registreerd via toetsenborden met beeldscherm. Alle gegevens worden al dus vastgelegd op een kleine magneti sche schijf. Deze diskette wordt dage lijks per auto naar een van de twee ope rationele computercentra gebracht en daar verwerkt. In de tweede automatise ringsfase wordt de functie van de kas- kwiteringsmachine overgenomen door een baliebeeldscherm. Voornaamste voordeel ook hier: alle gegevens van het kasverkeer behoeven slechts eenmaal te worden vastgelegd, terwijl tevens alle posten direct automatisch worden ge fiatteerd. In het volgende stadium van heel het automatiseringsproject wordt de apparatuur bij de banken dan aange sloten op een van de regio-eenheden waar zich computers met informatiebe standen bevinden. Het transport van de vereiste gegevens geschiedt nu per tele foonlijn inplaats van per auto. In de slot fase kunnen ook alle mutaties van cliën tenrekeningen ogenblikkelijk via de re gio-eenheden worden afgehandeld. Re keningafschriften worden vervaardigd waar de klant bijstaat. Koppeling tussen de regio-eenheden en de grotere eenhe den zoals in Zeist en Eindhoven maakt op grote schaal een uitwisseling van in formatie over de organisatie als geheel mogelijk: in de regio-eenheden wordt bij transacties van iedere plaatselijke bank de financiële administratie direct bijge werkt. Onbekendheid De heer Van Eldik die met de nodige sla gen om de arm heel de periode 'tot 1985 en later' alvast reserveerde voor de in voering van een en ander, kondigde ver volgens het plan aan om via een perio diek automatiseringsbulletin de betrok kenheid van alle belanghebbenden bij het ingrijpende project te vergroten. Noodgedwongen veel minder concreet dan bij het belichten van technische as pecten, stond de inleider aansluitend stil bij een aantal effecten op sociaal en per soneel vlak. De heer Van Eldik: 'Meestal zullen de consequenties van die vernieu wingen voor de medewerkers slechts schattenderwijs bepaald kunnen wor den.' Een vraag die hij zich bijvoorbeeld hardop stelde, betrof de personeelsop- bouw: Brengt het feit dat jonge meisjes zich minder tot techniek aangetrokken voelen, een verschuiving qua sexe te weeg in de personeelsopbouw? Moge lijk ook zal de toepassing van beeld schermen gepaard gaan met nog onbe kende verschijnselen, waardoor aange paste arbeidstijden nodig kunnen wor den. De kans op fouten neemt door de toepassing van beeldschermen af, maar het werk zal een meer gereglementeerd karakter krijgen, met minder 'speelruim te' voor ieder persoonlijk. Algemeen gesteld vergen de nieuwe ontwikkelingen een andere gedrags- en werkwijze dan die waarmee mensen vroeger een gewaardeerde bijdrage in het arbeidsproces leverden. Het feit dat veranderingen zich sneller voltrekken betekent bovendien dat er aan het men selijke aanpassingsvermogen steeds ho gere eisen worden gesteld. In het alge meen verloopt de sociale aanpassing langzamer dan de technologische ont wikkeling vraagt, met alle spanningen vandien. Zeker is dat automatisering een vermindering betekent van de portie sleurwerk bij de banken. Er komt meer tijd vrij voor een persoonlijke behande ling van de klant. Tegelijk verwachtte de heer Van Eldik een sterke groei van func ties die een speciale opleiding vragen. Weliswaar zal de totaliteit van het per soneel wellicht minder toenemen dan het gemiddelde van duizend man waar aan we de voorbije jaren gewend raak ten, maar de toename van het aantal specialisten verhoogt de betekenis van de werknemer: hij is niet meer zo ge makkelijk te vervangen en de arbeids mobiliteit zal kunnen teruglopen. Waarborgen Het hoofddirectielid van de Centrale Ra bobank stond aan het slot van zijn refe raat nog stil bij mogelijke functiever schuivingen onder invloed van de auto matiseringsprocessen. Een personeels formatieplan per bank of voor kleine groepen van banken zal wenselijk zijn. Hierin staan nieuw te creëren functies vermeld, alsmede de arbeidsplaatsen die geheel of gedeeltelijk komen te verval len. Het is de opzet dat er bij de persone le reorganisaties geen ontslagen zullen vallen. Zou individueel de noodzaak be staan over te stappen op werk van een lager beloningsniveau, dan blijft de be staande inkomenssituatie onverkort ge handhaafd. Vanzelfsprekend zal er dan naar gestreefd worden om de nieuwe functie door uitbreiding van taken op den duur weer op het oude hogere ni veau te brengen. Ook bij het bezetten van nieuwe stoelen in de gewijzigde organisatiestructuur richt de werving zich zeer nadrukkelijk eerst op de eigen collega's die hun bestaande functie (ge deeltelijk) gaan verliezen. Door het per soneel reeds in een heel vroeg stadium in te lichten over de functie-eisen welke in de toekomst een rol gaan spelen en hen daarbij te informeren over de oplei dingsmogelijkheden die daarvoor dan worden opengesteld, hopen we, aldus drs. Van Eldik, tijdig en in goede samen spraak te kunnen inspelen op de veran deringen die ons te wachten staan. Identiteit Het warme applaus waarmee de toe hoorders hun waardering voor de voor dracht tot uiting brachten, vormde te vens de ouverture tot een vragenkwar- tier waarmee drs. Van Eldik zijn spreek beurt afrondde. Een van de aanwezigen vroeg zich af of een toenemende bu reaucratie in het werk niet strijdig was met het streven naar een verhoogd dienstbetoon. Een ander informeerde naar de kostenaspecten, voortvloeiend uit de automatisering. Drs. Van Eldik rea geerde heel gedecideerd: als de aan schaf van nieuwe apparatuur interessant is, moet je niet meer omzien naar wat geweest is. De Engelsman noemt dat 'no use crying over spilled milk'. En wat de ogenschijnlijke tegenstelling betrof tus sen dienstbetoon en bureaucratie: de automatisering levert tijdwinst op, zodat de ruimte benut kan worden om klanten beter behulpzaam te zijn. In zijn ant woord aan een andere vragensteller merkte het hoofddirectielid nog op dat de komende automatiseringsoperatie de plaatselijke banken nadrukkelijk dient ter ondersteuning van de eigen identiteit. Drs. Van Eldik: 'Het invoeren van regio nale computereenheden onderstreept de zelfstandigheid van de plaatselijke ban ken; de flexibiliteit wordt groter terwijl de automatisering tegelijk ook het on dersteunende werk vanuit de Centrale Rabobank wat dichter bij die plaatselijke bank brengt.'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 4