grote bruine ogen en aarzelde.Zou ik z'n moeder ongevraagd vertellen hoe ze aan zo'n varken kon komen? Ik deed het niet, bang dat ze niet zou begrijpen waarom ik opeens met dergelijke infor matie kwam. Ik keek het manneke na toen-ie langzaam z'n moeder naar bui ten volgde, af en toe nog eens omkij kend. Vijf minuten later - ik had juist mijn vol gende klant afgewerkt - stond-ie er weer, heel z'n sproetengezicht triomfan telijk naar me opgeheven. In zijn groeze lige knuist een blauw briefje geklemd. Op mijn vragend: 'Jongeman?' legde hij parmantig dat tientje op de balie, "k Wil zo'n varken!' zei hij kort en krachtig. Voorzichtig legde ik hem uit dat hij eerst 25 gulden op z'n spaarbankboekje moest zetten en dat het varken dan een tientje kostte. Even vloog er een schaduw over zijn gezicht, maar meteen brak de zon weer door. Hij knikte kort en holde de bank uit. Nog geen twee minuten later- ik vertel de juist een van mijn collega's het voor val - stond hij er weer. 'Hé juffrouw, kom es!' Bij het blauwe briefje had hij nu een spaarbankboekje geklemd. Hij schoof het naar me toe. Triomfantelijker nog dan daarstraks was z'n blik toen-ie zei: 'Ik wil vijfentwintig gulden van het boekje hebben en dan zet ik er weer vijf entwintig op en dan wil ik zo'n spaar varken!' Zou je voor zo'n kind niet de regels wil len breken, vraagt deze Brabantse colle ga zich af. Levende biggen, behendig losgepraat bij een agrarische cliënt ga ven een geurvol cachet aan de radio- spaarvarkenactie op de Rabobank te Rijsoord. Nic, de beheerder van het kantoor vatte in koele tijden het plan op dat biggen in de hal van de bank een attractie zouden zijn zonder weerga. Daar zou vast over gepraat worden! Het was slechts zaak te zorgen voor een waterdichte behuizing. Toen echter de deodorant waarmee de biggen behandeld waren tekort schoot, was de lol er gauw genoeg af en werd het biggenvolk naar moeders trog te ruggedreven. Maar voor het zover was moesten de baliemedewerksters Willeke en Ans natuurlijk nog wel even op de foto met de tijdelijk aan hen toever trouwde troeteldieren. De actie liep ook na het vertrek van de levende have voor treffelijk. Met veel 'genoegen' werden de 'Hilversum III' schriekende varkens de deur uitgeholpen. Dat laatste was onver mijdelijk aangezien de opening onder de loketten net iets te klein was om de mu zikale beesten langs die weg af te voe ren. Het eerste radio-spaar varken dat in Nieuw-Schoonebeek over de toonbank ging kreeg een bestem ming als ludiek jubileumgeschenk. De heer Steffens, voorzitter van de plaatse lijke landbouwersorganisatie ABTB en daarbij onbetwist de grootste varkens- mester in Nieuw-Schoonebeek, kreeg het varken cadeau bij gelegenheid van zijn zilveren huwelijksfeest. De overhan diging ging gepaard met een voordracht, waaraan onderstaande passage is ont leend: Dit beest veroorzaakt geen enkel tram melant en heeft van knorren geen verstand. In plaats daarvan is hij wel muzikaal functioneren doet u door hem optimaal. Een hinderwetvergunning is voor hem niet nodig ook voeren is hier overbodig. Bent u echter met zijn lot begaan dan past zilver bij zijn bestaan. Is de marktprijs goed of slecht het wordt prompt door hem gezegd. De enthousiaste collega's van het Keizer Karelplein in Nijmegen speelden leentjebuur bij Vader Abraham. Zij verklaarden de melodie van diens overbekende Smurfenlied van toepas sing op een spaarhit die qua tekst overi gens wel volledig in eigen beheer ver vaardigd werd. Een enkel illustratief fragment uit het wonderschone lied: Waar komt die muziek vandaan? Waar de Rabovarkens staan. Sparen, daar komt het op aan met muziek; dan moet het gaan. Knor, knor, knor, etc. Sparen, ja u hoort het goed zeer voordelig als het moet. Voor kort of langere termijn moet u bij de RABO zijn. Signalement Betrekkelijk gauw ook kregen verslagge vers lucht van het getalenteerde spaar varken. Een medewerker van het Wage- ningse blad Veluwepost verstrekte de le zers zelfs een nauwgezet signalement: 'De maten van knor zijn 17 bij 10,8 bij 10,8 centimeter. En waar bij een echt varken biefstuk zit, bevindt zich bij het Rabovarken diens muzikale hart. Men kan afstemmen op de middengolf.' Een cursiefjesschrijver in de Landbode slaagt er warempel zelfs in een verband te leggen tussen dreigende malaise in de Nederlandse varkenshouderij en de stormachtige opmars van de spaarvar kens die de Rabobank in de handel brengt. Dat gebeurt aldus: 'In opvallend roodgekleurde kranteadvertenties staat het te lezen: de spaarvarkens vliegen de bank uit. De Rabobank fokt de beestjes en wij met z'n allen mogen ze vetmes ten. Mijn zoontje is nu ook al varkens houder geworden. Hij voert het beestje ijverig met spaarcentjes, want er zit mu ziek in (zeggen ze bij de bank). In de echte varkens is ook veel geld ge stopt; dat heeft goed opgebracht. Er zat muziek in, de varkensstapel ging cres cendo en is al gestegen tot ruim 9 mil joen dieren. Als dit groeitempo doorgaat kunnen we de varkens zelfs aan de straatstenen niet meer kwijt. De druk op de nationale varkensstal, zowel vanuit de markt als vanuit 'de natuur- en mi- lieuhoek', wordt te groot. Als wij in ons land het varkentje in de komende jaren willen wassen zullen we nu pas op de plaats moeten maken.' Vervolgens deed de tekenaar die aan het blad zijn medewerking verleent nog eens een duit in het zakje, pardon spaarvar- kentje. Het gegeven 'Rabobank fokt spaarvarkens' inspireerde hem tot een treffend prentje. y*.v.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1978 | | pagina 11