Zelf de weg vinden W o nn o Als één zaak duidelijk is geworden tijdens de coö peratiediscussies van de afgelopen tijd dan is het dat het erfgoed van Raiffeisen in de huidige coöperatie voortleeft. Maar hoe begon het ook al weer? RaboMagazine volgde in Duitsland de Raiffeisenstrasse en deed daar de nodige in drukken op. Maar het verleden inspireert het heden en zo be landden we in Stadskanaal en Santpoort waar bleek dat de coöperatieve gedachte hoog zit. Verleden inspireert het heden e willen een bank zijn van en voor mensen. Dat is nu al bijna honderd jaar onze opdracht, onze missie. Maar wat betekent die opdracht anno 1997? Wat wordt van ons gevraagd in ons werk voor lid en klant? Dat zijn de wezenlijke vragen. De antwoorden proberen we te vin den in onze Coöperatiediscussie en in Visie '98. Eén ding staat voor mij vast: zon der overtuigde medewerkers zal het in de praktijk niet lukken. Bestuurders en directeuren kunnen - hoe zinvol en nodig ook - praten wat ze willen, maar als de medewerker er in het da gelijks werk onvoldoende inhoud aan kan geven, blijft het een moeilijk ver haal. Een bank met een coöperatieve opdracht, maar zonder betrokken me dewerkers kan onmogelijk haar leden en klanten op een goede manier de hand reiken. De kern van onze missie is immers gelegen in onze dienstverle ning, in het bieden van toegevoegde waarde aan onze klanten. En de me dewerker is vanuit de bank een be langrijke schakel met die klant. Enthousiasme voor onze coöpera tieve opdracht ontstaat pas als je weet waar het om draait, als je goed geïn formeerd bent. Daarvoor ligt de eer ste verantwoordelijkheid bij bestuur en directie. Maar daarmee is de kous niet af. Werken bij een coöperatieve bank moet anders zijn dan werken bij een gemiddeld bedrijf. Rabobankme- dewerkers onderkennen dit ook, zoals uit onderzoek is gebleken. Van de Ra bobank verwachten ze betrokkenheid. In mijn visie hebben medewerkers binnen de coöperatieve onderne mingsvorm daarom ook een eigen op dracht. Werken bij de Rabobank vraagt meer dan het goed uitvoeren van taken. In de wijze van dienstver lening, in houding en gedrag zal rich ting en invulling moeten worden ge geven aan de coöperatieve doelstel ling. Samen moeten we aan onze Rabobank bouwen, de bank van en voor de mensen. Voor een belangrijk deel zult u zelf die weg moeten vin den, welke functie U ook bekleedt. In uw dienstverlenend werk, want daar gebeurt het! Ik wens u allen een voorspoedig 1997! Wim Meijer Voorzitter Raad var Beheer var Rabobank Nederland

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 3