siers. In recordtempo moesten er com pleet nieuwe archiefkasten ingericht worden, inclusief naamstroken. Een ex tra kopieerapparaat deed wonderen. Sommige gegevens zoals werkgevers verklaringen, salarisopgaven en derge lijke voor de afhandeling van lopende fi- nancieringsaanvragen moesten weer opnieuw van buitenaf aangevraagd wor den. Alom werd begrip getoond. Voor deze uitzonderlijke situatie schrapten de leveranciers van kantoormeubilair het woord levertijd resoluut uit hun woor denschat. Desnoods haalde men een toonzaal leeg om Lelystad uit de brand te helpen. Binnen twee dagen kwam er zo een noodbalie beschikbaar. Al na drie weken arriveerde er weer een nieuwe kogelwerende kasbox. Tussen al de be drijven door waren er de telefoontjes van verontruste klanten: 'Meneer, ik heb daags voor de brand spaargeld gebracht. Is dat nu ook verbrand?' De man kon op z'n gemak gesteld worden, maar het voorval illustreerde wel hoe hardnekkig de buitenwacht nog steeds denkt dat banken de aangeleverde spaargelden op stapeltjes bewaren. Overigens waren de medewerkers van de bank Flevoland de uren direct na de brand wel razend benieuwd in welke toestand men de drie brandwerende kasten uit het gebouw zou aantreffen. Buiten de normale kluiskast ging het om een rijkelijk gevulde nachtkluis en een kast met safeloketten. Om ongewenste belangstelling tegen te gaan werd heel het terrein permanent onder bewaking geplaatst. Met zware machines wisten de slopers zich na de brand in twee dagen tijd een weg te banen naar de plek waar de klui zen vermoedelijk moesten liggen. Uit eindelijk troffen de puinruimers een van de kasten aan in een supermarkt die be neden de bank gevestigd was Afge zien van een geblakerde buitenkant bleek het loodzware gevaarte (4000 kg) nog geheel intact. Wel ontdekten tech nische specialisten dat het tijdslot op de normale geldkluis was geblokkeerd van af het moment dat de vlammen toesloe gen. Men vond tussen het mechanisme de gesmolten resten van een plastic af- dekkapje! In de Lips-fabrieken moesten er vervolgens snijbranders aan te pas komen om bij de volstrekt ongerepte in houd te kunnen komen. Het feit dat ook de Safelokettenkast ongehavend - dat wil zeggen: zonder inwendig letsel - uit de puinhopen werd opgevist, betekende een pak van het hart voor de tientallen huurders van safeloketten. Ze konden op kosten van de Rabobank naar het Dron- tense kantoor reizen om zich daar per soonlijk in de kluisruimte ervan te over tuigen dat hun kostbaarheden nog onge rept waren en veilig achter slot en gren del zaten. Een vraag tenslotte die de me dewerkers van de bank Flevoland nog graag in overweging geven aan collega's bij andere banken: is het niet zinvol om administratieve kerngegevens van bij voorbeeld verzekeringen ook brandvrij op te bergen om het tijdrovende opvra gen van allerlei duplicaten te voorko men? ten van voorwerpen die nog werden op gediept tussen de droeve restanten van het afgebrande gebouw rangschikte de maker met gevoel voor compositie en een flinke lik gips tot een even modern als bizar kunstwerk. Terwijl de directieleden van de Rabo bank Flevoland koortsachtig gingen uit kijken naar een behuizing, was Tony Dillerop de man onder wiens directe ver antwoordelijkheid een begin kon worden gemaakt met het opzetten van een nieu we inrichting. Als hoofd algemene zaken bij de bank tracht hij de gehele operatie te reconstrueren. Hij is ervan overtuigd dat maar weinigen zich ten volle de strekking realiseren van zo'n brand en wat het zeggen wil te moeten beginnen met totaal lege handen. 'Je staat wel even heel raar kijken,' constateert hij achteraf, er aan toevoegend dat die ge waarwording wonderlijk genoeg vrijwel meteen gevolgd werd door de constate ring dat er dan ten minste ook niks meer viel op te ruimen. Vol lof is hij echter over de spontane medewerking die er van alle kanten werd verleend. 'Je hoef de het woord brand maar op de lippen te nemen en iedereen reikte de helpende hand. Terwijl hier nog een geruststellen de brief aan de cliënten werd gedrukt, kon een van onze personeelsleden al naar het computercentrum in Zeist racen om de uitdraai op te halen van het beno digde adressenbestand. In die brief lie ten we de klanten weten dat ze 'tot na der order' terecht konden op de beide resterende Rabobankkantoren in Lely stad. Die zijn ook na de brand twee keer op rij gedurende de zaterdag geopend geweest.' Vanuit de hoofdadministratie in het Drontense Rabobankkantoor werd tege lijkertijd een begin gemaakt met de re constructie van enkele duizenden dos- SffltLClKETTEN. '<faT r i nachtkluis TT-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 9