Tour: Wijffels trekt Bruyneel uit ravijn Rabobank International: CBB was geen merknaam 95 96 ++Habo'baiikrekening met pinpas voor asielzoekers ++Rabobank International opent kantoor in Viet- nam+++100OOOste klant Rabo Telebankieren+++Rabo- bank introduceert RaboTeleSparen++ +Recordaantal hypotheken aigesloten in eerste halijaar+++ De Rabobank zat in juli heel even op hete kolen toen de wielerploeg van Jan Raas voor het eerst onder Rabo-vlag de Tour de France ging rijden. Maar dat is niet voor niets ge weest, zo bleek toen hoofddi rectievoorzitter Herman Wijf fels van Rabobank Nederland tijdens een vergadering van zijn secretaresse een briefje toegeschoven kreeg. Hij maak te er direct een punt van orde van."Heren,Michael Boogerd heeft de zesde etappe van de Tour gewonnen." Nog geen 24 uur later zat Wijffels in de auto bij ploegleider Theo de Rooy waar ze via de radio hoorden dat Johan Bruyneel in een ra vijn was gefietst."Wij waren er als eersten bij: een minuut nadat het gebeurd was. Samen met een mecanicien hebben we hem naar boven gehesen. Hij lag wel een meter of tien in het ravijn en was al bezig om weer omhoog te klauteren. Bruyneel wilde zo snel moge lijk weer in het zadel. Dat heeft me wel verbaasd, die gedre venheid na zo'n duikeling. We hebben snel een andere fiets van de auto gehaald en Bruy neel erop gezet zodat hij weer verder kon met de Tour. Aan het einde van de afdaling zat hij weer in de kopgroep." +++Eerste Chipknip in regiotaxi+++Rabobank tevreden over halijaarcijiers+++Rabobank opent eigen Chip- knip-iabriek+++Sterke groei Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei sparen+++lanaelijke introductie ioko Sparen+++Internetactiveiten Rabobank nemen grote vlucht+++01ympisch goud voor Rabobankhockeyteam+++ "Central Banking Sector of Centraal Bankbedrijf was geen merknaam en gaf de mensen die er werken geen 'warm ge voel'. Niet in bet buitenland en niet in Nederland. Rabobank International, daar kunnen mensen zich iets bij voorstel len.Zowel de mensen die er werken als de klanten waar mee we zaken doen','zegt Roel van Veggel, hoofd Marketing Services Rabobank Interna tional. In juli werden de nieu we naam en de internationaal gerichte strategie wereldkun dig gemaakt. Dit nieuws baar de veel opzien bij de nationale en internationale media.Voor al de nieuwe strategie sprak tot de verbeelding van de jour nalisten. Rabobank International wil rond de eeuwwisseling dertig procent van de nettowinst van de Rabobankgroep voor zijn rekening nemen, tegen twintig nu.Vooral uit het buitenland. Daarbij richt zij zich op speci fieke groepen klanten. Voor die klanten wil zij een kennisge dreven wholesale bank te zijn. Daarnaast blijft International de bank voor de plaatselijke banken en is de Rabobankor- ganisatie klant van Rabobank lnternational."We zijn nu bezig de naam Rabobank Interna tional in de markt te zetten. Via het uitgeven van deskundi ge studies, brochures en adver tenties, organiseren van con gressen én door onze naam 'Rabobank International'op de oranjeshirts van de nationale hockeyploegen. Het was prach tig dat begin augustus de hoc- key-heren Olympisch goud wonnen en de dames een bronzen plak in de wacht sleepten. Een betere start had den we ons niet kunnen wen sen." wikkeling verwachten: Gematigde groei zonder dat dat zal lei den tot veel meer inflatie. In het verleden heeft een verhoging van de werkgelegenheid en de productiebezettingsgraad voorbij een bepaald punt in de VS geleid tot hogere inflatie. Nu blijkt dat anders. Er is sprake van een doorgaande groei zónder inflatie. Dat komt onder meer door de toename van de investeringen. Een andere reden is dat bedrijven met hun hoogwaardige informatiseringsstructuur flexibeler kunnen in spelen op veranderende vraag. Hierdoor ontstaat er bij een grotere vraag geen paniek doordat iedereen tegelijkertijd grondstoffen zou willen kopen en de prijzen daardoor zouden stijgen. Verder lijken de Amerikanen meer waarde te hechten aan zekerheid. Werknemers zijn daar baanvaster geworden. Ze houden zich liever gedeisd voordat ze de lonen opschroeven. De vakbonden matigen daarom ook hun looneisen. Dat leidt tot economische groei zonder inflatie." "In de Visie op 1997 zit ook een alternatief scenario, dat reke ning houdt met meer inflatie zodat er een rem op de economi sche groei nodig is, als gevolg waarvan de rente gaat stijgen. Maar in ons hoofdscenario komt het er op neer dat de groei in Amerika geleidelijk afzwakt. Dat betekent dat er 8 7 6 5 3 i Tl mi iv 1 i Hi 1 ui i iv 1 1 1 l Korte rente: driemaands interbancair Lange rente: jongste 10-jaars staatsobligatie

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 25