ENIG IDEE? Rabobank Raboband Ontzie vliegtuigpassagier na reis Het aprilnummer van het maandblad geeft ons de al lerlaatste bijdrage van Te- rugblikker, die ruim twintig jaar lang, eerst in de Raiffei- senbode en later in Rabo bank, in zijn rubriek 'Uit on ze historie' heeft verteld over het wel en wee van de aangesloten banken in de twintigste eeuw. In de rubriek Wat ons bezig houdt wordt onder meer aandacht geschonken aan de resultaten van het vader landse bankwezen in het af gelopen boekjaar, de Dutch Desk in New York en de woonlasten nu en in de na bije toekomst. 864 Hoofdredacteur Haverkamp schrijft over de betekenis van de eigen identiteit van onze organisatie en in de hoofdredactionele rubriek gaat de heer Boons in op re cente ontwikkelingen m.b.t. de effectenhandel. Meer bos in Nederland is de titel van een bijdrage van de heer J. L. Volmuller van de Heidemij. In Een goede win kelformule doet wonderen wordt uit de doeken gedaan welke marketing-strategi- sche formules bepalend zijn voor welslagen in de detail handel. In een tweetal artikelen wordt aandacht geschon ken aan de stand van zaken bij de privacy-wetgeving. Meervallenkweek kan zich ontwikkelen tot een goede bron van neveninkomsten voor tal van agrariërs, een artikel in dit nummer vertelt onder meer over een oriën tatiecursus in Den Bosch. In het Landbouwcommen- taar schrijft de heer Egbe- rink over de huidige proble men met het Europese land bouwareaal. De vooruitzich ten van onze Nederlandse land- en tuinbouw in de ko mende jaren worden belicht in Zorgen voor de boeren?, waarbij de auteurs niet al leen zwarte plekken zien, maar ook lichtpunten. Beginnende exporteurs en hun distributiekanalen geeft aan, waar de kansen liggen voor jonge bedrijven, die meer dan alleen een blik over de grens durven wer pen. KdM We hopen dat de affiche met bovengenoemde zin ook bij uw bank op het pu blicatiebord hangt. Er zijn er nog een paar over, dus één telefoontje en u krijgt ze toegezonden. Het doet ons genoegen te ervaren dat het aantal inzendingen reeds flink toeneemt. Toch willen wij u verzoeken ons over een aantal onder werpen juist geen sug gesties meer toe te zenden. 1. Het bedrukken van ven sterenveloppen met een tekst over het eventueel ontvangen van meer dan een poststuk op dezelfde dag. Het drukken van de tekst kost geld en na ver loop van tijd kan de op druk wel eens meer irrita tie oproepen dan het weglaten ervan. 2. Het aanpassen van de lay-out van dagafschrif ten, door bijvoorbeeld het telefoonnummer van de bank op te nemen of een andere aanduiding voor D/C. We streven namelijk naar uniformiteit. 3. Jeugdspaarwetperikelen. Er bestaan nogal wat re gels die moeten worden opgevolgd, daaraan valt niet te tornen. Vereen voudiging wordt zoveel mogelijk nagestreefd. 4. Besparing op COM-fiche- enveloppen. Deze kunnen slechts met veel moeite worden hergebruikt. Op sparen, transport en con troleren op kreukels kost meer dan het gebruik van nieuwe enveloppen. Om dat het inpakken vol automatisch gebeurt luis tert het nauw. 5. Portikostenbesparing, op welke wijze dan ook. De ideeën hierover blijken in de praktijk - om organi satorische danwel om PTT-beperkingen - niet haalbaar. Hiermee willen we niet zeggen dat op de banken zelf geen bespa ringen te bereiken zijn, door het treffen van be paalde voorzieningen. We zijn er van overtuigd dat er voor u nog veel over blijft om wel over te schrijven naar: Secretariaat IBC, Eind hoven EW 822. Nr. 6-29 april 1986 Redactie: Wim Aerts, Karei de Mol Bureauredactie: Thea Mutsaers-Fibbe, tel. (030) 90 28 11 Abonnementsadministratie: tel. (030) 90 28 51 Redactieraad: mr. Jan Haverkamp (Rabobank Nederland,, voorzitter). Wil Botting (Vlissingen), Joop Keuning (Ren- kum). Gerard de Koek (Rabobank Nederland), Henny Krist (Dalen-Coevorden), mr. Gerard Meijs (Rabobank Nederland), Jos. Paulussen (Merkelbeek), Angelique van Poppelen (Ra bobank Nederland), Yvonne Verdonk (Hengelo-O), Dirk Ver ouden (Krimpen a/d Lek), Greetje Visser-Ritskes (Norg), Ger Wijbrandts (Enkhuizen). Postbus 17100, 3500 HG Utrecht, UCB 552 Druk: Hoonte-Holland Het geestelijk en lichamelijk funktioneren van de mens speelt zich op alle niveaus volgens een bepaald (bio)rit- me af. Het meest bekend is het dag/nachtritme, veroor zaakt door de afwisseling licht/donker. Dit 24-uursrit- me vind je o.a. bij de li chaamstemperatuur, bloed druk, hartslag, ademhaling, maar ook bij het psycholo gisch en intellectueel ge drag. De mens beschikt als het ware over een 'inwendige klok'. Persoonlijkheidsken merken kunnen ook hun in vloed hebben op die 24- Doorlezen op pagina 77

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1986 | | pagina 2