Mensen opvoeden tot 20 John Duinker in gesprek met directeur nationaal Natuur is een gewild artikel, sterker in trek naarmate het aanbod schaarser wordt. Op diverse fronten is die tendens waarneembaar. Alom zetten actiegroe pen zich in voor natuurbehoud; ieder nieuw boek op dit terrein krijgt een warm onthaal. Toen onlangs de Collec tieve Propagandacommissie voor het Nederlandse Boek haar uitgave 'De 12 maanden' ten doop hield en daarmee het thema vanuit een wel zeer oorspronke lijke gezichtshoek benaderde, gaf deze instantie tevens een paar leerzame cij fers prijs. Jaarlijks krijgen door haar toe doen vier uitgaven het predikaat boek van de maand. Van de titels die tot nu toe ten doop werden gehouden, hadden er niet minder dan acht betrekking op de natuur. Ze bereikten gezamenlijk een op lage van 560 000 exemplaren Iemand als John Duinker van de Rabo bank te Zevenaar knippert niet eens met de oogleden bij het horen van zulk een uit de kluiten gewassen getal. Belang stelling voor de natuur is hem met de paplepel ingegoten. Tot hij de rumoerig heid van zijn vroegere woonplaats Voor burg voorgoed verruilde voor het verfris sende Gelders land, dwaalde hij frequent al door de vrije natuur, op zoek naar mo gelijkheden zijn kennis uit te breiden. Nu - modieus bepaald of oprecht gemeend - steeds meer mensen die interesse blij ken te delen, is hem er veel aan gelegen dat in brede kring kennis en inzicht wor den verdiept. 'Ik hou mijn hart vast als ik zie hoe onverstandig sommigen in de na tuur te keer gaan. Wanneer straks die stormloop naar buiten nog grotere vor men aanneemt, dan zijn de gevolgen in het geheel niet meer te overzien. Men sen met alleen maar belangstelling voor de natuur richten in hun onschuld en on wetendheid ongewild soms de vreselijk ste dingen aan. En daarbij leert de erva ring dat je interesse pas echt groeit naar mate je meer kennis vergaart van een bepaald onderwerp.' In de vorm van het nationale park De Hoge Veluwe te Hoenderloo heeft Duin- ker dicht bij huis een springlevend na tuurmonument waar leergierigen het les materiaal voor het opscheppen hebben en het gedeeltelijk zelfs op een presen teerblaadje krijgen voorgeschoteld. In een modern opgezet bezoekerscentrum kunnen alle belangstellenden zich ruim schoots oriënteren over flora en fauna in het park. Het nabijgelegen 'Observatie- bos' mag worden gezien als een vervolg op het bezoekerscentrum 'De aan schouw'. Na de dode materie in het in formatiegebouw biedt het Observatiebos op overzichtelijke wijze stukjes Veluwse natuur in levenden lijve. Natuurverval- sing is er niet gepleegd. Plantjes die hier rondom het kunstmatige vennetje gedij en, groeien even verderop precies een der in de werkelijke vrije natuur. De be knopte samenvatting dient slechts voor het gemak van de observerende mens. Zelfs wie thuis bij het open haardvuur een schat aan handzaam gebundelde in formatie over De Hoge Veluwe wenst,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raboband' | 1977 | | pagina 26