Studiegids op MIRA Cpisidinc 2 Opleidingen per onderwerp 3 Opleidingen per functie 4 Audiovisuele producten Reeds vele jaren beschikt de Rabobank- organisatie over een studiegids. Hierin is .informatie opgenomen over interne en .externe opleidingen. Interne opleidingen .zijn door Rabobank Nederland ontwik- keld en worden veelal ook door docenten .van de centrale bank gegeven. .Gezien het enorme aanbod aan externe .opleidingen, worden in de studiegids al- leen die opleidingen opgenomen, die .voor medewerkers van onze organisatie -het meest relevant zijn. Elk jaar 'omstreeks april brengt het directoraat Oplei dingen een nieuwe inhoud van de studiegids uit in een oplage van 3500 exempla ren. Hoewel de gids op het moment van uitgifte zo ac tueel mogelijk is, zijn nader hand de meest recente ont wikkelingen rond het cur susaanbod niet in de studie gids te vinden en ook komt het voor dat het zoeken van de meest gewenste oplei ding door het grote aantal aangeboden opleidingen niet altijd even eenvoudig verloopt. MIRA - het eigen viewdata systeem van de Rabobank - geeft goede mogelijkhe den om deze bezwaren te ondervangen. Al vanaf 1982 maken plaatselijke banken gebruik van MIRA. Inmiddels is het aantal ban ken met een aansluiting op dit systeem gestegen tot 569. Het is dus zeker de moeite waard om ook bin nen MIRA de informatie over opleidingsmogelijkhe den aan te bieden. Op 1 mei zal hiermee dan ook experi menteel van start worden gegaan. Wat heeft de studiegids op MIRA te bieden? Op de eerste plaats kan men op de terminal van dit computer systeem de gegevens op vragen van alle cursussen en trainingen, die in de pa pieren studiegids staan. Er is wel een verschil: omwille van de leesbaarheid is de in formatie op MIRA enigszins beperkt gehouden. Van elke opleiding wordt aangegeven de doelaroeD en de doelstel ling, de globale inhoud, de vorm, de duur en eventuele bijzonderheden. Een voordeel van MIRA is, dat men door een zeer een voudig en gebruikersvrien delijk programma de ge wenste informatie gerichter en sneller kan vinden. Men kan zoeken vanuit twee in gangen: of op onderwerp, of op functie bij een plaat selijke bank. Als iemand bij voorbeeld een overzicht wenst van de opleidingsmo gelijkheden op het gebied van effecten, dan kan dit gevonden worden onder 'ef fecten', maar als iemand wil weten, welke opleidingen van belang kunnen zijn voor een adviseur bedrijven, dan kan hij onder die functie naam een opsomming hier van vinden. Een ander voordeel van MIRA - en daarop werd reeds gewezen - is dat de inhoud op een gemakkelijke manier kan worden aange vuld of gewijzigd. Met name daarvoor is er een rubriek 'actualiteiten'. Hierdoor kun nen de gebruikers zeer snel kennis nemen van bijvoor beeld nieuwe opleidingen. Verder zit er in het systeem een opgave van open plaat sen in centraal vanuit Eind hoven georganiseerde cur sussen. Als men aan zo'n cursus wil deelnemen, kan men hier zien, dat er in be paalde cursusplaatsen nog deelnemers kunnen worden geplaatst. Het is dan wel zaak, dat men zich op korte termijn voor die cursus aan- Op 1 i oi i r»ci en aangesloten banken naar de manier waarop van de stu diegids op MIRA gebruik wordt gemaakt. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan dan wor den nagegaan, welke verbe teringen eventueel in het systeem kunnen worden aangebracht. Voor die tijd kan men zijn reacties ook al (via MIRA) doorgeven. Dan kan ook worden nage gaan, of de banken die van MIRA gebruik maken nog behoefte hebben aan de pa pieren studiegids. Een ver schil is namelijk wel, dat de studiegids op papier in meerdere exemplaren bij de bank (en ook bij de bijkanto ren) aanwezig kan zijn en 1 Actua1iteiten/ifme ldingen 5 Inf ormat i e maak uw keuz< meldt. Annulering van deel name aan een cursus die vanuit Eindhoven is georga niseerd kan via MIRA plaatsvinden. In 1987 zal er een onder zoek worden gedaan bij de 040-344707 dat er voor MIRA, zolang een bank niet op RTN is aangesloten, vooralsnog maar één aansluiting per bank voorhanden is. Jos Paeshuyse Opleidingen Studiegids OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN INTERNE 0PLEID1NC (Situationeel) NI BE Inleiding Bankbedrijf Situationele Belleopleiding Balie E OPLEIDING (funct reditgel XIBE-Baaia NI BE-Binnenland t.TBE-Part leul lerr C Gebruiker(opleiding IllBE-Effccten Particulieren NIBE-Coneumptieee Kredietverlening Baeiecrelnlng telefoongebruik Training telefoongebruik bij dlrect-narketlng activiteiten (Al training) Rel(bemiddeling EXTERNE ECABO-opleii Bankbedrijf Studiegids PUNCTIEHeleenden OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN F BS Reut INTERNE OPLEIDINC (Situet Situationele Balleopleldl INTERNE OPLEIDINC (functl Cebrulkereopleldlng Auto» Opleiding Vekbek' Veerdigheldatrel Applic. ling r del Int EXTERNE OPLEIDING ECABO-oplelding: Co Benkbedrijf

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 3