Hoerabofant Populariteit bezorgt stripheld extra werk Rabofant, de stripheld wiens loopbaan gelijk op gaat met dit blad, mag zich in een groeiende populariteit verheugen. Steeds vaker - en zelden tevergeefs - wordt hij gevraagd assistentie te verle nen bij promotionele activiteiten van de Rabobank. Plezierige bijkomstigheid, onze stripheld ziet door dergelijke uit stapjes buiten de vertrouwde begrenzing van de Raboband-kolommen nog eens wat van de wereld. Hoera! In hoogst eigen persoon draafde Rabofant nog zeer onlangs op tijdens de druk be zochte Kollumer Kaasdagen. Aldus wilde de plaatselijke Rabobank haar aanwezigheid tijdens de manifestatie het nodige gewicht geven. En toen hij toch eenmaal ter plaatse was, besloot Rabofant meteen ook maar volledig zijn schouders te zetten onder het karwei. Enfin, om een lang verhaal kort te maken: de ge zelligheid in Kollum kende amper tijd. Een menigte jonge spaarders liet zich het buiten kansje van een rijtoer op de rug van onze vriendelijke lob bes niet ontglippen. Die liet het zich allemaal welgevallen. Met genoegen torste hij ook de zwaarste lasten. En hijzelf kwam dankzij een paartoege- wijde verzorgers evenmin als het dorstige publiek iets te kort. HIEP HIEP Inmiddels heeft Rabofant trouwens alweer model ge staan in een actie van geheel andere aard. De Rabobank Leidschendam-Voorburg 2 vroeg hem te poseren toen ze op zoek was naar een origine le felicitatiekaart. 'We waren uit op een aparte en echt fees telijke kaart', aldus Cees Wil denberg van het Voorburgse kantoor Parkweg. Ijverige na speuringen in diverse cadeau shops leverden niet het beoogde resultaat op. Wat haperde er aan het gangbare assortiment? Het waren toch allemaal ta melijk afgezaagde en onper soonlijke dingen die je aan trof. Wij wilden liever iets met een duidelijk eigen gezicht en zo kwamen we op het idee onze eigen mascotte in te zet ten. Door het versturen van zo'n kaart benadrukje het per soonlijke element sterk. Teke naar Arend van Dam was ook meteen enthousiast voor het idee en diens reactie liet niet lang op zich wachten. Inmiddels is de eerste opla ge van Rabofant als wens kaart leverbaar. Is ze spe ciaal bestemd voor een be paalde doelgroep? De actie is voornamelijk ge richt op (potentiële) jeugdige klanten. We mikken op de leeftijdscategorie tot 16 jaar. In eerste aanleg loopt de cam pagne tot april volgend jaar en alle zeven vestigingen van onze bank doen eraan mee. Wanneer een jarige nog geen klant is van onze bank krijgt de betrokkene een kaart waarop als PS gedrukt staat dat er een premie van drie rijksdaal ders staat op het openen van een spaarrekening bij ons. Ook gebruiken we de kaart om 1 5-jarigen te werven bij het openen van een Zilvervlootre- kening. En het persoonlijke ele ment? Alle baliepersoneel van het kantoor dat als afzender fun geert, zet z'n naam op de kaart. Daar wordt dan de kan toorstempel aan toegevoegd. Toen die in het begin nog ontbrak leidde dat incidenteel tot lichte verwarring of een kleurtje hier en daar. Dan trok iemand de attentie meer dan de bedoeling was in het per soonlijke vlak. De jarige Job was niet in het bezit van zo'n grote vrouwelijke kennissen kring als de reeks namen achterop de kaart suggereer de. Hoe verloopt de opbouw van het voor deze doelgroep benodigde adressenbe stand? Het bijhouden daarvan vergt inderdaad heel wat aandacht en volledig waterdicht krijg je het natuurlijk nooit waar het gaat om jongelui die nog geen klant bij ons zijn. Maar we hebben, afgezien van het eigen bestand natuurlijk, toch veel profijt van ledenlijsten die de meeste plaatselijke vereni gingen beschikbaar hebben. Die vermelden heel wat ge boortedata en tevens ontvan gen we door tussenkomst van plaatselijke drukkers nogal wat geboortekaartjes. Reageert het publiek vol gens verwachting? De jarigen zelf blijken zeer enthousiast. Men vindt niet al leen de verrassing van zo'n kaart leuk, maar ook de grap pige tekst ('Hoerabo' en 'We zijn met teveel om op je partij tje te komen') slaat wel aan. Reacties in de vorm van nieu we spaarders blijven niet uit. Daar is het ons ten slotte ook om begonnen. Na afloop van het proefjaar kun je natuurlijk het geheel pas overzien. Dan gaan we ons ook over een voortzetting nader beraden. Wordt de actie eventueel uitgebreid? We spelen met de gedachte om tijdens de komende spaarweek een kleurplaat in omloop te brengen, waarbij wordt overwogen Rabofant opnieuw voor de hoofdrol te

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1984 | | pagina 2