«••viE proeven op markt 'i/f-V AN f f I 23 sV,. au ~-- T3rv Ét Mé? Yt - I 3* f* :p t V (7 '.- Naast de veelbezongen paardenjaar- markt kennen de 9300 inwoners van Zuidlaren sinds eind 1976 ook een (over dekte) vakantiemarkt, georganiseerd door de plaatselijke Radobank. Met man en macht werd halverwege december de restaurantzaal van de Zuidlaarder Prins Bernardhoeve omgetoverd in een markt- gebeuren waar belangstellenden een voorproefje kregen van diverse vakantie mogelijkheden. Aparte marktkramen voor bootreizen, busreizen, treintrips en vliegreizen, alsook voor vakantiereizen per eigen auto, zorgden dat de bezoekers desgewenst in een oogopslag konden zien waar ze wezen moesten. Het gros van de aanwezigen benutte de vakantiemarkt echter voornamelijk om vrijblijvend wat rond te snuffelen en zich te oriënteren over de talrijke aanlokke lijke aanbiedingen. Een stand die geheel en al was afgestemd op de groepsvakan- tiereizen van de Drentse Rabobanken stond bij velen in het middelpunt van de belangstelling. Verspreid over twee opeenvolgende marktavonden trok het evenement in Zuidlaren enkele honderden belangstel lenden. Wanneer sneeuwval en gladde wegen de organisatoren op de slotdag geen parten hadden gespeeld, zou de to taalscore ongetwijfeld veel hoger heb ben gelegen. Dat kon zonder meer wor den afgeleid uit de belangstelling voor de gratis toegangskaarten die vooraf op de kantoren en zittingen der bank werden afgehaald. Deze toegangskaarten wer den bij de ingang der markt ingenomen; in ruil ervoor werden consumptiebonnen aangeboden. De toegangskaarten (op naam I) vormden de basis voor een kleine verloting; naast enkele reisattributen als een reiskoffer en een reistas, viel er een N.S.-minitrip voor twee personen te ver dienen. Bij de Rabobank Zuidlaren is letterlijk ie dereen in touw geweest tijdens de opzet en de realisering van de toeristische markt. Onder aanvoering van voorzitter Kanon, die zijn aannemersbloed niet ver loochende en zich ontpopte als een vir tuoos timmerman, werd er met assisten tie van een tweetal deskundige CB-krachten druk gewerkt aan de op bouw van het kraampjesdecor. Een hele toer die menig zweetdruppeltje kostte. Het tot stand brengen van een aankle ding waar inderdaad een vakantiesfeer van uit straalde, leidde zelfs tot de op bouw van een ski-hut en de aanleg van een strand met toebehoren. Schijnwer pers vervingen daarbij de natuurlijke zonnestralen. Met behulp van panelen werden publikatieborden gecreëerd waarop het publiek uitgebreid informa tiemateriaal aantrof over 28 verschillen de vakantielanden. Degenen die uit wa ren op gegevens met betrekking tot een bepaald land konden meestal op hun wenken aan deze landen-balie worden bediend. Met welwillende medewerking van verkeersbureaus had een enthousi aste groep personeelsleden zich in korte tijd een zo groot mogelijke feitenkennis eigen gemaakt over een bonte reeks va kantielanden. Dankzij uitvoerig foldermateriaal ontpop ten diverse 'hulpkrachten' in de sector reizenverkoop zich tot landen-deskun- digen in de ware zin van het woord. Het instructieve karakter van de gebeurtenis werd er nog eens mee onderstreept. Een non-stop dia-presentatie door de districts-reisadviseuze over uit eenlopende vakantiebestedingsmogelijk- heden, verhoogde dat effect nog extra. Hoewel geen van de initiatiefnemers zich van tevoren had durven wagen aan een prognose over eventuele verkoopresulta ten, meldden zich amper na de start van het evenement reeds mensen met de mededeling: 'Noteer ons maar. We heb ben al wat uitgezocht.' Zo werden nog tijdens de markt daadwerkelijk de eerste reizen op papier gezet. Ook gedurende de week die volgde op de vakantiemarkt viel een duidelijke respons te bespeuren. In Zuidlaren, waar in 1970 een begin werd gemaakt met de verkoop van va kantiereizen en waar tussen 1975 en 1976 de verkoopcijfers een stijging met circa 65 vertoonden, concludeerde men na afloop dat de vakantiemarkt 'in ieder geval' een lichtelijk versnellend ef fect op het boekingsgebeuren teweeg had gebracht.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1977 | | pagina 29