Finale met kopstukken De fraaie sportaccommodatie van het Udense UDI vormde op pinksterzaterdag het strijdtoneel in de finale van het Rabo- bankenvoetbaltoernooi. Tussen de krijt lijnen de teams van De Grensstreek en De Kempen, winnaars van de voorrondes in Nieuwegein en Valkenswaard. op het glazen paleis aan de overkant op weg naar de auto of trein. 'Daar klopt het hart van de organisatie', horen we iemand zeggen. Een ander geeft onmiddellijk terug: 'maar wij zijn er de pacemaker van'. En zo is het. De tientallen medewerkers van de centrale bank begin nen met het leegruimen van de stands en het opruimen van de restanten van de hap pening. De genodigden zullen nog een kort bezoek brengen aan het gastenverblijf van het nieuwe initiatief naar zich toe te trek ken. Vooral de kleine Gerrit van der Heijden vestigde de aandacht op zich met verras sende acties. Bij de Grens streek loerde het gevaar voor al aan de linkerzijde. De kans op een voorsprong misten de Brabanders kort voor rust door naast te koppen vanuit vrije positie en voor een leeg doel Rond de arena behalve een aantal kopstukken van Rabo bank Nederland ook een grote groep aanhangers van beide teams. De supporters kregen een prima finale te zien onder kundige leiding van scheids rechter Jos Linnemans. Aan spannende momenten en een afwisselend spelverloop ont brak het niet. De eerste kan sen kwamen voor de in geel- blauw tenue gestoken Grens streek-bewoners, maar de mannen uit Bergeyk e.o wis ten betrekkelijk snel toch het Hoewel ook na rust het team van De Kempen iets gecon centreerder bleef spelen, vie- hoofdkantoor. Het is weer voorbij, de Alge mene Vergadering van Rabo bank Nederland. Maar in de agenda's staat de datum voor 1 985 al vast en de betrokken afdelingen beginnen gelijk weer met de voorbereidingen voor het komende jaar. Daarvoor ligt echter nog de officiële opening van het ge bouw op 12 september. Een gebeurtenis, die vooral van vele medewerkers bij de cen trale bank extra inspanning zal vergen. Maar daarop ko men we nog wel terug in het nummer van Raboband dat op 28 september op uw werk plek zal arriveren. De kampioens-elf van De Kempen (boven) met de tegenstanders uit Aalten en Winterswijk in de grote finale om de Rabobank-wisseibeker. len er aan weerskanten kan sen te noteren. De vraag was slechts wie het eerst tot suc ces zou komen. Dat gebeurde na twintig minuten. Juist na dat doelman Karei Elfrink zich heel sterk had getoond bij ge vaarlijke acties, tastte hij bij een hoekschop mis. De atten te Kempense libero Dirk de Laat wist wat hem te doen stond en daarmee leek de match beslist. De Grensstreek handhaafde het behoudende spel en de Kempense ploeg won aan zelfvertrouwen. Tot dat Arjan de Heer bij een snel uitgevoerde aanval over rechts koelbloedig voor de ge lijkmaker zorgde. Slechts moeizaam wist het elftal van De Kempen deze tegenslag te verwerken en zelfs leek het er een moment op dat De Grens streek een voorsprong ging nemen. Een uitgelezen kans bleef echter onbenut en reeds ging het publiek rekening houden met een verlenging. Toen profiteerde Dirk de Laat evenwel van een ongelukkig moment in de Grensstreek verdediging en dat beteken de 2-1Grote vreugde natuur lijk bij de uitgelaten suppor- tersschare nu de streekploeg eindelijk de felbegeerde wis selbokaal had kunnen verove ren. Hoofddirectielid drs. H. H. F. Wijffels reikte het klei nood uit. In zijn huldiging be trok hij het sportieve spel van beide ploegen en memoreer de hij de bijzondere plaats die het toernooi inneemt bij de Rabobankfamilie. Het team van De Grensstreek toonde zich een fair verliezer. Coach Bert Klein Geltink analyseer de: 'Het team uit De Kempen speelde gedurende het groot ste deel van de wedstrijd wel beter, maar qua kansen was er weinig onderscheid. Het had ook 5-3 kunnen zijn.' 5

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1984 | | pagina 5