Nieuws van de Ondernemingsraad Veel werk Ondernemingsraad lijkt op preventieve werk brandweer Rabobank Continuïteit Ingespeeld Bijlage van Rabomagazine nummer DECEMBER I 9 Tijd is maar een betrekkelijk begrip. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik als nieuw lid van de Ondernemingsraad in november 1995 werd geïnstalleerd. Aan de andere kant vergt het werk in de Raad zoveel energie en aandacht dat het gevoel overheerst dat ik er al een veel langere periode deel van uit maak. Het OR-werk is een belangrijk en boeiend onderdeel van mijn dagelijkse werkzaamheden geworden. In gesprekken komt steeds weer de vraag naar voren wat nu precies het nut en de betekenis van de Onderne mingsraad is. Voor velen lijkt de Ondernemingsraad een niet tastbaar, abstract begrip. Misschien zou je de Raad kunnen vergelijken met de brandweer. In het normale dagelijkse leven staan we er nauwelijks bij stil. Alleen bij calamiteiten worden we ons ineens bewust van haar be staan. Dat de hoofdtaak van brandweer vooral ligt op het terrein van preventie en advise ring, is over het algemeen niet zo bekend. Dit onderdeel is echter wel van grote invloed op ons wonen en werken. Zo is de invloed van de Ondernemingsraad vaak alleen maar merkbaar als we als indi vidu of als afdeling met ont wikkelingen te maken krijgen, die min of meer een bedreiging voor ons vormen. Wanneer alles z'n normale gang gaat of lijkt te gaan staat de Onder nemingsraad niet zo in de belangstelling; lijkt het een 'ver-van-mijn-bed-show'. Veel van het werk in de Onderne mingsraad lijkt echter op de preventieve en adviserende rol van de brandweer. Daarnaast weet ook elke brandweerman dat calamiteiten niet altijd kunnen worden voorkomen en branden niet zonder schade kunnen worden geblust. In het afgelopen jaar ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat een goed functio nerende Ondernemingsraad van groot belang is voor mede werkers én bedrijf. Beide ken nen in principe dezelfde doel stelling, namelijk continuïteit. Over de wijze waarop conti nuïteit moet worden bereikt en gewaarborgd, kan echter ver schil van mening bestaan. Bijvoorbeeld over de nood zaak, de richting, het karakter en de omvang van organisato rische veranderingen. Dat kan in de Onderne mingsraad leiden tot stevige discussies. En zo hoort het ook, omdat aanpassingen in de organisatie immers grote ge volgen kunnen hebben voor individuele medewerkers. En daarmee zijn we gekomen bij een lastig punt. In hoeverre is een Ondernemingsraad in staat de belangen van elke individu ele medewerker te behartigen? Wat te doen als het individuele belang strijdig is met het groepsbelang, met het conti- nuïteitsstreven, terwijl het indi vidu je als Ondernemingsraad wel aanspreekt op je vertegen woordigende rol? Na een jaar is te merken dat de Ondernemingsraad ingespeeld raakt. Ingespeeld op de materie, ingespeeld op elkaar, ingespeeld op het spel. Een serieus spel, waarvan de (soms ingewikkelde) spelregels bij wet zijn geregeld. Een goede uitoefening van de pre ventieve en adviserende rol vraagt veel tijd, inzet en per soonlijke betrokkenheid. De laatste jaren volgen de veranderingen elkaar in hoog tempo op. Dat mag niet ten koste gaan van de zorgvuldig heid van de uitvoering. Medewerkers - die zich vaak al jaren met hart en ziel hebben ingezet voor ons bedrijf - heb- Het verkorte verslag van de Ondernemingsraads- en Overlegvergaderingen is steeds te vinden op de publikatieborden. Het ver schijnt altijd binnen drie werkdagen na de Overlegvergadering. De vol ledige verslagen kunt u bij de infotheken verkrijgen. Bovendien staan deze in Lotus Notes. Het telefoonnummer van het Secretariaat Ondernemingsraad RN is 040-2176651, het faxnum mer is 77556 en het interne E-mail adres is: janssen c.j.m.@sor2stgJfd ben daar recht op. En als de preventie het eens af laat weten, dan mogen ze rekenen op een Ondernemingsraad die zich ook volledig zal inzetten voor de belangen van het indi vidu. Dat betekent niet dat elk probleem ook naar tevreden heid van het individu kan wor den opgelost. Mijn ervaring is dat het management van dit boeiende bedrijf de menselijke factor steeds voldoende tot haar recht wil laten komen en een open oog heeft voor de problemen en daar ook op kan worden aangesproken. Het afgelopen jaar was voor de Ondernemingsraad een druk, productief en boei end jaar. Wat mij betreft vol gen er nog een aantal. Hisse Lyklema.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 27