Wat wordt huurders zoal verboden en wat zijn zij verplicht? Wij snuffelden in een grote stapel huur contracten en ontdekten moeiteloos een groot aantal wonderlijke bepalingen. 'De huurder is verplicht op Koninginnedag de vlag uit te steken.' 'Voor alle bewoners van dit flatgebouw geldt, dat de kleur van de overgordijnen niet te sterk mag afwijken van gemêleerd grijs-' 'Op de vloer mag geen parket worden ge legd.' 'Bij gebleken dronkenschap of ander erger lijk levensgedrag van de huurder of één zij ner huisgenoten kan de huisovereenkomst onmiddellijk worden opgezegd en de huur der met al het zijne en de zijnen uit de wo ning worden verwijderd.' 'De verhuurster staat niet in voor het rus tige genot van het gehuurde.' Het is verboden 'Het is verboden personen die niet tot het gezin behoren, langer dan 14 etmalen te huisvesten.' 'Het is de huurder verboden de garage-, zolder- of kelderruimte als werkplaats te gebruiken.' 'Het is de huurder verboden in de woning brandstoffen te hakken of te zagen of op andere wijze klein te maken of enigerlei hinderlijke bezigheden te verrichten.' 'Het is verboden de los geplaatste kasten te verplaatsen.' 'Het is verboden in de boxen timmerwerk- zaamheden te verrichten of er zaken op te slaan die niet direct met het normale huis houden te maken hebben.' 'Het is verboden in, aan of op het gehuurde antennes, televisiemasten, reclames, zonne schermen, markiezen e.d. te plaatsen of te doen plaatsen.' 'Het is verboden buiten de gevel bloembak ken neer te zetten.' 'Het is verboden om in het hoofdportaal van het flatgebouw en de gangen te vloe ken.' De verhuurder kan 'De verhuurder kan het huurcontract naar believen wijzigen.' 'In gebreke zijn wordt uitsluitend beoor deeld door de verhuurder; tussenkomst van de rechter is niet nodig.' 'De verhuurder kan, zonder huurders daar in te kennen, op hun kosten gemeenschap pelijke voorzieningen aanbrengen.' 'Verhuurder regelt de registratie van het warmtegebruik; over het registratierapport van verhuurders/deskundigen kan niet worden gediscussieerd.' 'Verhuurder kan eenzijdig alle bedragen, direct of indirect verband houdende met de verhuur van de flat, wijzigen.' Het is niet toegestaan 'Het aansluiten van z.g. dingdong-bellen op de elektrische belinstallatie is niet toege staan.' 'Het is niet toegestaan droogrekken aan de binnendeuren op te hangen.' 'Het is niet toegestaan personen die niet tot het gezin behoren te laten inwonen.' 'Het keimen of verven van de balkons is niet toegestaan.' 'De inpandige hal, de trappenhuizen en de overige gemeenschappelijke ruimten mo gen niet worden gebezigd als speelruimte, b.v. door kinderen.' 'Het verven van de binnenmuren is niet toegestaan.' 'Het is niet toegestaan harde vloerbedek king toe te passen (o.m. parket of lino leum).' De huurder is verplicht 'De huurder is verplicht de inrichting van zijn flat zodanig te doen zijn als met de welstand van de wijk in overeenstemming is.' 'De huurder is verplicht de buitendeuren, telkens na noodzakelijke opening, onmid dellijk weer te sluiten.' 'De huurder is verplicht de verhuurster de onherroepelijke machtiging te geven tot het te allen tijde (doen) betreden van het ge huurde en alle door haar nodig geoordeelde werkzaamheden en controles te (laten) ver richten.' 'De huurder dient van geboorten en sterf gevallen alsmede van vestiging of vertrek van huisgenoten aan de verhuurder kennis te geven.' En verder 'De centrale verwarming zal functioneren zolang en op de wijze als verhuurder nodig acht.' 'Beschadigingen aan gemeenschappelijke ruimten kunnen, indien de dader niet te vinden is, op de gezamenlijke bewoners worden verhaald.' 'Voor het witten van de plafonds is overleg met de huismeester noodzakelijk.' 'De hagen dienen tweemaal per jaar te worden geknipt en mogen geen grotere hoogte bereiken dan 1,50 meter; de breed te mag maximaal 0,50 meter zijn.' 'Van de standaardkleuren houtverf mag niet worden afgeweken.' 'Men mag geen propagandabiljetten voor het raam hangen.' 'Drie maanden voor het einde van de huur dient de huurder dagelijks van 2-4 uur het gehuurde ter bezichtiging te stellen zonder dat vooraf belet wordt gevraagd.'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 19