Aktie Rabo-rekening-krediet 1985: Voor herhaling vatbaar! In de maand mei van het afgelopen jaar is een belangrijke produktaanpassing door gevoerd voor de particuliere privé- rekeninghouders. Het ging om de invoe ring van een standaard kredietfaciliteit van f 1 000, - direct gekoppeld aan de privérekening. Naam: Rabo-rekening- krediet. Uitgangspunt was - en is - dat elke .cliënt die aan een aantal voorwaarden voldoet, in aanmerking komt voor zo'n .standaard krediet. Ter introduktie van deze pro duktaanpassing werd in 1985 een aktie ontwikkeld voor de bestaande cliënten. Het merendeel van de aan gesloten banken heeft die aktie in het najaar ook gevoerd. En met succes. Voor her haling vatbaar dus, ten minste Laten we eens even terug kijken. Tot voor mei 1985 kenden we het Salariskre diet. Verbonden aan de Rabo-rekening, maar ge voerd als een afzonderlijk produkt. Bestemd voor de korte kredietbehoefte van de cliënt. Om de pieken en dalen in het inkomsten en uitgavenpatroon op te van gen. Krediethoogte: maxi maal gelijk aan de maande lijkse netto voeding van de rekening. Rabo-rekening-krediet Een prima produkt, maar om een aantal redenen wat uit de tijd aan het raken. En juist om deze redenen is ge kozen voor de invoering van het standaard Rabo-reke ning-krediet van f 1 000,-. De belangrijkste motieven zijn: 1. nadrukkelijk verbinden van een produktplus aan de Rabo-rekening; bete re afzetkansen, betere cliëntbediening; 2. verdergaande standaardi satie op de massamarkt van de betaal-rekening. Zowel voor de afzet als voor de gebruiks- facilitei ten ervan: duidelijkheid voor de cliënt èn verbete ring van efficiëncy. Ten tijde van de produktaan passing werd geschat dat pakweg één op de drie Rabo-rekening-houders zou voldoen aan de bancaire voorwaarden. Een markt, zo groot, dat een gerichte ak- tiematige bewerking verant woord leek. Om dat te onderzoeken werd in het voorjaar al een testmarkt met een vijftal aangesloten banken opge zet. Opdracht: ontwikkel hulpmiddelen en procedures om met een minimum aan kosten een zo hoog mogelij ke produktie - lees: afzet van f 1 000,- kredieten - te realiseren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De eerste stap is de ontwikkeling van een selectieprogramma om met de computer cliëntgroepen te selecteren, die voldoen aan een aantal vooraf op te stellen voorwaarden. Uiter aard geprint op overzichten, zodanig dat een aangeslo- MODEL SELECTIELIJST bc h Lc coM i)e* «Au AA m Jen e /«-£ C O^-tCL^tpe-K %oc\ a u/L4 ke o* e. ïOO* ZO'&x Je xea*. fp^*t cl**ya$A**S lei/6, cJebebic cc*Jcc két c Se.fceJ'C/yS RSC013 i 1013 ANVEEN POST- COOE BAMCREKNR. 6EAUTOMATISEERO BE SELECTEERDE CLIEMTEN RABOREKENINS-KREOIET T.A.V. OHR P VAM OER HEIDE HFL 6607 BH 1010.72161 6607 BH 1010.72015 600 .6607 OJ1010.78026 6607 BJ 1010.72051 6607 BK 1010.72006 6607 BL 1010.72307 6607 Ol1010.78650 6607 BP 1010.72106 000 6607 BT 1010.72370 6607 BV 1010.72100 NAAM T.B. MELIS 6.T. VAN DER MALLE J. VAM OOSTVEEN J.A. VELTMAN M.P.M. ESOOMC A.C. FIJNEMENS A.J. BRUSSEL T.F.M. VAN LANEN EO VAN LANEN-ZOOKS T.M. BAKERMAN J.A.P. OP 0E BROEK ADRES POE L3E STRAAT 16 POELSESTRAAT 2 POE LSESTRAAT 0 POELSESTRAAT 13 A MARGRIETSTRAAT 106 MARGRIETSTRAAT 120 MARGRIETSTRAAT 17 EW1ASTRAAT 1 EW1ASTRAAT 10 A CHRI3TINASTRAAT 67 M00NPLAATS AMVEEN AMVEEN AMVEEN ANVEEN AMVEEN AMVEEN ANVEEN AMVEEN ANVEEN ANVEEN GEBOORTE DATUM 16-12-62 06-12-31 15-07-31 22-00-50 02-06-52 23-00-62 16-06-31 12-10-60 26-11-31 20-03-66 SALDO SELECTIE MOMENT 160.51D 3.020.32 17.600.00 761.35 101,03 520,63 1.703,32 1.320,73 600,010 220.03 A<at« fc/**e ■Joeyesta» e knecJtè(~/i'iieb \/aJ/e i HOOGSTE DEBETSTAND 1005 1.011.00 7 100.07 201,65 176,52 700,27 376,00 CUMULATIEF CUMULATIEF NUT CRED MUT CRED REACTIE BEDRA6 1005 AAMTAL 1005 CLIEMT 10.765,06 11 21.037,20 12 16.072,13 10 10.063,05 U 10.626,05 11 13.320.05 16 06.050,00 62 16.655,63 13 16.657,30 10 17.163,72 15 TOTAAL AANTAL CLIËNTEN LOKATIE: 00 10 voonbeelotcv-v lAict loeide**- c-liénb A >t ni'eb becJièiAt iIacAicu* f k cAuo.m\/oo< 6j»coof aauvfc-a s f MS teeltenu*^. s cu ezA 14 A ohr* rOO*. *espous ue.y/sóuuJ/c taai* Fe

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 4