Verborgen talenten aan bod 13 werd het in één keer van voren naar ach ter gespeeld. Het is waar, er waren te weinig melodiepartijen en waldhoorns. Ongetwijfeld zullen die er een volgende keer wel zijn. Het tenorregister was ech ter buitengewoon, terwijl de baspartij met de trombones en trompetten in staat waren het van a tot z uit te spelen. A Is klap op de vuurpijl werd de Kalief van Bagdad uitgedeeld, een zeer bekende ouverture, niet te verwarren met de Dief van Bagdad, want dat is heel wat an ders. Het werd mij duidelijk dat wij veel techniek in huis hebben en alles indruk wekkend van klank. Het spreekt voor zich dat een goede dirigent niet vlug te vreden is. Ik neem dat maar met een korreltje zout. Nogmaals, ik tracht steeds uit te leggen wat ik heb gehoord en gezien en vind het jammer dat me dit maar deels zal gelukken. Ik hoop echter wel dat ik het enthousiasme over kan brengen. Een voorbeeld van medeleven: Een onzer voorlopige bestuursleden is geen actief lid maar wel een goed luisteraar. Hij was daar dus aanwezig wegens zijn functie. Expres vermijd ik namen te noemen, omdat hij er mee geplaagd kan worden en dat wil ik per se niet omdat hij een zeer voorname organisator is en door vuur gaat om het van de grond te krij gen. Deze luisteraar nu moest tijdens het spelen voortdurend naar een andere zaal. Het werd hem teveel, de koude ril lingen Hepen over zijn rug. Wie heeft rondgelopen met de illusie dat het Rabobankorkest de parel op de kroon van de Rabobankorganisatie zou kunnen worden, zag bij deze eerste re petitie reeds dat het gaat lukken. Wij zagen en hoorden bij al het geroffel en gedonder van de instrumenten, dat er muziek uit kwam zoals ik het nog nim mer heb gehoord. Van lyrische klanken via crescendo's naar de dubbele forte's werd het een machtige vertoning. Het was daarom een goede zaak, dat onze eerder genoemde luisteraar enkele zakdoeken bij zich had om het klamme zweet te drogen. Anders zo sterk als een visser op orka's, was hij nu zoals men dat noemt 'aangeslagen'. Het was niet meer normaal. Op een mo ment had hij 3 pijpen in de asbak liggen, terwijl hij een sigaret aan stak. Goed, ik heb dat zelf uiteraard allemaal niet kunnen constateren omdat ik op mijn saxofoon zat te zuigen. Een ander heeft mij dat verteld voor de volle waar heid. Volgende repetities gaan wij houden in Wamel. Emotionele mensen kunnen daar desgewenst na afloop van de repe titie gebruik maken van de douches. Misschien ben ik zelf ook wel emotio neel. Het verlicht mij dat ik heb kunnen schrijven. Ik heb geen lust het nog eens over te tikken. Het gaat zo uit de eerste hand. Bij het nog eens moeten tikken is het net of je een ballon doorprikt, dan zie je de werkelijkheid niet meer en ga je anders aan het werk. Impressionist Wie herkent de zonderling uitgedoste individuen op deze pagina? Waar en in welke gedaante traden ze eerder op, de zwaar vermomde types? Kijk en lees. Dit artikel beantwoordt vragen, ontsluiert raadsels. Wat was er pre cies aan de hand? Hadden achtens waardige heren wat te verbergen? Was het hun opzet incognito te blij ven? Teruggetrokken binnen de voor name beslotenheid van het studie- en conferentiecentrum De Baak te Noordwijk aan Zee, waanden ze zich veilig. Onherkenbaar voor hun omge ving. Maar aan het speurend oog van Raboband wist het gezelschap niet te ontkomen. Deze fotoserie is het resul taat. Een reeks unieke beelden, exclu sief vervaardigd voor lezeressen en le zers van dit blad. Vermakelijk of ver bijsterend; onthullend of misschien onthutsend en schokkend. Kijk met Raboband mee achter de schermen van een zeer bijzonder stukje bankge- beuren. 'De Baak' is in kringen van Rabobank- mensen een naam met een bekende klank. Voor studiedoeleinden ging me nigeen al ooit een poos in retraite aan de Astridboulevard van Noordwijk, waar het Verbond van Nederlandse Ondernemin gen zijn managementscentrum drijft. 'Ondernemingsbestuurders en hun naas te medewerkers' worden er via velerlei leergangen in staat gesteld kennis te ne men van de nieuwste ontwikkelingen op beleidsgebied. Momenteel volgen groepjes directeuren van Rabobanken er dergelijke trainingen die uiteen vallen in een driedaagse aanloopfase, kort daarna twee keer gevolgd door trai ningsbijeenkomsten die een aaneenge sloten werkweek in beslag nemen. In to taal staan er 45 managementstrainingen op het programma; ze tellen elk zo'n twintig deelnemers. De trainingsaanpak liegt er niet om. Deelnemers die het gebeuren aan den lijve hebben ervaren, maken er geen ge- heim van dat ze vaak genoeg tot de bo dem van hun uithoudingsvermogen moesten gaan. Het programma biedt een veelheid aan zware kost. Inleidingen over uiteenlopende managements- aspecten, maar ook discussies tussen de deelnemers onderling. Het totale deel nemersveld wordt daartoe opgesplitst in kleine groepjes die na onderling beraad hun bevindingen weer rapporteren tij dens een voltallige zitting onder leiding van de cursusleider(s). Tal van proble men uit de praktijk moeten de cursisten gezamenlijk tot een oplossing trachten te brengen. Ze kunnen betrekking heb ben op de organisatiestrategie, het ves tigingsbeleid etc. Deelnemers die het nauw nemen met de waarheid zullen na

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 13