YvA1 Het allereerste begin van de voorberei dingen ligt echter nog veel verder terug. Bij de directie van de Utrechtse Jaar beurs bevindt zich nu al een verzoek tot het reserveren van ruimte voor de alge mene vergadering van 1982 Naarma te de datum van de algemene vergade ring meer in zicht komt, neemt vooral binnen de afdeling Algemene Informatie van de Centrale Rabobank de bedrijvig heid koortsachtige vormen aan. Er die nen statutaire uitnodigingen voor de massabijeenkomst vervaardigd te wor den, er moeten zo'n 3500 vergaderdos siers worden samengesteld en ver stuurd. Uiterlijk veertien dagen voor 'het uur x' moeten die zwaarwichtige pakket ten op hun plaats van bestemming zijn. De jaarverslagen van de organisatie en de met haar gelieerde instellingen ma ken er deel van uit, maar net zo goed de vereiste toegangsbewijzen, parkeerkaar- ten en lunchbonnen. Volgens een strak rouleerschema krijgt de afvaardiging van elke bank telkens een plekje toebedeeld in de vergaderzaal. Het stoelenplan dat daarbij fungeert als leidraad heeft inmid dels dan uiteraard al de 'verklaring van geen bezwaar' gekregen namens de Utrechtse brandweer. Want uit een oog punt van brandveiligheid interesseert ook die zich zeer voor het massale ge beuren. Zo kunnen er desgewenst nog massa's aspecten naar voren gehaald worden. Lang niet allemaal gaan ze voor de argeloze bezoeker gepaard met zicht bare drukte. Maar voor een vlekkeloos verloop moeten ze ieder afzonderlijk wel de nodige aandacht krijgen. Zoals er tij dens de vergadering ook meteen slag vaardig gereageerd moet worden wan neer zich - zoals op 8 juni jl. werkelijk gebeurde - een bezoeker meldt wiens pantalon is besmeurd met teerachtige resten van een plakmiddel. Een stoel waarvan het slachtoffer bezit nam, bleek er door de vorige gebruiker wat al te roy aal mee ingesmeerd. Het streven naar een vlekkeloos verloop wordt dan zoveel mogelijk benaderd door de bliksemsnel le aanschaf van een nieuwe pantalon. Op kosten van de organisatie. ledereen hoopt dat het nooit gebeuren zal: brand. Wat kan vuur of hitte aan richten? Brandweermensen praten er desgewenst uren over. Met groot ge mak. Ze kunnen uitleg geven, adviseren over voorzorgsmaatregelen, of pro beren aan te geven hoe verraderlijk een brand kan zijn. Maar een enkele foto zegt in dit verband meer misschien dan duizend woorden. Bakken met kaart- bestandendikke bundels verkoold papier. Het karkas van een telmachine an ders. Of in ieder geval het bizarre telefoontoestel. Kunststof, gesmolten door hitte-ontwikkeling en vervolgens weer gestold. Brand. We denken aan ver zengend vuur, rookontwikkeling. Wie er nooit echt mee te maken heeft gehad kan niettemin alleen maar gissen, zich hoogstens een globale indruk vormen. Onze fantasie schiet tekort in het oproepen van beelden die overeen stemmen met de vernietigende werkelijkheid. Met de collega's in Lelystad ligt dat an ders. Zij ondervonden welhaast 'aan den lijve' wat het woord brand betekent. Raboband ging op bezoek, praatte over de nasleep van de catastrofe, en leg de fotografisch enkele gehavende overblijfselen vast. Verspreid over deze en volgende pagina's presenteren wij het relaas. Een reportage die tot nadenken stemt.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 7