Raadsels in Doetinchem het werk Dol op elkaar... en land wordt uitgedrukt in cijfers, let ters of een combinatie van cijfers en letters? Daarvoor moet je echt wel iets van het agrarische bedrijf afwe ten. De raadwedstrijd waarvan boven staande vragen deel uitmaken, werd dan ook door de Rabobank georga niseerd ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan van de Agrado, een beurs in Doetinchem waarvoor voor al uit de agrarische wereld grote belangstelling bestaat. De Rabo bank was ook dit jaar weer in de vee markt te Doetinchem te vinden met een stand waarin de Rabobanken uit de kringen Doetinchem en de Graaf schap zich presenteerden. Prins Claus verrichtte de opening. Na deze officiële handeling nam de prins-gemaal een kijkje bij de ver schillende stands, waarbij hij stand nummer 309, waar de Rabobank haar stekkie had, niet vergat. Welk ras of kruising fokzeug is er in ons land het meest? Wat is het meest voorkomende afle veringsgewicht van biggen? Vragen die niet zo gemakkelijk door iedereen beantwoord kunnen wor den. Wanneer ze met nog acht soort gelijke vragen de kern vormen van een raadwedstrijd georganiseerd door de Rabobank dan weet je krek zeker, dat er iets bijzonders mee aan de hand moet zijn. Welke leek weet bijvoorbeeld of de hoogste classifi catie van een slachtvarken in Neder- Kienehoef zijn gefaseerd. Dat er iets aparts ging gebeuren moesten we laten blijken Door het Rabospandoek bij het gemeentehuis te laten prijken. De fusiepartners waren duidelijk verrast Maar dat bleek bij de uitgang pas. Wanneer ze van je beweren dat je getrouwd bent met je werk, dan is dat meestal een nogal twijfelachtig voorrecht. Onlangs werd overigens in Sint Oedenrode het bewijs geleverd dat het trouwlustigen soms ook mogelijk is op heel plezierige manier blijk te geven van verknochtheid aan het werk. Mieke Heesakkers, bij de 'Rooise' bank een natuurtalent op journalistiek vlak, zond bijgaande convocatie en trouwfoto in Rabobank-stijl op. Het begeleidende gedichtje zorgt voor een laatste stukje opheldering: 'In Rooy is er iets unieks gebeurd Spaarbank en bijkantoor

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1981 | | pagina 9