'Via automatisering naar tijdwinst en minder sleurwerk' Hoofddirectielid: Veranderingsbereidheid van mensen als leidraad gebruiken Van Konrad Lorenz, groot geleerde op het gebied van de gedragingen van dieren, las ik: 'Als een mens gevraagd wordt drie taken te verrichten - een af stand van 35 km op één dag lopen, vijf meter in een touw klimmen en 15 me ter zwemmen op een diepte van 4 me ter en daar een paar voorwerpen in een bepaalde volgorde op te pakken - dan zullen heel veel ook niet-atletische personen dat zonder moeite kunnen doen. Maar er is geen enkel dier, die het je kan nadoen! Ik wil maar zeggen, een mens kan heel wat hebben. Toch is het goed de boog niet te strak te spannen. IMiet bij atle tische hoogstandjes, maar ook niet in het bankbedrijf. De een meer, de ander minder, we hebben allemaal tijd nodig om veranderingen te verwerken. Het beste is als je er naar toe kunt groei en, doordatje het nieuwe tijdig ziet aankomen, 'er omheen kunt lopen' en je er mee vertrouwd kunt maken, voordat je zelf dat nieuwe concreet moet aanpakken. Zo willen we het allemaal graag. Ge lukkig wordt die methode ook in onze organisatie de laatste jaren conse quent gevolgd. Het ligt ondanks ons zelf weieens moeilijk, maar dan kan er gewaarschuwd worden, zoals drs. Van Eldik onlangs heel eerlijk voor de le denraad van de VPR waarschuwde, dat bij de automatisering de sociale aanpassing in het algemeen langza mer zal verlopen dan de technologi sche ontwikkeling. Dat kan spanning geven en de heer Van Eldik stelde dui delijk, dat het aanpassingsvermogen niet straffeloos kan worden over vraagd. Juist omdat we het weten, moeten we dat zien te voorkomen. Wie een goed opmerker is, weet dat er wel meer aanpassingen in de lucht zit ten. Denk aan alles, wat we dan maar voor het gemak de 'sociale ontwikke lingen' noemen. Dit zijn zaken, zo zei de heer Mertens op de Algemene Ver gadering van de centrale bank, waar onze bestuursorganen zich beslist ern stig mee bezig moeten houden. Voor de medewerkers geldt, dacht ik, het zelfde. Gelukkig is onder ons de bezinning op dit terrein al aan de gang, in commis sies, verenigingsverband en op be leidsniveau. Ook al weet je nog niet hoe het precies zal worden, we voelen allemaal dat die 'sociale ontwikkelin gen' ook bij ons een 'goede vorm en plaats' {woorden van Mertens) moe ten krijgen. Door er nu reeds over na te denken of er aan te werken, hebben we de gelegenheid er mentaal op in te spelen. Als je daarin slaagt, wordt als het over korte of lange tijd zo ver is, de 'aanpassing' niet moeilijk. Wie weet, ga je je zelfs graag aanpas sen.. We kunnen lopen, klimmen en duiken, O maar het is ook maar goed, dat we een beetje vooruit kunnen denken en ons zelf geleidelijk op de komende dingen kunnen voorbereiden! JRH Een bedrijf heeft de maatschappelijke plicht hoogwaardige goederen of dien sten zo goedkoop mogelijk te leveren. Het vergt van ons een dusdanige doel matigheid dat versterkte mechanisering en automatisering in de naaste toe komst onontkoombaar zijn. Ontplooien we zelf geen initiatieven, dan dwingen overigens de concurrerende banken ons daar wel toe. Onder de mensen die de veranderingen moeten ondergaan zijn er die de ontwikkeling opvatten als een uit daging en een nieuwe kans waar gretig op ingespeeld kan worden. Maar het neemt niet weg dat anderen het indivi dueel totaal anders kunnen ervaren. Heel wat spanningen en onevenwichtig heden kunnen eruit voortvloeien. Juist omdat wij ons bewust zijn van de ingrij pende consequenties, gaat iedere fase van het automatiseringsplan gepaard met een begeleidend sociaal plan. Aldus ontstaan mogelijkheden de zaak bij te sturen of het invoeringstempo te ma tigen. De veranderingsbereidheid en de aanpassingscapaciteit van het personeel zullen daarbij mede dienen als leidraad. Drs. Van Eldik, hoofddirectielid bij de Centrale Rabobank, vond in de Beatrix- hal van het Utrechtse jaarbeurscomplex een zeer aandachtig gehoor tegenover zich, toen hij daar onlangs op uitnodi ging van de Vereniging Personeel van Rabobanken een voordracht hield onder het motto Automatisering en Sociaal Beleid. Woorden van een strekking als vermeld in de aanhef bepaalden in grote lijnen het boeiende betoog dat een on derdeel vormde van de eerste ledenraad uit het bestaan van de VPR. Hoewel hij ruiterlijk erkende nog niet in staat te zijn tot een preciese beschrijving van sociale en personele gevolgen die met het auto matiseringsproces verband houden, wil de drs. Van Eldik eventuele vervelende bijkomstigheden niet onbesproken laten. We moeten, vond hij, geen kiekeboe spelen met onszelf. Voor een goed begrip begon de heer Van Eldik zijn uiteenzetting met het schetsen van de ontwikkelingen in het moderne bankbedrijf: De computercentra van de Rabobankorganisatie verwerken mo menteel voor de banken per nacht niet zelden 3 miljoen mutaties. Een werkelijk slagvaardige beleidsvoering echter vraagt meer dan verwerkte gegevens. Via een druk op de knop moet allerlei beleidsinformatie voor het uitstippelen van een veilige koers ogenblikkelijk op gelepeld kunnen worden. Automatise ringsdeskundigen willen stapsgewijs ko men tot de inrichting van zogenaamde regionale computereenheden, waarmee de plaatselijke banken door middel van beeldschermapparatuur zijn verbonden. Op hun beurt zijn de regio's verbonden met grotere computers, zoals thans in Eindhoven en Zeist. Al in de aanvangsfase worden kas- en giromutaties bij de banken voortaan ge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 3