december: drukte en soms 'stampij' Lokaal Centraal Extra aanpoten vanwege nieuwe gebouw Voor de meeste banken is december een piek- maand. Ook bij Rabobank Rotterdam kunnen ze daar over mee praten."Niet dat er meer wordt afgesloten, maar veel klanten komen zaken regelen waar ze anders geen tijd voor hebben" zegt Cliëntadviseur Diana Storm. Bij Eigen Huis ligt het anders."Klanten willen voor het einde van het jaar hun hypotheekakte laten passeren, zodat ze de kosten nog af kunnen trekken van hun in komstenbelasting over het afgelopen jaar" zegt hypotheekadviseur Evert Jan van Weenen. Samen met een aantal collega's vertellen zij over de decemberdrukte bij de Rotterdamse bank. Kay Kerkow 0; Cliëntadviseur Diana Storm werkt op het hoofd kantoor aan de Rotterdamse Blaak. Vroeger kon zij aan het einde van het jaar geen vrij nemen.Tegenwoordig wel. Storm en haar drie collega's maken daarover onderling goede afspraken."We krijgen geen vervanging, dus het moet wel haalbaar zijn met de bezetting." Aan de balies van Cliën ten Advies is het druk. Veel mensen brengen in decem ber hun administratie op orde. Daarbij komen ze zaken tegen die ze nog met de bank willen afhandelen. Het aantal kasopnames voor grote bedragen neemt in december met ruim 30% 'Nee'verkopen is best moeilijk, vooral als je weet dat de klant het echt heel krap heeft. Een enkele keer nemen Storm en haar colle ga's zelf het initiatief om zo'n klant toch nog een bijzonde re kerst te bezorgen. Zoals die keer met die oude dame. "We kenden haar al jaren en wisten van haar financiële si tuatie. Ze had niet eens geld voor oliebollen. We hebben toen een kerstpakket voor haar samengesteld en haar dat persoonlijk overhan digd." hypotheken Bij Eigen Huis hebben ze geen last van lastige klanten. Hypotheekadviseur Evert Jan van Weenen:"Je merkt dat mensen in december anders zijn. Het gesprek loopt soe peler. Klanten zijn toch al in toe. Storm wijt dit percenta ge aan de vele yuppies die in het Rotterdamse centrum wonen:"Die hebben niet ge noeg aan de 1500 gulden die zij bij de gea's kunnen pin nen." Stampij De 'probleemgevallen' nemen echter de meeste tijd in beslag.Zoals uitkeringsge rechtigden, die bijna sme kend vragen of zij in het rood mogen staan. Als Storm dit echt onverantwoord vindt, moet ze 'nee' verkopen. "Sommige klanten maken dan een hoop stampij. Geluk kig beperken zij zich tot ver baal geweld." Rabobank Geleen opende eind oktober de deuren van haar nieuwe gebouw. Bij een nieuwe jas hoort een andere werkwijze moeten ze in Geleen gedacht hebben, want men werkt er sinds kort ook volgens het nieuwe bankhalsys- teem. Betekent dat, met het oog op de decemberdrukte, extra aanpoten voor de medewerkers? Algemeen directeur Jules Coenen hoopt van wel:"ln november hebben we een flinke openings campagne op touw gezet. Daarmee willen we structu reel 25 procent meer traffic in de bankhal genereren." Voor de opening hebben de medewerkers zich zo danig voorbereid, dat ze volgens Coenen de decemberdrukte zeker aankunnen. Door gaans neemt de drukte dan met ruim 20 procent toe. Er wordt vooral gepiekt in de adviesgesprekken, bijvoorbeeld in het kader van de koopsompolissen. Medewerkers van de bank kunnen in december vrij krijgen, behalve tussen kerst en oude- jaarsdag."Dat komt voor negentig procent door de drukte en voor tien procent uit solidariteit," zegt Coe nen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 8