REP EN ROER RONDREIZEND FILMCIRGUS RRENGT TILRURG IN Hennie heet Ans Praatijzers der Linden het binnengebeuren nauwlet tend bij. Heel het zaakje is voor deze ene opname-gelegenheid gehuurd van An- thony Parker, geestelijk vader van de mobiele drive-in shows van de omroepen. Per Rolls Royce zal hij naderhand hoogst persoonlijk zijn intocht maken, een en al bezorgdheid rond zijn kapitale speel goed. Enigszins terzijde wachten de acteurs op de dingen die onafwendbaar komen gaan. Bert Tielemans, opleidingsfunctio naris bij de Centrale Rabobank, schraapt ten overvloede opnieuw zijn keel en neemt voor de laatste maal het tekst fragment door dat hij zo dadelijk als pre sentator voor de camera's ten beste moet geven. Op het krukje naast hem zit stilletjes een blondine te wennen aan de nieuwe dag. Even kennis maken. Hennie Clemens luidt de naam. Of is het beter nu al te spreken over Ans van Dijk, zoals ze vandaag en morgen heten zal uit hoofde van de filmrol? Voorzover haar avonden en dagen niet in beslag geno men worden door vocale optredens met het muziekgroepje The Love Birds (4 mannen en 2 vrouwen sterk) werkt de Geldropse als telefoniste-receptioniste voor een uitzendbureau. Heden speelt het gezichtje met de ingebouwde glim lach de bankmedewerkster die wat moeite heeft met zaken betreffende ge heimhouding. De begeleidende com mentaarstem van Bert Tielemans zal voor haar en ten behoeve van alle toe komstige kijkers het corrigerende werk verrichten. Pogingen om de presentator te voorzien van zo'n handige revers-microfoon stran den. Aanvankelijk wegens een herme tisch dichtgestikt knoopsgat in het fon kelnieuwe filmkostuum, later bij gebrek aan batterijtjes. 'We kunnen hengelen,' veronderstelt de producer flink. Helaas. Ook zo'n microfoon die net buiten beeld de spreker volgt waar deze gaat of staat, blijkt geen onverdeeld succes. Ten einde raad mag Tielemans een derde methode proberen. Nonchalant pratend tegen een degelijke loopmicrofoon slentert hij het beeld binnen: 'Wat betekent een woord als geheimhouding eigenlijk, wat moetje ermee als medewerker of medewerkster van een bank? Wat betekent dat voor je gedrag, wat moet je wel of niet zo doen, en waarom?' Tegen de kasbox geleund staat een oude baas alles op zijn gemak eens in ogen schouw te nemen. Hoe sneu ook voor hem, het is niet de bedoeling dat hij pon tificaal poserend in beeld komt. Stoppen dus maar weer. Eddy del Prado, nadat hij voor de zoveelste keer inwendig ziedend maar met zijn vriendelijkste glimlach op het gelaat verzocht heeft om te doen als of er niets bijzonders aan de hand is: 'Bert, zeg nog eens wat in die microfoon. Gijs, versta je hem nou beter in de bus? Hoezo nee? Ik vind trouwens dat hij iets iIl-l lijk wanneer Bert weer moet lopen? Dan kan ik even mijn wérk doen.' Heel de scène ontrolt zich opnieuw. Een plak- bandje op de vloerbedekking dient als markering voor de startplek van de ge plaagde commentaarspreker. 'Wat bete kent een woord als geheimhouding Wonder boven wonder en tot verbazing van de acteur ('Ik schrok me wild. Dacht dat we nooit zover zouden komen') gaat er deze keer niks verkeerd. Gelukkig. Een zucht van verlichting gaat op als ieder een de opnamen via een monitor heeft kunnen terugzien. Vlekkeloos oordeelt het merendeel. Spring-in-het-veld Gijs Hoogendoorn heeft niettemin toch nog kans gezien een schoonheidsfoutje te ontdekken. Hij duwt Bert Tielemans een gebalde vuist onder de neus. 'Beter vast houden die microfoon. Zo.' Dan is het de beurt aan Hennie Clemens, alias Ans van Dijk. In het verdere verloop van de opnamedag zal zij nog tot twee

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1977 | | pagina 6