VIJFENTWINTtfMR JA_ARjKV h f| ri De reisorganisatie Vrijuit heeft iets ge vonden ter stimulering van de belang stelling voor een vakantie in voor- of na seizoen. Niet de vakantieganger zelf, maar de mensen die de boekingen voor deze tour-operator verzorgen worden gestimuleerd. Iedere reservering die be trekking heeft op voor- of naseizoen wordt na ontvangst van de boekingsbe vestiging onmiddellijk door Vrijuit geho noreerd met een kanskaart voor de be trokken reismedewerk(st)er. De kaarten moeten ingevuld aan Vrijuit geretour neerd worden om te kunnen meespelen bij een verloting van aantrekkelijke ar rangementen uit het Vrijuit-programma. Op vrijdag 22 september vindt de twee de en laatste trekking plaats met als hoofdprijs een zevendaagse cruise voor twee personen over de Middellandse Zee. Op 19 mei viel een eerste trekking in de kanskaartenactie. Reismensen van de Rabobanken uit Heusden, Deventer, Kessel, Dongen, Amstelveen en Opmeer vielen toen in de prijzen. Directeur Lammert Segaar van de Rabo bank Flevoland is lang geen onbekende verschijning binnen de Rabobankorgani- satie. Toch is het hem gelukt het heug lijke feit van zijn zilveren dienstjubileum voor de buitenwacht aardig goed ge heim te houden. Maar gefeest werd er niettemin, zoals bijgaande afdruk van een eenmalig 'drankbiljet' laat zien. Het zeldzame waardepapier werd uitgege ven ter gelegenheid van de interne jubi leumviering. DRANKBlLdET voorschijn gehaald zouden worden, bleef de kluis hermetisch gesloten door een foutieve afstelling van de tijdklok. Terwijl de toch al zenuwachtige scholie ren zaten te wachten tot ze aan de slag konden, moesten in allerijl de benodigde opgaven geleend en gefotokopieerd worden bij een naburige Mavo. Yvon van de Hurk - beter gezegd: me vrouw Lemmers-Van de Hurk - brengt namens de Rabobank Midden Maas en Waal in het kader van de actie school- sparen wekelijks een bezoek aan een aantal klassen van de basisschool Het Centrum te Druten. Het feit dat 'de spaarjuffrouw' in het huwelijk trad met André Lemmers sprak haar vaste school- klanten wel aan. Samen met de onder wijzeressen werd het plan opgevat dat de kinderen voor getekende felicitaties zouden zorgen. Het resultaat omvat vier kostelijke bundeltjes met medewerking van Jasper, Bram, Wineke, Judith, Wil- fred en al die anderen. De een tekende vol overgave de 'raadoo dangk', een an der zocht het meer in de sprookjessfeer: twee zwanen trekken een boot waarin de stralende bruid op weg gaat naar haar gemaal. Het thema 'trouwen', zo bleek, leent zich ook in de kinderfantasie voor tal van fraaie variaties. Kluisruimten van Rabobanken worden voor zeer uiteenlopende doeleinden ge bruikt. Hoogst zelden komt er iets van in de openbaarheid en dan nog voorname lijk wanneer er op de een of andere ma nier iets mis gaat. In Zutphen heeft men laatst een paar bange momenten be leefd nadat de directie van een plaatse lijke Mavo gevraagd had de eind- examenopgaven bij de Rabobank veilig achter slot en grendel te bergen. Toen op het kardinale moment de opgaven te- Gebouwen die door de Rabobank om de een of andere reden worden verlaten, krijgen vervolgens meestal zeer uiteen lopende bestemmingen. In Didam nam een schoonmaakbedrijf er zijn intrek, in Venray bracht men er de openbare lees zaal in onder en - om nog maar eens een dwarsstraat te noemen - in Yerseke vond men in de voormalige Rabobank een oplossing voor huisvestingsproble men van het gemeentepersoneel. Een nieuwe variatie in het toch al gescha keerde patroon levert nu Mierlo-Hout. Het Rabobankgebouw aan de Hoofd straat wordt daar weliswaar uitgebreid en verbouwd tot leeszaal, maar bovenop die uitbreiding komt nog eens een ge deelte van een tennishal Theorie en praktijk gaan hand in hand bij de opleiding van politiemensen. Onlangs nam men in dit kader te Harlingen waar zich een van de drie Nederlandse oplei dingsinstituten voor rijkspolitiemensen bevindt, een geheel ingerichte 'praktijk straat' in gebruik. Een compleet bevei ligd kantoor van de Rabobank maakt er deel van uit. Door het ensceneren van overvallen en dergelijke wordt ervoor gezorgd dat de aspirantagenten hier ook uit de praktijk iets kunnen leren. De Har- lingse praktijkstraat bestaat verder nog uit een woning, een politiebureau, een Sparwinkel en een café. De medewerk(st)ers van de Rabobank Amsterdam-Noord zullen zich de afleve ring 1978 van het jaarlijkse personeels- uitstapje vermoedelijk nog geruime tijd blijven herinneren als 'het jaar waarin de baas uit de (broek)band sprong'. Het ge beurde allemaal in Berg en Dal waar de Amsterdammers onder deskundige lei ding van een boswachter een fikse na tuurwandeling ondernamen. Misschien waren het de overweldigende hoeveel heden buitenlucht die het gezelschap lichtelijk overmoedig maakten. In ieder geval gaf de enthousiaste bankdirecteur aan het slot van een fikse klim zijn man schappen te verstaan dat hij best nog in staat zou zijn tot een partijtje boksprin gen. Toen hij vervolgens echter de daad bij het woord diende te voegen, kwam dat de supersportieve bink te staan op een deerlijk gehavende pantalon die hem meteen volop in het middelpunt van de belangstelling plaatste.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 2