Van de Sc TTTtff Hier is het eerste nummer van de nieuwe Raboband. Een beetje dunner, een beetje kleiner en toch een beetje be ter. Een beetje beter omdat deze Raboband is voortgeko men uit het samengaan van twee bladen: Coopij, het blad van de centrale bank en Raboband, bedoeld voor het personeel van de aangesloten banken. Daarom een beetje beter omdat in dit samengaan een bepaalde in de loop der tijden steeds meer gegroeide mentaliteit tot uiting wordt gebracht: wij, met z'n allen behoren tot één grote organisatie: de Rabobankorgani- satie. Eén personeelsblad voor iedereen, zonder onder scheid. De tijden zijn moeilijk. We weten het allemaal. Daarom zullen we samen, aangesloten banken en centrale bank de schouders moeten zetten onder een stevige klus: zor gen dat onze coöperatie ook in de toekomst voorzien blijft van een stevige basis. In die sfeer past geen on derscheid tussen wie of wat dan ook. Het is duidelijk dat in deze tijd van bezuinigen, ook het personeelsblad zijn bijdrage heeft moeten leveren. De redactie heeft het gezocht in een sobere uitvoering. Min der papier, dat spaart veel uit. Minder kleur, dat drukt ook de kosten. Maar waar we beslist niet op hebben willen bezuinigen is de inhoud en een snelle berichtgeving. Daarom gaat Raboband frequenter verschijnen. Eens in de drie we ken komt het bij iedereen op het werk terecht. Daarom ook is dit nieuwe blad een beetje beter. Een snellere, actuelere nieuwsstroom naar elk personeelslid. Dat is nieuw. Wat blijft is een gevarieerde inhoud: een mix van zake lijkheid en verstrooiing. Voor iedereen op de aangeslo ten banken en centrale bankWant een belangrij ke basis voor goed samenwerken is het goed geïnformeerd zijn over en weer. Hiervoor wil de nieuwe Raboband bedoeld zijn. Of de redactie er in zal slagen? Het woord is aan de lezer. mmmm ROOD Te huur tussen bos en landerij en onze complete boerderij in gericht voor zes personen te Waalre (Noord-Brabant). In clusief vrij gebruik sauna. Ook voor weekends. Inlichtingen: Rabobank Nederland (040) 34 46 56 of privé (040) 41 68 04. Te koop aangeboden: houten kajuitzeiljacht Fly Tour, 720x 200 meter, met 6 pk Mercury buitenboordmotor. Vier slaapplaatsen, grootzeil, fok, stormfok, 2ankers. Vorig jaar groot onderhoud uitgevoerd. Telefoon tijdens kantooruren (02946) 16 00, toestel 17. Na 18.00 uur (03462) 47 95. Nest jonge Rottweilers te koop. Zowel vader als moeder zeer betrouwbaar en waaks. Informatie bij D.Arfman, Ra bobank Gorsel, tel. (05759) 26 66. Langs deze weg wilden wij als baliemedewerkers van de bank Gerkensklooster-Stroobos graag reageren op een artikel in de Raboband van juli 1983. Het artikel staat onder de ru briek 'Schrij f maar op' en gaat over rood staan. Rabobank Haaften oppert hierin het idee om een debetsal do in het rood op het dagaf schrift te laten verschijnen. Dit vinden we een zeer goed idee. Een idee dat ook bij ons al eens geopperd werd. Kunt u ons vertellen of dit idee misschien uitgewerkt kan worden? mej. A. van Esch, dhr. A. v.d. Heide, Rabobank Gerkes- klooster-Stroobos. Naschrift: Eerst een technische kantteke ning. Bij de vervaardiging van dagafschriften kan het compu tercentrum niet zonder super snelle laserprinters. Kleuren printers bestaan weliswaar, maar die zijn veel te traag voor de dagelijks te produceren vracht rekeningafschriften. Bovendien zijn - uit doelma tigheidsoogpunt - nu de dag afschriften voor spaar-en pri- vérekeningen van gelijk mo del. De aanmaak van aparte afschriften op kleur voorde re keningcourant kost niet alleen geld, maar verhoogt boven dien (door verwisseling) de kans op fouten. 2

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1983 | | pagina 2