i in VDR Postbus 318, Den Bosch raboband tweemaandelijks orgaan jaargang 3, nummer 1 voor het personeel februari 1977 van de Rabobanken Redactieraad: mr. Jan R. Haverkamp, voorzitter* (Centrale Rabobank) drs. Jan G. A. Dorresteyn, plv. voorzitter (Centrale Rabobank) Ilse W. de Baay (Zutphen) Ben J. M, M. Bartholomeus (Pey-Mariahoop) Tryntsje de Boer (Sneek) Henk Christians (Leens) Jan H. Derene (Oud-Gastel) Ed J. H. M. Hulsbosch (Valkenswaard)* Christoph E. ten Houte de Lange (Zeist) Janny Venema (Stadskanaal) Huibert Zuur (Gouda)* leden hoofdredactie Redactie Wim G. M. Aerts Bureauredactie: Karei de Mol Redactieadres: Redactiestaf, p/a Beneluxlaan 33, Utrecht telefoon (030) 36 23 96 of 36 28 94 Abonnementen administratie: telefoon (030) 36 26 91 Vormgeving Herman Jonkman Ed van Spall Fotografie Wim G. M. Aerts Tekeningen: Herman Jonkman Arend v. Dam Druk: Hoonte-Hoiland, Utrecht (G)een baan voor het leven!? Steeds meer raak ik ervan overtuigd, dat je een functie slechts mag vervullen zo lang je met plezier je werk kunt doen. Natuurlijk heeft elke baan zijn ups en downs, heeft elk werk zijn mee- en zijn tegenvallers. Ook is de ene dag de andere niet. En niet alle dagen zijn je medewerkers, je bestuur en je collega's allen even vrien delijk. Zij hebben met recht hun humeur! Maar ik heb het mijne ook en zelf heb ik daar het minst last van. Je kunt ook wel eens met het verkeerde been uit bed stappen. Je moet wel eens meer zorgen van thuis meenemen dan je eigenlijk wel zou willen. Soms kun je ze nu eenmaal wat moeilijk van je af schud den, of kun je ze onvoldoende kwijt aan degene die ze met je zou moeten delen. Maar toch: over het algemeen begin ik elke dag met plezier aan het werk dat er al ligt en dat op me afkomt. Over mijn salaris hoef ik me niet druk te irIai#3iMlH maken. Mijn gezin en ik komen aardig rond en niemand komt iets tekort. En toch? Toch kan ik mij heel goed voorstellen, dat het anders kan liggen. Dat je geen plezier meer hebt in het werk van alle dag. Dat je er tegenopziet de dag te be ginnen. Dat je verlangt naar de vrijdag avond en dat op zondagmiddag de buik pijn zich weer meldt. Maar dan is er wel wat mis. Hoewel? Het inkomen is goed. Het gezin komt niets tekort. Daar zijn de primaire en se cundaire arbeidsvoorwaarden goed voor. Ja, dat dacht je! Je vrouw en je kinderen en ook jijzelf, jul lie leven niet van brood alleen. Plezier in het werk betekent ook plezier thuis. Niemand zal dit beter kunnen en liever willen bevestigen dan hij die het plezier in zijn werk kwijt is. Onplezierig werk is onbetaalbaarl Immers, het chagrijn van de inbrenger is met geen geld te verzoeten! M.a.w. geld verzoet de arbeid niet! I Status en stand hebben dan veel van hun betekenis verloren. Zij wegen mis schien wel nooit op tegen welzijn. Jitgave Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank b.a. De kostwinner moet dan eens bedenken of hij niet toe is aan een andere functie in de bankorganisatie. Een nieuwe, een die hem weer past. Een veel voorkomend feilen in een orga nisatie is de bevordering tot incompeten tie. De organisatie lijdt schade van het op de tenen lopen van haar medewer kers, maar die schade weegt lang niet op tegen het lijden dat daardoor gezinnen wordt aangedaan. Iemand die hoogtevrees heeft mag nooit te hoog klimmen, op welke ladder dan ook. Weliswaar is hoogtevrees psychia trisch te verhelpen, maar zonder specia list gaat het ook. En gezonder. En mense lijker. Ik heb dan het oog op de helpende hand die, in sommige gevallen, de Centrale Bank zal kunnen toesteken, maar liever zou het me zijn, veel liever, dat ik meer zou kunnen rekenen op de hulp die mijn zusterbanken uit onze organisatie kun nen bieden. Een collega, een medewerker die het niet meer ziet zitten, die min of meer vastge lopen is, zou de kans moeten krijgen het ergens anders in onze organisatie nog eens te proberen. Hij heeft misschien wel recht op een nieuwe start. Het pro bleem is dat anderen bereid moeten zijn hem die nieuwe kans, die nieuwe start te gunnen en te bieden. Het lijkt er in onze prestatie-maatschap- pij wel eens op, dat bevordering en stij ging in de arbeidsorganisatie een groot goed voor de medewerker betekenen. Laten we echter niet vergeten, dat een stapje-terug vaak een heilzame werking heeft. Maar het is dan wel de omgeving, het zijn de mensen die hieraan wrangheid hechten. Zo wordt het de collega of de medewerker die afziet van promotie of die plaatsmaakt voor een ander bijna on mogelijk gemaakt terug te treden. Im mers het zijn de mensen die hem kleiner maken, kleineren en degraderen. H. J. J. Reintjes

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1977 | | pagina 31