Helmond huurt stuntridders 20 Wonderlijke taferelen binnen de muren van het Helmondse Rabobankgebouw. Tussen de lokkende borden die attende ren op allerlei bankdiensten en het speelse reclamemateriaal waarmee de fabrikanten van vakantiereizen hun be staan kracht bijzetten, kuiert en keuvelt een bonte menigte. Mannen in herme lijnen mantels en pofbroeken van kleur rijk velours; vrouwen stijlvol in kledij naar eeuwenoud model, pronken met oogverblindende gewaden, hun puntige hoofddeksels voorzien van een brede sleep kant. Veel opsmuk van brokaat. Tussen dit alles ravottende jochies, uitgedost in strakke maillots. 'Wij zijn poorters' of 'ik ben schildknaap,' antwoorden ze niet zonder trots op vragen naar hun hoeda nigheid. Ze kijken vol overgave toe als keizer Maximilliaan van Oostenrijk zon der veel plichtplegingen door de grimeur onder handen wordt genomen. Het kar wei wordt in een oogwenk geroutineerd geklaard. Heel wat meer vakmanschap komt er in weerwil van diens naam kij ken bij Philips de Schone, het 16-jarige zoontje van keizer Maximilliaan. Alge mene hilariteit als iemand van het kei zerlijke gevolg uit een te krappe broek knapt en er om naald en draad wordt ge gild. Zo wordt er heel wat afgelachen daar op de bovenverdieping van de Ra bobank, alvorens de massale verkleed partij is afgerond en het gezelschap koers zet naar de overkant waar zich de solide torens verheffen van het Hel mondse kasteel. Het grote riddertoer- nooi kan beginnen. De bemoeienis van de plaatselijke Rabo bank met het gebeuren, dat luister bijzet aan het achthonderdjarige bestaansfeest van Helmond begint en eindigt echter allerminst met het bieden van kleedgele genheid aan vele tientallen figuranten bij het spektakel. Als dichte drommen op sensatie beluste toeschouwers uit de wijde omtrek 's avonds te hoop lopen voor de kassa's, dan zijn het Rabobank- mensen die de kaartverkoop in goede banen leiden. In hun kantoren zijn ze ruim een maand eerder al met de voor verkoop gestart. Het heeft tot resultaat dat ruim 8000 van de in totaal 22 000 beschikbare kaartjes zijn gesleten lang voordat de dappere ridders in het toer nooi hun vurige paarden ook maar een keer de sporen hebben kunnen geven. En wanneer na afloop van het spektakel de toeschouwers hun zorgen opzij zetten bij Bourgondisch feestgedruis, terwijl de figuranten hun statiegewaden allang weer hebben verwisseld voor het dage lijkse klofje, dan inspecteert een perso neelslid van de Helmondse bank voor de laatste maal de gelegenheidskleedka mers: heeft nergens iemand onnaden kend een raam vergeten te sluiten, smeult er hier of daar misschien nog een peuk? Collega's hebben inmiddels de en treegelden van die dag afgestort en tot op de cent nauwkeurig nageteld. Ande ren zijn met portofoons in de weer ge weest om te zorgen voor een vlekkeloos verloop van de communicatie tussen kleedgelegenheid en feestterrein. Met gemak kan de lijst van bezigheden worden uitgebreid. De drukte rond het riddertoernooi heeft dusdanige vormen aangenomen dat een toevallig in die week gepland personeelsuitstapje er voorlopig bij is ingeschoten. Het leidde aanvankelijk tot een sip gezicht hier en daar, maar geestdrift won zienderogen terrein naarmate de datum van het Hel mondse festijn naderde. Alle Rabobanken uit de kring Peelland hebben gezamenlijk een flinke stuiver in het zakje gedaan voor de manifestatie. Via affiches werd er op grote schaal ruchtbaarheid gegeven aan het specta culaire schouwspel, en nadat Dick Pa- schier op koninginnedag in zijn televisie commentaar bij het défilé voor paleis Soestdijk een overvloedige landelijke publiciteit bewerkstelligde, kwamen er aanvragen om toegangskaarten voor 'Helmond' binnen bij Rabobanken uit het hele land. Het coördinatiecentrum bij de Rabobank te Helmond kreeg op som mige uren zestig telefoontjes en meer te verwerken. Scholen, buurtverenigingen en reisgezelschappen wilden massaal het steekspel komen bijwonen. De gemeente Helmond had haar doel bereikt. Met de viering van het aclpthon- derdjarige bestaan van de plaats in het verschiet stelde men zich de vraag op welke 'passende wijze' daaraan cachet kon worden gegeven. Het ant woord kregen de initiatiefnemers in het Belgische Mons waar men de stunt- groep van Jackie Venon in actie zag tij dens de opvoering van een middeleeuws riddertoernooi. Gesprekken met de Rabobankorganisa- tie en een plaatselijke brouwerij brach ten aan het licht dat met wat passen en meten de kostbare aangelegenheid fi nancieel wel viel rond te breien, en Hel mond ging aan de slag. De omgeving van het uit 1402 daterende Helmondse kasteel, pal in het stadscentrum gele gen, leende zich uitstekend voor het spektakel dat de organisatoren voor ogen stond. Wel moest een gedeelte van de kasteeltuin worden bedolven on der een dikke laag zand om te kunnen fungeren als strijdperk voor de Franse ridders, maar dat karwei was nog slechts een peuleschil in vergelijking met de ook noodzakelijk geachte ca mouflage van een hooggelegen snelweg die nabij het kasteel de Helmondse bin nenstad doorsnijdt. Met hulp van een hoofdstedelijk decorbouwbedrijf werd heel die immense betonconstructie aan het oog onttrokken en veranderd in een middeleeuwse stadsmuur, inclusief ge vechtstorens met kantelen. Als ze de schijnwerpers, de geluidsinstal latie voor begeleidend commentaar tijdens de ridderlijke tweekampen en de achtergrondmuziek die de spanning moest opvoeren even wegdacht, dan kon de menigte op de tribunes zich zon der veel moeite verplaatsen in de bij zul ke toernooien behorende sfeer. Gedeel-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 26