iSSSSBIig eburtsortvon hffilheln^ "Raiffeisen besefte dat er meer moest gebeuren.1 m Grollius: kersverse vrijheid moesten omgaan. Eeuwenlang hadden de landheren de koers uitgezet en nu moesten ze het plotseling zelf doen. Zelf zaaigoed kopen voor het land, zelf koeien aan schaffen voor melk en andere zuivel producten. Gewetenloze lieden met een paar centen achter de hand, wil den de boeren wel 'helpen'. Waarom contant betalen voor een koe? Ik zet er wel één bij jou in de stal, dan be taal je me gewoon terug in gemakke lijke maandelijkse termijnen. Het klonk de vaak ongeletterde boeren als muziek in de oren, maar de kleine let tertjes in het verhaal zagen ze over het hoofd. H In die 'gemakkelijke termijnen' zat een rente-opslag van 200 tot 300 pro cent. Stuk voor stuk werden de boe- renbedrijfjes in een financiële wurg greep genomen waaraan niet te ont snappen viel. Naarmate ze vaker in gebreke bleven bij de afbetaling, moesten ze steeds meer van hun have en goed afstaan aan de geldschieter, tot de woekeraar uiteindelijk de eige naar was van alles wat de boeren be zaten en ze zelfs moesten betalen voor de melk die de koe in hun stal produ ceerde. Deze toch al hopeloze situatie werd nog erger toen in 1846 de oogst in het gebied mislukte en er dus niet vol doende voedsel was om de naderende winter door te komen. Raiffeisen, net een jaar burgemeester, zon op maatre- tim ■rat gelen om te voorkomen dat een deel van zijn dorpelingen van de honger zou omkomen. Hij reisde naar het na bijgelegen Koblenz om de overheid over te halen een lading meel uit de koninklijke voorraadschuren naar Weyerbusch te sturen. De hoge heren in Koblenz wilden wel meewerken aan een regeling, maar op voorwaar de dat het meel contant zou worden verkocht. Raiffeisen besefte onmid dellijk dat die voorwaarde noodhulp onmogelijk maakte. Juist de mensen die het meel het hardste nodig had den, hadden geen geld. 'Raiffeisenbroodje' Raiffeisen besloot het anders te doen. In een ongekende opwelling van eigenzinnigheid ver kocht hij het brood op de pof. Daar mee was een deel van het probleem opgelost, maar er was meer. De bak kers in de omgeving wilden het meel wel tot brood verwerken, maar alleen tegen de hoge tarieven die ze daar voor gewoonlijk rekenden. Geen den ken aan, moet Raiffeisen gedacht heb ben. In een vergadering met welge stelde burgers uit de buurt werd besloten een eigen bakhuis neer te zetten, waar iedereen voor een zacht prijsje zijn brood kon laten bakken. Raiffeisen legde als eerste geld ervoor op tafel. De bakkers moesten knarse tandend toezien hoe Raiffeisen hun monopoliepositie ondergroef en kort daarna waren in het hele gebied de prijzen aangepast aan die van het bakhuis in Weyersbusch. Raiffeisen was er met de 'Weyerbuscher Brodve- rein' in geslaagd een opening te vinden in de vicieuze cirkel waarin het gebied verkeerde. Herr Grollius lacht. De bankbe- heerder, die het woord honger zo te zien alleen kent van horen zeggen, heeft plezier in het rondleiden van 'die Herrn aus den Niederlande'. Hij gaat voor naar het bakhuis, dat overeen komstig de bouwtekeningen weer pre cies zo is opgebouwd als het er des tijds moet hebben uitgezien. Onder een afdakje tegen de muur buiten lig gen houtblokken hoog opgestapeld. "Als hier groepen komen, dan steken we desgewenst de oven aan, zodat men een echt Raiffeisen-broodje mee naar huis kan nemen," zegt hij glun derend. Tussendoor licht hij toe dat de burgemeester het destijds niet al leen liet bij noodhulp. Grollius: "Raiffeisen besefte dat er meer moest gebeuren. Veel boeren hadden voor dat het meel uit Koblenz arriveerde, hun voorraad zaaigoed voor het vol gende seizoen opgegeten. Als er niets gebeurde dreigde er op afzienbare ter mijn een nieuwe hongersnood. De burgemeester riep de Brodverein bij een en stelde voor om met gemeente geld een fonds op te richten om zaai goed te kopen. De boeren zouden pas hoeven te betalen als de nieuwe oogst binnen was. De anderen gingen ak koord en het plan slaagde." Legendarisch j_[oe ongewoon Raiffei- sens plan destijds ook was, echt le gendarisch werd de burgemeester pas toen hij - drie jaar na zijn benoeming in Weyerbusch - werd overgeplaatst naar het nabijgelegen Flammersfeld. De toestand in dit plaatsje kwam vrij wel overeen met die in Weyerbusch. Arme boeren, slechte oogsten, gewe tenloze woekeraars. Raiffeisen wist dat er iets gebeuren moest en verder bouwend op zijn ideeën, wist hij 60 inwoners zover te krijgen dat ze een vereniging oprichtten met als doel vee te kopen voor de armste boeren in het gebied. Ieder lid stond met zijn hele hebben en houwen garant voor het kapitaal van deze 'Flammesfelder •jfjaus hiö .vttnf» 3f wliir.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 5