Geen echte decemberpiek Rugzak snoep van Zwarte Piet 0 "Het is bij ons nu minder druk dan vroeger, maar ik kan alleen spreken over het segment Cliënten Advies" zegt Henk Haasjes, manager Cliënten Advies van Rabobank Staphorst-Rouveen. Vol gens hem komt dat door de steeds beter wordende automatisering. Rente en aflos singen noemt Haasjes als voorbeeld:"lk herinner me de periode dat klanten contant betaalden aan de balie. Dat was een heel andere drukte dan nu." Een echte decemberpiek kent Staphorst niet. Wel constateert Haasjes iets meer activiteit in de bankhal, maar van een typische decemberdrukte wil hij niet spreken. Medewerkers van Rabobank Staphorst-Rouveen kun nen in december dan ook zonder al te veel problemen vrij krijgen."Zo'n 20 jaar geleden kon ik geen vrij nemen vanwege de drukte. Later niet omdat ik als afdelingshoofd verantwoordelijk was. Nu is het niet veel drukker dan op andere dagen en kun je rustig vrijnemen." Hoe het komt dat december zo'n relatief rustige maand is, weet Haas jes niet/'ls het bij andere banken dan zoveel anders?" vraagt hij verwon derd. Een groot deel van de Staphorstse gemeenschap is religieus. Haasjes betwijfelt of dit de oorzaak is van de relatieve rust bij de Staphorster bank in december."Voor veel Staphorsters bestaat Kerstmis uit twee zon dagen. Dat betekent feest vieren in de eigen huiselijke kring. Niet uit eten, niet bij anderen gaan eten, geen kerstmannen en geen cadeautjes onder de boom. Er komt wel wat commercie bij kijken, maar niet in de mate zoals dat in andere regio's het geval is." Andere segmenten zorgen voor een spreiding van de drukte over het gehele jaar heen. Dat komt doordat ze aan actief relatiebeheer doen. een koopstemming. Ze mug genziften minder over een rentepercentage van één- of tweetiende meer." Ook Van Weenen merkt dat het in december drukker is dan in andere maanden. Veel mensen willen nog net voor het einde van het jaar hun hypotheekakte laten passeren. Zij willen de hypo- theekkosten aftrekken van hun inkomstenbelasting over het afgelopen jaar. Ook neemt het aan tal extra afloss ingen en extra premiestortin gen in decem ber toe. Wilma Breg- man en haar collega's van de commerciële subgroep fi nancieringsadministratie particulieren hebben het ei genlijk altijd druk. Daarom merken ze de extra drukte in december nauwelijks nog op. "Hypotheekadviseurs vormen het eerste traject. Is de offerte opgemaakt, dan hebben zij de grootste druk te achter de rug. Wij verwer ken de offertes en zorgen er voor dat de hypotheekakten nog voor het einde van de maand bij de notaris liggen. In januari komen deze akten ondertekend bij ons terug. Dan begint voor ons het ei genlijke werk: het verstrek ken van de financiering. De echte piek ligt voor ons in ja nuari." Verscherpte controle Niet alleen particulieren zijn debet aan de december piek, bedrijven zorgen er net zo hard voor. Account Assi- stant Hans Olsthoorn spreekt over 40 tot 50 procent meer activiteiten bij Relatiebeheer en BAG."Vooral het aantal fi- nancieringsaanvragen neemt toe. Net als het aantal aan vragen voor overstand. Dat zijn verzoeken tot een tijde lijke uitbreiding van de kre dietruimte. Afhankelijk van de be drijfsresultaten sluit een groot aantal eenmanszaken nog voorzieningen af in de vorm van lijfrente- en koop sompolissen. Dit is fiscaal aantrekkelijk.Ook is er een verscherpte controle op het verloop van de Rekeningen Coulant Courant. Met het oog op de feestdagen zijn de aanschaffingen en investe ringen door bedrijven name lijk groter dan normaal. Voor al bedrijven met een krappe liquiditeit dreigen dan even over de schreef te gaan. Dit betekent een intensiever contact tussen de klant en de bank." Relatiebeheer en BAG proberen in december de be zetting zoveel mogelijk com pleet te houden. Er wordt een groot beroep gedaan op het collegialiteitsgevoel van de medewerkers. De werk druk is dit jaar nog eens extra hoog vanwege de 36- urige werkweek. Op de eigen beleggings afdeling van Rabobank Rot terdam ligt de echte drukte niet in december, maar in het voorjaar, als bedrijven hun jaarcijfers bekendmaken. "Vrije dagen opnemen in de cember is bij ons niet zo'n probleem. Een en ander na tuurlijk wel in goed overleg. Maar op deze afdeling is het zelfs wenselijk om aan het einde van het jaar minimaal bezet te zijn,"zegt beleg gingsadviseur Ben Apon met een brede glimlach. Dat het bij de beleggingsadviseurs zo rustig is, komt vooral doordat de beurs een paar dagen dicht is. "In onze organisatie hebben we te maken met volwassen arbeids verhoudingen. Om de eenheid in het bedrijf te houden, is het onge bruikelijk om tussen kerst en nieuwjaarsdag vrij te nemen,"zegt Commercieel Manager Particulieren Frans Kools van de Rabobank in het Brabantse Berkel-Enschot. De drukte in de bankhal wordt met name veroorzaakt door klan ten die nog net voor het einde van het jaar iets willen regelen, bij voorbeeld een koopsompolis."Rabobank Berkel-Enschot is vooral een particulierenbank. Er wonen relatief veel mensen met een goed inko men." Dat is ook te merken op de afdeling reizen. Kools:"Eind decem ber komen de nieuwe zomerreisgidsen uit. Omdat veel mensen rond de feestdagen toch vrij hebben, komen ze die meteen halen." Voor een deel van de decemberdrukte is de bank zelf op een lu dieke manier verantwoordelijk. Vlak voor Sinterklaasavond kunnen de kinderen uit het dorp hun schoen zetten in de bankhal. Er loopt dan zelfs een echte Zwarte Piet rond. Het maakt niet uit of de ouders klant zijn van de bank of niet. Sinterklaas is er voor iedereen. Dit jaar pakte de Goedheiligman wel heel royaal uit: een rugzak met daarin wat snoepgoed.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 9