Doen banken wat aan kunst? Wat doen banken aan kunst? Wat doen de plaatselijke Rabobanken aan kunst? De vraag is gauwer gesteld dan beantwoord. Vooropgesteld, de gelegenheidskunst blijft in dit bestek buiten beschouwing. Geen activiteiten dus die vallen in de sfeer van jubilerend of afscheidnemend personeel. Ook onbesproken blijven de banken die hun.-jarig bestaan met een royaal gebaar onder strepen door de gemeenschap iets monumentaals cadeau te doen. Net zo min ten slotte gaat dit verhaal over banken - en het zijn er nogal wat - die er de gewoonte op na houden voor de duur van een tentoonstelling een kunstenaar met diens werk gastvrijheid in de bankhal te verlenen. Centraal in deze kolommen staat de vraag in hoeverre banken kunstzin nige elementen gebruiken ter verfaaiing van de eigen kantoren, de ei gen werkomgeving. De resultaten van een eerste opper vlakkig onderzoek zijn ontmoedi gend. Waar je ook kijkt, het lijkt overal armoe troef. Kantoren vol posters bepalen het beeld in combi natie met muren vol afgedankte affi ches van verre vakantiebestemmin gen of de restanten van uitgediende etalagepakketten. Hoe komt zoiets nou? Kijkt de gemiddelde bankge- noot echt vol genoegen aan tegen al die in vierkleurendruk afgebeelde vakantiebestemmingen? Navraag leert dat er dikwijls iets anders aan de hand is. We hebben te maken met gemakzucht, maar ook met onwe tendheid. Teveel nog bevindt kunst zich in de marge van de samenle ving. Een schilderij, tekening of ets aan de muur - we beschouwen het doorgaans als een overbodige vorm van make-up. Het klinkt droevig, maar de meeste bedrijven zitten be paald niet verlegen om kunstenaars of hun voortbrengselen. Daarbij komt een gebrek aan ken nis. Vaak leeft uitsluitend het besef dat praten over de aanschaf van kunst toch even iets anders is dan een gesprek over een nieuw behan getje. Dat schrikt af, waardoor de onderontwikkelde vraag nog verder daalt. Al is het kunstaanbod gigan tisch, er bestaan geen postorderca talogi waaruit maar besteld behoeft te worden. Wat de beeldende kunst betreft, kan rustig gesteld worden dat het aan bod nog volstrekt onvoldoende toe gankelijk is gemaakt. Daarbij komt dat de beeldende kunst als zodanig het duidelijk af moet leggen tegen kunstvormen als - bijvoorbeeld - de muziek. Daar 'horen' we veel meer over, we worden er als het ware vanaf de geboorte mee vertrouwd gemaakt. Muziek, film en literatuur behoeven trouwens ook geen kapi taal te kosten. Met uitingen van beel dende kunst ligt dat anders. Vol gens de publieke opinie althans. Kunstkenners zijn er om te beweren dat het ook anders kan. Waarbij ove rigens nadrukkelijk de kanttekening past dat kunst kopen met beschei den middelen wel heel hachelijk wordt zonder te beschikken over ei genschappen als speurzin, inzicht en... geduld. Een gruwel Maar het kan ook anders. Voor col lega's die hun muren liever niet meer behangen zien met prenten en platen die een gruwel zijn voor het oog, bestaat de mogelijkheid kunst te lenen. Momenteel telt Nederland circa 50 uitleencentra voor kunst, waar ook bedrijven terecht kunnen voor een of meer abonnementen. Het bedrijfstarief per abonne ment bedraagt maandelijks 25 gul den; het geeft recht op het huren van kunstwerken uit de leencollectie. Voor de duur van drie of zes maan den kunnen deelnemers hun zelfge kozen kunst proberen en beoorde- 14 i Rabobank «a

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1981 | | pagina 14