Vermeerexpositie: uitstraling en goodwill Nieuw Zeeland: óók Rabobank //r\ e Visie is een jaarlijkse vooruitblik van de Rabo- 1 bank op de renteontwikkeling in Nederland en de belangrijkste economieën in het buitenland, zoals Duitsland en de Verenigde Staten. Voor klanten is deze infor matie heel belangrijk omdat ze op grond daarvan beslissingen nemen. Bijvoorbeeld: Moet ik kort of lang beleggen en in welk land? De Visie is een coproductie van de Stafgroep Economisch Onderzoek en Research Financiële Markten. De eerste Visie werd geschreven in 1989 voor het Directoraat Financiële Mark ten, die het boekwerk aanbood aan zijn belangrijkste klanten. Alras bleek dat andere afdelingen de Visie daar ook voor wil Deze UpDate kijkt terug op de afgelopen jaar. Belangrijke gebeurtenissen in en om de Rabobank. I +++Katiotank kondigt komst Smartiose aan+++Steeds meer Raio ob anken open op zaterdag +++Beurscompetitie start met recordaantal deelnemers+++Iniodag Wonen druk bezooht+++ Jaren van voorbereiding gin gen eraan vooraf en in maart was het eindelijk zover. De Ver meertentoonstelling in het Haagse Mauritshuis was een feit. Communicatie en pr-mede- werker Johan Vriesema van Ra bobank Den Haag e.o. houdt goede herinneringen over aan Vermeer."Op 2 april kocht onze bank een avond in. Met ruim driehonderd collega's en za kenrelaties bezochten we de expositie. Sommige relaties waren lyrisch over hetgeen ze die avond beleefden. Deze avond heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we nu met succes een vooraanstaande po sitie aan het opbouwen zijn in inze regio." Door de Vermeerexpositie heeft de Haagse Rabobank een enorme uitstraling in haar regio gekregen."Vermeer heeft voor veel goodwill in onze om geving gezorgd. Zo zei laatst de eigenaar van een grote Neder landse kunstinstelling tegen mij:'lk denk dat ik maar met jullie in zee ga, want jullie hebben verstand van kunst.' Hij heeft zich echter nog steeds niet aangemeld als klant van onze bank." Rabobank Den Haag organi seerde in het Mauritshuis op vrijdagnacht 31 mei de 'Nacht van Vermeer'.Tijdens die nacht genoten de ruim 800 bezoe kers van een feestavond, ge heel in de stijl van Vermeer. Ook diverse landelijke politici waren voor dit festijn uitgeno digd. Vriesema:"Het succes van deze nacht was zo groot, dat er later nog in de wandelgangen van'Den Haag'overwerd na gepraat." +++Rabobank International nieuwe hooidsponsor hoc keyt) ond+++ Hieuw Sociaal Plan sluit gedwongen ont slagen uit+++ 9 In april kreeg de Rabobank als eerste Nederlandse bank een licentie om onder eigen naam zaken te doen. De vier kanto ren van dochter Primary Indus tries Bank (PIBA) konden daar door gaan opereren onder de naam Rabobank. Voor de toe komst ziet voortrekker van het project Cor Broekhuyse uitbrei ding van het aandeel op de bancaire markt vooragri--en foodbusiness in Nieuw Zee land."Nieuw Zeeland is een ty pisch agrarisch land met veel schapenteelt voor lamsvlees en wol, fruitteelt van appels en ki wi's en een belangrijke zuivel sector." Broekhuyse heeft als directeur van de Rabobank in Australië een rijke ervaring met deze markt die ook sterk geënt is op de landbouw. Dat Broekhuijse de nieuwe Ra bobank in 'zijn' regio heeft op gezet past in het nieuwe be leid van Rabobank Internatio nal dat meer werkt vanuit het buitenland dan vanuit Neder land. Doel is het vermogen van 200 miljoen dollar dat PIBA al beheerde plus de omzet van circa 200 miljoen dollar die de Rabobank in Australië reeds hadaanbedrijfsrelatiesin Nieuw Zeeland, in een paar jaar te verdubbelen tot in to taal 800 miljoen dollar.Tegen de belangrijkste krant van Nieuw Zeeland,The New Ze- aland Herald, zei Broekhuijse hierover: "Wij denken dat we met onze gespecialiseerde kennis op dit gebied van agri- en foodbusiness een goed re sultaat tegemoet gaan." den gebruiken en sindsdien is de presentatie van de Visie een traditie met aanzien. Mensen vinden het een eer ervoor uitge nodigd te worden. Vorig jaar sprak minister Wijers van Econo mische Zaken bij de opening ervan en dit jaar minister Zalm van Financiën." Hoe heeft de economie zich in 1996 ontwikkeld? "De economie in de Verenigde Staten heeft zich gunstiger ont wikkeld dan verwacht. De groei is langer doorgegaan zonder dat dit heeft geleid tot veel prijsstijging, met als gevolg dat de Amerikaanse rente zich rustig heeft bewogen. De rente op de kapitaalmarkt steeg er aanvankelijk wel iets, van ruim zes pro cent naar vlak onder de zeven procent. Maar de laatste maan den is het percentage weer teruggelopen tot net boven de 6 procent. In Duitsland daarentegen is de groei begin '96 wat te gengevallen maar vervolgens toch weer op gang gekomen in de loop van het jaar. Zelf zijn wij altijd redelijk optimistisch gebleven over de Duitse economie. Er was veel koopkracht bij de consumenten. Dat is een stabiele basis, maar er was een ge brek aan vertrouwen. Het conjunctuurherstel is daar

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 23