Lokkertjes of beknibbeling? Inschrijving NIBE-studies verruimd Het zal veel lezers van kranten, tv- kijkers, radioluisteraars of doem denkers niet ontgaan hoezeer een klein aantal onderwerpen in het middelpunt van de belangstelling staat. De meest voorkomende zijn: on betaalbare energie, burgerlijke ongehoorzaamheid, huisvesting, oplichterijen, roofmoord, inkom stennivellering, milieuvervuiling, massa-ontslagen, faillissemen ten, drugs, drank... werkeloos heid Werkeloos, geen werk, werkzoe kend. Als je in die situatie zit, moet je iedere dag zoveel moge lijk kranten doorneuzen of er ge schikte banen worden aangebo den. Zo kun je ook regelmatig Ra- bobank-advertenties ontdekken. Als er bij onze organisatie vacatu res ontstaan, vervaardigen des kundigen passende advertentie teksten vol aanlokkelijkheden. Een baan voor de toekomst, goed salaris, prettige werksfeer, afwis selend werk, mogelijkheden iets meer te worden, studiekostenver goeding, dertiende maand salaris en een prima bedrijfsspaarrege- ling. Allemaal extra's, teveel om op te noemen. Net als de gelaagde voor ruit, sportieve wieldoppen of ach terruitverwarming bij een auto. Hierbij enkele fragmenten uit ad vertenties, die toevallig op één dag in een regionaal dagblad voorkwamen. Veel ontlopen de teksten elkaar niet, ten minste bij een eerste aanblik. Geboren zwartkijkers echter veerden me teen op uit hun stoel, als door een adder gebeten. De eerste stieke me aanzet van een tendens tot be knibbeling op de personeelskos ten? Of gewoon een onschuldig misverstand? Wie het weet, mag het ons melden. Collega's uit Jub bega genieten de voorkeur. commercieel medewerk(st)er Rabobank S 18 De nieuwe NIBE-brochure 'Oplei dingen per 1-11-'81' is uit. Enige ex tra aandacht voor deze brochure is op zijn plaats, daar er een aantal wij zigingen, met name op het gebied van de inschrijvingen, zijn inge voerd. Met ingang van 1 november jl. is het mogelijk op elk gewenst moment in te schrijven voor een der NIBE-op- leidingen. Aan het eind van elke maand verwerkt het NIBE de in schrijvingen van die maand. Uiterlijk drie weken nadien wordt het lesma teriaal toegezonden. Zo kan rond de 20e van de maand volgende op die waarin men inschrijft begonnen wor den met de studie. Indien men wil deelnemen aan de eerste gelegenheid voor de NIBE- begeleiding en/of de eerste NIBE- examens, moet echter vóór een be paalde datum worden ingeschre ven. Studieplanning Van elke opleiding is in de brochure onder het hoofdje 'Studieduur' de omvang opgenomen. Het tijdsbe stek dat die opleiding zal vragen is door de cursist zelf vast te stellen. De basis hiervoor is het aantal pagi na's dat door een cursist gemiddeld per uur bestudeerd kan worden. Wanneer men op een bepaald ogen blik examen wil doen, kan men aldus zelf het tempo bepalen dat men moet aanhouden. Men moet daarbij wel rekening houden met de uiterste inschrijfdatum. Begeleiding De eerstvolgende begeleidings bijeenkomsten vinden begin februa ri 1982 plaats. Wil men hieraan deel nemen, dan moet men voor een be paalde datum inschrijven. Voor de NIBE-Basisopleiding was de uiterste inschrijfdatum 30 novem ber 1981 met als eerste examenmo gelijkheid mei/juni 1982. Voor de kredietenopleidingen is de uiterste inschrijfdatum 31 december 1981 met eveneens als eerste gelegen heid examen te doen in mei/juni 1982. Indien men niet aan de bege leidingsbijeenkomsten deelneemt en in de periode 25 februari/4 maart 1982 examen wil afleggen, moet men vóór 31 december 1981 in schrijven. Waar te verkrijgen? De NIBE-opleidingenbrochure kan door elke bankmedewerker via de afdeling Personeelszaken worden aangevraagd. Voor nadere inlichtingen kan men zich schriftelijk of telefonisch wen den tot het NIBE, afdeling Cursus administratie, Herengracht 136, 1015 BV Amsterdam, telefoon (020) 253424. Cm Rabobank Jubbega verleent op persoonlijke wijze uiteenlopende aan particulieren, bedrijven en instellingen. Wij mai zelfstandige bank. deel uit ven de landelijke Rabobankorganisatie met ruim 3.000 vestigingen. Wijze' verantwoordelijk gesteld voor de afzet van het dienstenpakket In de particuliere v bevatten onder meer, het verstrekken van achter grondinformatie en de bemiddeling bij diverse baliediensten, waaronder - zo mogelijk enige bi reizen, verzekeringen, beleg- ervaring, gingen en consumptieve financieringen. Bij gebleken geschiktheid De Rabobank biedt een kan de zelfstandige functie goede honorering er van Chef Kas In het vooruit- kende se - zicht worden gesteld. dertiende maandsalaris en een premievrije spaar regeling. CJw schriftelijke sollicitatie wordt met belangstelling verwacht door de di van de Rabobank. Leeftijd: vanaf ca. 21 jaar. 8410 AA Jubbega Rabobank Ameland directeur (m/v)

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1981 | | pagina 18