mjoÏÏM^terugblik '96 Niet Te Vermijden: erkenning voor de Cliëntadviseur. Chipknip: succes in handen van de consument liL +++Sabobankeconomen hebben vertrouwen in Nederlandse economie+++Aantal ar beidsplaatsen bij lokale banken iors gegroeid+++Grote belangstelling voor Complete Opleiding Cliëntadviseur+++Babobank neemt aan deel in Triodos Bank+++ Het segment Cliënten Advies zette in september zijn twaalf duizend cliëntadviseurs in het zonnetje. Met elf manifestaties trok de Groot Niet Te Vermijden Krachttoer door het land.Tij- dens de manifestaties werd een videofilm getoond, hadden voordrachten plaats, werd een hapje genuttigd, wat gedron ken en er had een optreden plaats van de band'Groot en Niet Te Vermijden'. Cliëntadviseur Natasja van Stiphout van Rabobank Wouw- Kruisland bezocht de manifes tatie in Bussum. Zelf komt ze uit West-Brabant, maar ze was met vakantie toen de kracht toer haar omgeving aandeed. "Vooral het optreden van de band vond ik geslaagd." Segmentmanager Cliënten Ad vies Cees van Tiggelen sprak in een toespraak zijn waardering uit voor de cliëntadviseur. Van Tiggelen noemde Cliënten Ad vies een ondergeschoven kind je en herhaalde de woorden van hoofddirectievoorzitter Herman Wijffels:'Als Cliënten Advies mislukt, dan mislukt de Rabobank.' Van Stiphout vindt het achter af wel fijn dat ze naar de Krachttoermanifestatie in Bus sum is geweest, in plaats van in haar eigen regio:"lk heb re gelmatig contact met collega's uit mijn eigen omgeving. Nu kon ik eens ervaringen uitwis selen met cliëntadviseurs uit andere regio's. Je krijgt dan een goed beeld van hoe het er bij banken in andere delen van Nederland aan toegaat." +++ïiinister Wijers opent Rabobankkantoor in Johannesburg+++Rabobank introduceert Opliaat Hj'potheek+++Betalen met Chipknip via Inter net mogelijk+++Introductie Rabo TotaalPak- ket+++ Gigantische aanpassingsoperatie geld automate n+++ Oktober werd de maand van de Chipknip. De aanpassing van betaalautomaten verliep vlot jes.Oplaadautomaten sierden inmiddels menig bankhal. De laatste hobbels waren geno men. Op de 28e van die maand werd het nieuwe betaalmiddel officieel geïntroduceerd. Organisatiemanager Jos Lee- naerts van Rabobank Eindho ven heeft het volste vertrou wen in de toekomst van de Chipknip."Het succes van het nieuwe betaalmiddel hangt af van de consument. Eerst moe ten we door een fase van ac ceptatie en gewenning heen. Er zal zeker de nodige tijd overheengaan voordat het ge bruik van de Chipknip het aan tal bea-transacties overstijgt. Maar ik verwacht dat er binnen een jaar al veel gewonnen is." Leenaerts merkt een behoorlij ke respons vanuit het midden- en kleinbedrijf."Veel winkeliers zijn er al klaar voor. De consu ment loopt echter nog achter. Dat komt doordat er vertraging is opgelopen bij het uitreiken van de passen. Gelukkig heeft ook de ABN AMRO met dit pro bleem te kampen." Veel consumenten vrezen mis bruik van de consumentenge gevens,die in de chip van de nieuwe card kunnen worden opgeslagen. Leenaerts: "De consument beslist zelf welke gegevens op de card komen. Die angst is dus niet terecht." van de VS geen renteopdrijvende invloed zal uitgaan. In Duits land zal het in 1997 beter gaan dan dit jaar. De uitvoer is daar de grote motor achter de groei. Verder hebben de Duitse be drijven een goede winstgevendheid en is er een groei-impuls vanuit de investeringen. De consumptieve bestedingen zullen dezelfde groei vertonen als dit jaar. Verder zal in Duitsland de inflatie betrekkelijk gering blijven. Anders dan dit jaar zal er waarschijnlijk geen sprake meer zijn van verlaging van de korte rentetarieven. In de loop van 1997 zal de rente eerder voorzichtig weer wat gaan stijgen. Deze ontwikkeling geldt zeker ook voor Nederland." Wat is de invloed van het Europese integratie proces? "De Economische en Monetaire Unie kan nog wel wat roet in het eten gooien en is een extra punt van aandacht. De econo mische ontwikkeling in de Europese Unie zal overal toch be trekkelijk gematigd blijven door het terugdringen van het be grotingstekort tot drie procent van het bruto binnenlands pro duct. Dat betekent dat de overheid minder mag uitgeven of meer belasting gaat heffen. Dat kan leiden tot een demping van de economische groei. In de financiële sfeer kan de EMU ook gevolgen hebben als de markten het eenwordingsproces gaan wantrouwen. Zodra blijkt dat de potentiële EMU-landen hun zaakjes niet goed op orde krijgen, is het risico dat de posi tie van de euro zwakker wordt dan die van de D-mark nu is, waardoor de rente in Europa weer kan gaan stijgen. In het geval dat het proces wél goed verloopt en alleen de gezonde economieën in de EMU worden toegelaten, ligt dat anders. Maar dan is er weer sprake van een politiek probleem. Name lijk dat sommige landen wel in de EMU mogen en andere niet. Op dat vlak ligt nog veel onzekerheid."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 26