Kerst Hoe groot wil men het wonder hebben? Wat ontzagwekkend is in het oneindige is even ontroerend in het kleinste. Je moet er wel oog voor hebben natuurlijk, je hart even vrijmaken van ergernis en ongeduld. Gods zoon - onmiskenbaar, want hebben zijn ouders ooit getwijfeld aan het bestaan van een God tussen hen in, die zich zo mild betoonde, alles verzoenend, in hun momenten van liefde? Hosanna! Sterreclame aan de hemel. Is dat niet leuk bedacht? Attentie voor de buitenwacht: Heden is ons kind geboren, precies op Kerstnacht. Wijze raad en herderlijke zorg. Zoveel gepraat om hen heen, waar ze nauwelijks iets van merken... André Kuyten André Kuyten schreef dit gedicht voor de literaire kroniek Literama, een pro gramma van de NCRV. Het is opgeno men in de bundel: 'En allen die het hoor den verbaasden zich', samengesteld door Wim Ramaker. Hoeveel Rabobanken zouden de moeite hebben genomen dit jaar een op de plaatselijke situatie afge stemd sociaal jaarverslag uit te brengen? Andere prioriteiten of de wetenschap dat iemand met de sa menstelling een hele poos zoet zal zijn, hebben waarschijnlijk velen er van weerhouden. Bert Westra van de Rabobank Voorschoten behoort tot degenen die besloten wel de mou wen op te stropen. Achteraf heeft hij zeker geen spijt het allemaal te heb ben opgebracht. Het Voorschotense verslag geeft duidelijk opening van zaken en per soneelsleden herkennen veel van de eigen situaties. Niet alleen zijn er de cijfertjes over uitbetaalde of in vrije tijd gecompenseerde overuren (om organisatorische redenen jaarlijks maximaal 5 werkdagen compensa tie per personeelslid) of een be schrijving van (gunstige) ervaringen die werden opgedaan met het invoe ren van een tropenrooster op de ad ministratieve afdelingen. De directe aanpak, zo is gebleken, kwam af en toe ook wel eens wat hard aan. Zo'n teer punt was bijvoor beeld de vermelding van de ont slagreden bij alle personeelsleden die gedurende het verslagjaar op stapten. Bert Westra: 'Je kunt wel ca moufleren, maar dat geeft je nog geen opening van zaken. Over het algemeen had men er toch wel be grip voor.' Nauwkeurige specificaties over het ziekteverzuim bij de bank worden in het personeelsverslag aangevuld met wetenswaardigheden over ver beteringen in de werkomstandighe den. Uit de kring van het balieperso- neel werden klachten gesignaleerd over het beschikbare baliemeubi- lair. De aangepaste zit/sta-balies bleken in de praktijk niet helemaal te voldoen. Reacties wezen uit dat met name de bestuursleden bij de bank bijzonder te spreken waren over de blik achter de schermen die hen via het personeelsverslag werd gegund. Van de mogelijkheid commentaar te leveren op de onderwerpkeuze of de conclusies maakte jammer ge noeg niemand gebruik. 'Volgens mij,' aldus Westra, 'zijn de mensen al tevreden wanneer het leuke kost is die je ze voorschotelt. Met sugges ties voor aanvullingen en dergelijke komt men niet zo gauw. Je vergeet sommige zaken gewoon. Ik had ze ker wel commentaar verwacht op het feit dat er niets over de pen sioenregeling geschreven is. Het uitblijven van een soort discussie is eigenlijk wel jammer. Voor mijn ge voel laat men het allemaal teveel over zich heen gaan. Maar wie weet, wijzen cijfers volgend jaar uit dat men meer gebruik is gaan maken van allerlei regelingen en voorzie ningen die we kennen. Dan heeft zo'n verslag toch z'n uitwerking niet gemist. Voor de samenstellers is het schrijven van een rapport ook nuttig. Je gaat alles weer eens op een rijtje zetten. Heel verhelderend!'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1981 | | pagina 2