Wat een EMU/euro: bedrijfsleven wakker schudden Plannen Rabobank 100 jaar: 'Toekomst door Samenspel' Daar ben ik I I I +++Interpolis opent vestiging in i,uxemburg +++Ha'bo- bank sponsor nationale dameswielerploeg+++ Beleg- gingslijn IRIS scoort hoog bij gebruikers +++Lerd.e Rabobank Business Challenge van start +Hooi'dd.irec- tielid Burghouts tekent sponsorovereenkomst met Ne derlandse Bond voor aangepaste Sporten+++ November was een belangrijke maand in de voorbereiding op de EMU.Zo ging de Euro-Info desk van start, was voor het eerst de EMU-website op het internet beschikbaar en vroe gen al veel klanten van de Ra bobank de nieuwe brochure 'Uw bedrijf en de euro'aan. Ri- chard Piechocki regelt de voor lichting over de overgang op de EMU en zit dagelijks op de Euro-Infodesk. Piechocki:"Mo- menteel valt het aantal vragen over de voorbereiding op de euro en de EMU nog mee. Maar voor begin volgend jaar ver wacht ik dat dat toeneemt. Eind november besprak het Nationaal Forum, een platform voor de relevante belangenor ganisaties het definitieve Na tionaal Stappen Plan. In dat plan is het introductiescenario van de euro in Nederland vast gelegd. Nu dit bekend is, besteden zowel het Natio naal Forum als de media meer aandacht aan de overgang op de EMU en worden de bedrijven pas echt wakker geschud. Voor de toekomst zie ik een be langrijkefunctie voorde EMU-sites op internet, le dereen kan vragen stellen via de e-mailaande Rabo bank over de EMU en krijgt dan ook een snel antwoord zodat we een dynamische binding krijgen met de cyber-gebruiker." +++Rabobank presenteert 'Visie op '97'+++ Rabo bank ondertekent energieconvenant "December is voor ons een hectische maand. Dan moeten we alle medewerkers, de ma nagers en de bestuurders, in formeren over de wijze waarop we het eeuwfeest willen vie ren en wat daarbij van hen wordt verwacht. Dat is een ste vige klus" zegt Willem Lage- weg, programmamanager 100 jaar."We willen dat op alle ni veaus coöperatieve activiteiten worden ondernomen. Activitei ten waarbij zowel medewer kers als leden en klanten in tensief worden betrokken.Zo kan worden bereikt dat in 1998 de Rabobank op alle fronten haar lokale en maat schappelijke betrokkenheid en haar oriëntatie op samenwer king kan versterken. Daarmee sluiten wij aan op een brede ontwikkeling bij consumenten die in toenemende mate maat schappelijke verantwoordelijk heid meewegen in hun keuze en koopproces. Daarnaast zijn we ook druk met de voorberei dingen van feestelijke activi teiten en bijzondere jubileum publicaties." weer. Voor de laatste keer dit jaar. 52 Afleveringen van de RaboTop 40 op TV en 50 MusicTours in het land gaan een mens niet in z'n koude kleren zitten. In december vorig jaar ging de telefoon met de vraag of ik het leuk zou vinden om het programmma te gaan doen. En nu zijn we alweer een jaar verder, de tijd vliegt. Een jaar vol ups en downs, maar geukkig waren er meer ups. Met de tour in het land hebben we erg veel plezier gehad alleen die files, het is niet best voor het milieu en je h mag het ook absoluut niet hardop zeggen anno 1996, maar eigenlijk moeten ze heel Nederland asfalteren. Als je tegenwoordig om 18.00 uur in Rotterdam moet zijn mag je wel om 06.00 uur uit Den Haag ver trekken. De Top 40 op TV heeft voor de nodige buikkrampen van het lachen gezorgd. Helaas waren de meeste dingen niet voor uit zending geschikt. We maken met het TV pro gramma echt hele lange dagen en aan het eind van zo'n dag kunnen we van de meligheid dus geen zinnig woord meer uitbrengen. Ik hoop voor de kijkers dat er ooit nog eens een uitzending komt met alle bloopers. Maar het moet dan wel definitief de laatste zijn, want ik durf dan geen mens meer onder ogen te komen. Natuurlijk zijn er, doordat ik wekelijks op TV ben, ook vaak aanvragen voor andere dingen. Zo stond ik in juli een popfestival te presenteren in de Kuip in Rotterdam.Toen ging er wel een kleine jongensdroom van Bartje in vervulling. Dat maak je met een 'gewone' baan toch niet mee! Terugkijkend op 1996 schiet ik steeds weer in de lach als ik aan m'n collega's denk en krijg ik pijn in m'n buik van al die patatjes, Macjes, van der Valkjes en andere hap-slik-weg-maaltijden bij de Music Tour. Graag wil ik iedereen een hele mooie Kerst toewensen (chipknip-ze) en alvast een goed 1997. Bart Ettekoven presenteert wekelijks de Rabo Top 40 op SBS 6 en tourt's zomers door Nederland met de Rabo Top40 Music Tour.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 29