Wat is een ondernemingsraad (deel 4) 'Het aspect milieu krijgt in bedrijfsvoering steeds meer gewicht' Met OR via e-mail communiceren Vergaderdata '97 2 Nieuws van de Ondernemingsraad Studiebijeenkomst Milieu Uit de drie vorige afleveringen is duidelijk geworden dat de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) het belangrijk ste stuk gereedschap is voor de Ondernemingsraad. Andere wetten die val len onder het Ondernemingsrecht komen wat minder frequent aan de orde, maar zijn wel degelijk van belang. Zoals u wellicht weet, behandelt de Raad tweemaal per jaar de gang van zaken, toe gespitst op Rabobank Nederland. Zo is bin nen het Ondernemingsrecht het Jaarrekeningenrecht van belang dat zegt dat iedere onderneming onder meer een balans moet opmaken. De Ondernemingsraad bespreekt deze op grond van zijn recht op informatie. en andere wet, uit het Sociaal Ondernemings recht, de Arbeidsomstandig hedenwet, geeft de Onder nemingsraad het recht te wor den gehoord door de Arbeidsinspectie. Over de WOR valt te mel den dat de Ondernemingsraad van Rabobank Nederland samen met de ondernemingsra den van de dochters (De Lage Landen, Interpolis, IRIS en NedShip) en enkele vertegen- woordigers van ondernemings raden van een aantal Rabobanken op 27 november 1996 een studiebijeenkomst heeft georganiseerd over de Europese Monetaire Unie en de Euro en de uitbreiding van de WOR. De vraag kwam onder meer aan de orde wat de effecten zullen zijn van de invoering van één europese munt. Welke werkzaamheden Op dit moment wordt u over de Ondernemingsraad geïnfor meerd via het RaboMagazine, de verslagen en de mededelingen op de publicatieborden. Daarnaast onderhouden de Ondernemingsraadsleden waar mogelijk mondelinge contacten met medewerkers. Graag wil de Ondernemingsraad het contact met u over een aantal thema's uitbreiden. Naast een bezoek of telefonisch con tact lijkt e-mail daarvoor een geschikt medium. U kunt uw vra gen, op- of aanmerkingen communiceren via e-mail. Het Secretariaat of een OR-lid zorgt per omgaande voor een ant woord. Op deze wijze kunnen signalen, die aangeven wat er leeft bij de medewerkers, de OR eerder bereiken. Het thema waar de Ondernemingsraad deze keer graag uw ideeën, vragen en opmerkingen over zou willen horen zijn de komende deel- verkiezingen, bijvoorbeeld: wie kan zich kandidaat stellen, hoe veel tijd kost het OR-lidmaatschap, wat zijn voor mij de voorde len. Het e-mailadres is: Janssen C.J.M.@sor@stg Jfd. gaan verdwijnen en welke nieuwe komen er voor in de plaats? Dit is duidelijk een onderwerp waarop de Onder nemingsraad zich gedegen moet beraden om straks de juiste adviezen te kunnen geven. In het nieuwe wetsontwerp van de WOR staat onder meer dat de Ondernemingsraad extra bevoegdheden krijgt op het gebied van milieuvraag stukken en de gevolgen daar van voor werknemers. Het aspect milieu krijgt in de be drijfsvoering een steeds groter gewicht. Sommige onderne mingen moeten daardoor hun bedrijfsprocessen zo ingrijpend aanpassen dat er direct gevol gen voor de werkgelegenheid optreden. De Ondernemingsraad krijgt het recht op alle informatie die nodig is om goed te kunnen beoordelen wat er binnen de organisatie gebeurt op milieu gebied. Wordt er bij de inkoop van materiaal wel goed gelet op milieu-aspecten? Hoe zit het met de hoeveelheid te produceren materiaal voor campagnes? Krijgt vervoersma nagement wel voldoende aan dacht? Ook kent de nieuwe wet aan de Ondernemingsraad een stimulerende taak toe. Zo moet de Raad onder meer bevorderen dat het bedrijf een milieujaarverslag opstelt en milieucoördinatoren aanstelt op afdelingen. Ondernemingsraden in Nederland zullen meer en meer met milieu-aspecten worden geconfronteerd. Overigens zijn het de ondernemingsraden van de grote multinationals geweest die zich gezamenlijk extra hebben ingespannen voor een uitbreiding van de WOR in die zin. Onder nemingsraad 30 januari 13 maart Overleg vergadering 06 februari 27 maart Verslagen in Lotus Notes 14 februari 04 april

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 28