(On)zichtbare drukte voor een massale manifestatie Het zal de buitenwacht niet gemakkelijk ontgaan, dat de Rabobankorganisatie jaarlijks omstreeks juni een algemene vergadering 'op touw zet'. De manifesta tie die ruwweg geschat telkens een 3500 mensen uit heel het land op de been brengt, is daarvoor gewoon te om vangrijk van aard. Wanneer er zoals dit jaar ook nog de benoeming wereldkun dig wordt gemaakt van een man als ex-minister Duisenberg tot hoofddirec tielid bij de Centrale Rabobank, dan ves tigt dit nog eens extra aandacht van bui tenaf op het gebeuren. Vrijwel geen mens echter realiseert zich de gigantische hoeveelheid voorberei dend werk die er met dit alles gepaard gaat. De afgevaardigden van plaatselijke banken, gemiddeld zijn het deputaties van drie personen elk die de massabij eenkomst te Utrecht bijwonen, betreden 's ochtends een keurig ingerichte hal waar de duizenden stoelen in slagorde staan opgesteld, waar een onberispelijk podium opgesteld staat voor leden van de belangrijkste bestuurscolleges, waar een geluidsinstallatie ervoor zorgt dat de kleinste verspreking van elke woord voerder tot in de verste uithoeken nog verstaanbaar is, en waar de bezoekers meteen na binnenkomst al de vermoeie nissen van een lange reis kunnen weg spoelen met een vers bakje koffie. Dege nen die per spoor naar de plaats van sa menkomst zijn getogen hebben dan reeds gebruik kunnen maken van treinen die met het oog op de algemene verga dering voorzien werden van de nodige extra rijtuigen. Weggebruikers konden hun vervoermiddel moeiteloos in de na bijheid van de vergaderplaats kwijt dank zij gereserveerde parkeerplaatsen. Zo zijn er honderd-en-een dingen te regelen geweest en geregeld. Op 8 juni, dit jaar de vergaderdatum, waren er in totaal ruim vijftig personeelsleden van de Cen trale Rabobank in touw om te zorgen dat alles gladjes verliep. Daarbij kwamen nog eens zo'n tachtig deskundigen die zich beijverden om in de diverse stands tekst en uitleg te geven over allerlei nieuwtjes op het vlak van de bankdien sten en de kantoorinrichting. Eveneens vrijwel onopgemerkt in de weer achter de schermen waren enkele tientallen medewerk(st)ers van de Utrechtse Jaar beurs. Zij zorgden ervoor dat tegen lunchtijd in recordtempo 136 tafels wer den gedekt voor een lunch ten behoeve van die duizenden hongerigen. Er moest bestek worden verdeeld, koppen en schotels. En wat te denken van de aan kleding voor de ruim tienduizend ka detjes die er in recordtijd door de dames en heren werden soldaat gemaakt? Al deze en dergelijke werkzaamheden vol trokken zich echter nog betrekkelijk kort voor of na de aanvang van de vergade ring. Ook het gereedmaken van de im mense hal voor de ontvangst van de dui zenden vergaderaars voltrekt zich in be trekkelijk korte tijd: de vier dagen die vooraf gaan aan de vergadering zijn er mee gemoeid. De podiumopbouw be gint, geluidstechnici gaan aan de slag, vaklui van de PTT komen in actie voor het realiseren van speciale telefoonlij nen, de stoelenverhuurder maakt zijn opwachting, en een decorbouwer komt zorgvuldig de theatergordijnen draperen die als achtergrond fungeren voor het podium. Zowat als laatste verschijnt de bloemist ten tonele. Hij zorgt ervoor dat een kille hal en de omgeving met bekwame spoed letterlijk worden opgefleurd. Zijn inbreng illustreert overigens treffend hoezeer er al maanden tevoren wordt gewerkt aan de algemene vergadering. Er moeten met de leverancier afspraken gemaakt worden over de gewenste soorten bloemen, zodat hij zijn teeltpro gramma bijtijds af kan stemmen op het benodigde bloeiende materiaal.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 6