ïAncr tur alle - üiiit fc We hebben meer te bieden dan die andere banken Êinm Engel: den ze: doe wat goeds voor de omge ving." Wat dat laatste betreft komt Huij- boom meteen met een concreet voor beeld. Toen een aantal jaren geleden nogal wat schoolverlaters geen werk konden vinden, heeft Rabobank Sant poort vier schoolverlaters een deel tijdbaan gegeven, boven de sterkte, zodat ze werkervaring konden op doen. "De voorwaarden waren dat ze hier maximaal een jaar konden wer ken en dat ze als ze een baan vonden meteen weg moesten. Drie ervan heb ben binnen dat jaar een baan elders gevonden, de vierde hebben we zelf in dienst genomen. Zoiets kun je nu na tuurlijk heel gemakkelijk herhalen. En als dan alle Rabobanken het doen, kunnen in elke gemeenschap in Nederland een aantal schoolverlaters werkervaring opdoen." werk wordt gedaan in India of Aus tralië. Waar het naartoe moet is dat onze klanten niet zeggen 'Ik ga naar de bank', maar 'Ik ga naar mijn bank'. Wij zijn zo overtuigd van het succes van die strategie dat we de naam die daarbij hoort, hebben gede poneerd. Officieel heet onze bank: Rabobank Santpoort, mijn bank." Actieve leden nodig Een voorheeld van hoe de Rabobank meer en actievere leden zou kunnen werven, levert de situatie in Duitsland. Na het bezoek aan Weyerbusch, stond ook een stop in Neuwied op het programma. In dit stadje, of beter gezegd in het hierdoor destijds nog niet opgeslokte Heddes- dorf, stond Raiffeisen aan de wieg van de naar hem genoemde coöpera tieve bank. Herr Engel, marketing- Zoals uit dit voorbeeld al blijkt, heeft ook Huijboom de coöperatieve gedachte die de basis vormt voor de Rabobank, hoog zitten. "Al was het maar," zegt hij eerlijk, "om onze eigen toekomst veilig te stellen. Met de huidige mogelijkheden op het vlak van telecommunicatie, ben je als bank voor een deel niet meer gebonden aan het land van herkomst. Er zijn al be drijven die hun administratie hebben overgeheveld naar een lage lonenland als India en de Rabobank zou dat makkelijk ook kunnen doen. Maar je loopt dan wel het enorme risico dat je als organisatie steeds verder ver vreemdt van je doelgroep. In een coö peratie met actieve leden is dat risico veel kleiner. Dan heb je rekeninghou ders die betrokken zijn bij het wel en wee van de bank en dan zullen ze ook blijven komen als een deel van het denvergadering, maar die misbruikten nogal wat leden om voor hun eigen belangen op te komen. De een klaag de dat hij geen lening had gekregen, weer een ander vond dat een bedrijf per se krediet moest hebben zodat zijn eigen bedrijf daar kon schilderen. De gekozen ledenraad werkt heel goed. De raad wordt doorgaans be volkt door kundige mensen, die de bank kritisch maar positief volgen." Om de rekeninghouders te stimule ren lid te worden, kunnen ze aandelen kopen waarop een hoger rendement wordt vergoed dan normaal. Trots meldt Engel dat de bijna 9.000 leden van de Raiffeisenbank in Neuwied op dit moment zo'n 24.000 aandelen in hun bezit hebben. Overigens is men zich er in Duitsland ook van bewust dat een coöperatieve bank er niet is met slechts zoveel mogelijk leden aan trekken. Engel: "Je hebt ook een taak in de gemeente. Wij adviseren onze medewerkers om lid te worden van verenigingen, zodat ze ook buiten het werk om actief zijn in de gemeen schap. Ik ben zelf 16 jaar actief ge weest in de voetbalclub hier en ik zit nu in een werkgroep van de kerken die zich buigt over de werkloosheid. Waar mo gelijk proberen wij als bank iets te doen, bijvoor beeld door het verstrek ken van overbruggings kredieten." manager van de bank legt uit dat le- denaanwas een van de doelstellingen is. "Wij hebben leden nodig enerzijds omdat ze fungeren als kapitaalver schaffer en anderzijds omdat ze dich ter bij de bank staan. Uit onderzoek weten we dat leden meer betrokken zijn bij hun bank dan niet-leden. Ze hebben toch het idee dat het ook hun bank is en zijn bereid er tijd voor uit te trekken om het wel en wee van de bank te volgen." "In heel Duitsland hebben de coö peratieve banken 13 miljoen leden op 20 miljoen rekeninghouders. Mijn er varing is dat het systeem goed werkt, ook nu we met een ledenraad werken. Vroeger hielden we jaarlijks een le- Pal achter het bankge bouw in Neuwied ligt de begraaf plaats waar Friedrich Wilhelm Raiffeisen half maart 1888, bijna 70 jaar oud, ter aarde werd besteld. Als we met Engel naar het graf wandelen, zegt hij peinzend: "Hoe hoog we de coöperatie ook hebben zitten, deze tijd vraagt er natuurlijk ook om dat je als bank je commercieel en concur- rend opstelt. Anders ben je met al je goede bedoelingen straks wel heel coöperatief bezig, maar is er bijna niemand meer die bij je bankiert. In de dagelijkse praktijk fungeren we ge woon als een handelsbank. Maar dan wel een die meer te bieden heeft dan de andere."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 7