VPR-ledenraad verstreek met de behan deling van de begin dit jaar verschenen discussienota vol beleidsuitgangspun ten. De inhoud ervan betreft zaken als medezeggenschap, arbeidsvoorwaar den, loopbaanplanning, doorstroming, fusies van plaatselijke banken, functie classificatie, een standpuntsbepaling met betrekking tot overlegorganen en de verhouding tot andere werknemersorga nisaties. In de afgelopen maanden hebben ver enigingsleden massaal gelegenheid ge had om op kring- of districtbijeenkom sten van de VPR hun zegje te doen over de verschillende onderdelen van de nota met beleidsuitgangspunten. Op een flink aantal punten resulteerde het in voor stellen ter aanvulling of wijziging. Alvorens de ledenraad zich uiteindelijk hoofdstuksgewijs achter het beleidsstuk schaarde, werden de te behandelen za ken nog mondeling van een toelichting voorzien door een deskundige uit eigen kring. Een lid van de werkgroep onder nemingsraden vertelde over de contac ten die vanuit de VPR zijn gelegd met de Ondernemingsraad van de Centrale Rabobank. Gezien de te verwachten groei in het aantal ondernemingsraden en het belang ervan stelt de VPR pogin gen in het werk om alvast ter algemene oriëntatie iemand als toehoorder te kun nen afvaardigen naar de OR-vergaderin- gen bij de Centrale Rabobank. Waar het ging om de realisering van een stuk medezeggenschap, toonde de VPR-aanhang zich een warm voorstan der van het streven naar de benoeming van een personeelsafgevaardigde in de beheerscolleges bij plaatselijke banken. Buitengewoon uitvoerig werd er van ge dachten gewisseld over het hoofdstuk waarin gedachten werden ontvouwd De Vereniging Personeel van Raboban- ken kan met voldoening terugkijken op de eerste ledenraadsbijeenkomst uit de geschiedenis van haar bestaan. In het congrescentrum van de Utrechtse jaar beurs werd het een bijeenkomst die enigszins in het teken stond van verle den en toekomst: Pet af voor het verle den en jas uit voor de toekomst. Om met dat laatste te beginnen, in het toe spraakje waarmee hij de bijeenkomst af sloot deed VPR-voorzitter Theo Krajen- brink een beroep op alle aanwezigen om gezamenlijk de schouders te zetten on der de grootscheepse ledenwerfcam pagne die dit najaar van stapel gaat. De vereniging hoopt dan door middel van gerichte acties haar ledenbestand onder het personeel van Rabobanken te kun nen opvoeren tot meer dan tienduizend. Diezelfde voorzitter Krajenbrink liet in zijn begroetingswoord tijdens de leden raad duidelijk blijken dat wat hem betrof met de bijeenkomst definitief een perio- Jan Stro riks Hans Koet de van opbouw en aarzelend zoeken als afgesloten kon worden beschouwd. In telegramstijl schetste hij nog eens de voornaamste gebeurtenissen uit het ver leden. Sprekend over het stormenderhand toe nemen van de werkzaamheden sinds dien, de betrokkenheid van VPR-mensen bij tal van werkgroepen en overlegcom missies, constateerde de heer Krajen brink dat de VPR anno 1978 gewoon niet meer valt weg te denken binnen de Rabobank. Thans is het onze taak de nog ontbrekende collega's ervan te over tuigen dat er ook voor hen plaats is bij ons.' Een aanzienlijk gedeelte van de eerste Theo Krajenbrink over een formule om de VPR te betrek ken bij het overleg rond arbeidsvoor waarden. Verenigingssecretaris Jan Stronks lichtte nog eens toe dat de le den nadrukkelijk hebben verklaard van mening te zijn dat de vereniging invloed dient te krijgen op de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden. Op aandringen van het hoofdbestuur deed de ledenraad in zijn discussies overigens nog geen defi nitieve uitspraken over de vorm waarin die deelname aan het overleg gestalte moet krijgen. Het dagelijks bestuur kreeg de vrijheid om mogelijke denk beelden die daaromtrent ontwikkeld worden in bespreking te nemen. Aange kondigd werd dat het plan bestaat om uit de Centrale Kringvergadering van de Rabobankorganisatie een werkgroep te benoemen ter bestudering van heel deze problematiek. Het VPR-bestuur beloofde de zaak na deze studiefase eerst op nieuw met de leden te zullen bespreken alvorens er een beslissing genomen wordt. In straf tempo wijdde de VPR-ledenraad zich hierna achtereenvolgens aan een bespreking van opleidingsaangelegen heden en loopbaanplanning. VPR-vice- voorzitter Hans Koet vond het een be langrijke zaak voor personeelsleden om aanwezige opleidingsproblemen door te geven aan de beleidsbepalende instan ties, evenals het tijdig registreren van opleidingsbehoeften. Met klem kwam ook het verlangen naar voren tot het stichten van een centraal informatiepunt waar voor personeelsleden geregistreerd wordt 'wat men wil' met betrekking tot de eigen loopbaan. Hoezeer het de VPR ernst is met het be trekken van haar leden bij de discussies over actuele onderwerpen, bleek bij de behandeling van het hoofdstuk functie classificatie. Onder meer ter bestudering van deze materie is uit de vereniging een werkgroep geformeerd. Woordvoerder René den Boer vond in zijn plei dooi dat zo'n werkgroep haar taak - om té fungeren als communicatiekanaal - eerst optimaal kan vervullen zodra er per district uit het Rabobankwerkgebied althans een vertegenwoordiger deel neemt aan de besprekingen. Hij atten deerde op de bereidheid van de Centrale Rabobank om desgevraagd voorlich tingsmensen beschikbaar te stellen bij het plaatselijk invoeren van functieclas sificatie. Hij achtte het van belang dat personeelsleden geruime tijd voordat er bij een bank informatiebijeenkomsten worden gehouden over het functieclassi- ficatieproject, in het bezit worden ge steld van een brochure met essentiële gegevens. Vice-voorzitter Hans Koet ten slotte koos voor de laatste maal tijdens de VPR-ledenraad positie achter het spreek gestoelte toen er een toelichting gegeven moest worden op dat deel van de be leidsnota waarin de vereniging haar houding kenbaar maakt ten aanzien van velerlei overlegorganen. Hans Koet: 'De buitenwacht moet niet menen dat we de problemen uit de weg gaan. Maar we hebben nadrukkelijk voor overleg geko zen ofschoon we ons realiseren dat het misschien niet de weg is die het snelst leidt tot resultaat.'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 5