De (I)COP is eraf! De eerste groep banken binnen de Regio Rotterdam startte op 7 april 1986 met het Integraal Commercieel Opleidings pakket (ICOP). Deze start betekende voor .de deelnemende banken het begin van een drukke periode, waarbij vrijwel ieder- een op de bank in de periode april tot en met december zal deelnemen aan de drie .modules Commercie en Beleid, Commer cie en Leidinggeven en Commercie en .Vaardigheden. In de praktijk betekent dit dat tijdens deze periode gemiddeld 2 a 3 .medewerkers niet op de bank aanwezig .zijn, omdat zij cursussen volgen. Voor het Regiokantoor bete kende deze start een voorlo pige afsluiting van de voorbereidingsperiode voor ICOP. Voorlopig, daar er tus sentijds nog vele evaluatie momenten zijn gepland om de eventuele noodzakelijke aanpassingen zo snel moge lijk in te voeren. Tevens zul len de Regiodirectie en advi seurs zich voorbereiden op de begeleiding van de deel nemende banken na afloop van het opleidingstraject. Kortom, het begeleidingsap paraat van het Regiokantoor moet klaar zijn om eventue le vervolgvragen na ICOP adequaat op te vangen en te begeleiden. Regiokantoor als proefkonijn De voorbereidingsactivitei ten van het Regiokantoor zijn reeds in oktober 1985 begonnen met een diep gaande kennismaking met de commerciële werkstruc- tureringsmethodiek, die als rode draad door het ICOP- traject is verweven. Het Re giokantoor koos er in eerste instantie voor de methodiek maar eens op zichzelf tot te passen, voordat zij de aan gesloten banken zou gaan benaderen ('practice what you preach'). Als inzet werd daarbij de activiteitenplan ning 1986 van het Regio kantoor gekozen, ledereen op het Regiokantoor heeft aan den lijve kunnen erva ren welke discipline noodza kelijk is om een dergelijk veranderingsproces een goede kans van slagen te bieden. In de beginperiode waren de opmerkingen dan ook niet van de lucht: 'Wie heeft dit nu weer verzon nen?; Moet het nou echt?; Ik heb er eigenlijk geen tijd voor!; Wanneer komt het volgende mode-artikel er aan?'. Naarmate men vor derde in de toepassing van de methodiek wijzigden de geluiden langzamerhand in: 'Nu ik het zo bekijk, ja!; Het zou best kunnen werken!; Dat had ik nooit verwacht!; Ik zie het wel zitten!' Met andere woorden, tij dens het werken met de commerciële werkstructure- ring nam de motivatie toe naarmate er meer resultaten zichtbaar werden. Deze re sultaten bestonden naast de gevoerde discussies uit een nota 'visie, strategie en beleid' door de Regiodirec tie en een aantal werkplan nen, vervaardigd door de adviseurs. Op basis van de ze werkstukken kwam het activiteitenplan 1986 van het Regiokantoor Rotter dam tot stand, waarin een stevig tijdsbeslag voor de adviseurs werd opgenomen voor het docentschap in de uitvoering van de ICOP- cursussen. Hoe gaan we verder? Vrijwel alle medewerkers van de deelnemende ban ken hebben de module Commercie en Beleid ge volgd. Uit de evaluaties blijkt dat alle deelnemers de cursus als leerzaam en zin vol ervaren. Maar wat ge beurt er met het geleerde in de praktijk? In de gesprekken die na af loop op de elf banken zijn gevoerd, blijkt dat er een uitermate positieve sfeer op de banken aanwezig is om met het geleerde aan de slag te gaan. Er wordt ge discussieerd over: 'Wanneer starten we ermee in de praktijk?; Welke onderwer pen pakken we als eerste beet?; Welke oefeningen willen we met elkaar op de bank eerst nog eens door nemen?; enz. Iedere bank gaat met deze vragen op haar eigen manier om. Er zijn banken, die een deel van het beleidsplan 1987 willen vervaardigen met be hulp van de commerciële werkstructureringsmetho- diek; andere banken gaan een werkplan maken om de agressieve benadering van 'hun' bedrijfscliënten door de concurrentie aan te pak ken; weer andere zetten een aantal beperkte acties op met behulp van de geleerde methodiek. De banken spre ken in het algemeen hun voorkeur uit om zonder be geleiding van het Regiokan toor te oefenen met de me thodiek, maar willen wel een beroep doen op het be geleidingsapparaat van het Regiokantoor om als klank bord te fungeren c.q. om de vervaardigde werkplannen te toetsen en van kritiek te voorzien. Goede voorbereiding belangrijk Terugkijkend naar de start van het ICOP-project be klemtoonden de directeuren hoe belangrijk het is om je als bank goed voor te berei den op deelname aan dit traject. Een goede afweging van alle consequenties met bestuur en staf is onont beerlijk om tot een gewogen besluit tot deelname te ko men. Vervolgens is het van essentieel belang, dat ieder een binnen de bank de 12

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 12