan het ICOP-traject een behoorlijke ingreep in de or ganisatie, maar het blijkt uit voerbaar en leidt in eerste instantie tot een sfeer op de bank, waarin over de uitvoe ring in de praktijk goed van gedachten kan worden ge wisseld en tot een gemoti veerde groep deelnemers die uitkijken naar de volgen de modules Commercie en Leidinggeven en Commercie den van automatiserings toepassingen in hun eigen omgeving kunnen verken nen. Op de tweede dag worden die verkenningen geïnventa riseerd en zo ontstaat een beeld van de invloed van au tomatisering op de samen leving en op het bankwe zen. Vervolgens wordt inge gaan op de richting die au tomatisering opgaat binnen de Rabobankorganisatie en de gevolgen daarvan op de eigen werksituatie. De AGORA-4 cursus is zo danig opgezet dat soepel in gespeeld kan worden op de ervaringen van de deel nemers. Voor degenen, die al met automatiseringshulpmidde len werken, zijn voldoen de mogelijkheden aanwezig en Vaardigheden. De reacties van de banken uit de eerste golf en de inte resse die door banken in de Regio Rotterdam wordt ge toond, hebben ertoe geleid dat in het najaar de tweede golf van start zal gaan. M. J. L. van der Stuyft, Projectleider ICOP Regio Rotterdam om te verkennen wat auto matisering nog meer bete kent dan waar zij in hun da gelijkse werk mee te maken hebben. Voor degenen die (nog) geen automatiserings hulpmiddelen gebruiken biedt AGORA-4 een grondi ge kennismaking met auto matisering. De cursus wordt gegeven voor twee verschillende groepen: - voor medewerk(st)ers die voornamelijk op admi nistratief terrein werk zaam zijn en - voor medewerk(st)ers die in andere functies werk zaam zijn, zoals bewa king, transport, restaura tieve verzorging. ledereen, die belangstelling heeft voor de AGORA 4-cursus, kan zich voor na dere informatie wenden tot zijn of haar personeels- en opleidingsadviseur. G. van Mourik Opleidingen Informatica 13

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 13