CUJoÏÏM^terugblik '96 Rabo-Hypotheeklijn: verkoopkansen genereren Jaarcijfers Rabobank: winst niet hoogste doel Nederland beste jongetje in de Europese klas 11 1 1 1 Zoals gebruikelijk verschijnt in december de Visie op 1997. Daarin besteedt de stafgroep economisch onderzoek aandacht aan de ren teontwikkeling van het afgelopen jaar en doet hij een voorspelling over de rente in het volgend jaar. "Nederland was in 1996 zelfs het beste jongetje van de klas van Europa", aldus Albert Dierick, hoofd van de Stafgroep Economisch Onderzoek. SAMENSTELLING: KaY KERKOW, LuCETTE MaSCINI, MarIËLLE OoSTVEEN, CAROLINE ReNETTE +++ïann,y ITelissen Sportman van het jaar 95+++Babobank verlaagt tarieven zakelijk betalingsverkeer+++Rik van Slingelandt benoemd tot lid van de Hooiddirectie+++Rabo- bank opent kantoor in Zuid-Aïrika+++ Het segment Eigen Huis is te vreden over het aantal mensen dat sinds 1 februari de Rabo- Hypotheeklijn heeft gebeld. Op die datum zag dit bijzondere telefoonnummer officieel het levenslicht. Klanten konden vanaf dat mo ment anoniem bellen met de Rabobank, om voor twintig cent per minuut te laten uitre kenen tot welk bedrag zij een hypothecaire lening kunnen afsluiten.Of om uitte vinden hoeveel duurder huren is in vergelijking tot kopen. Bellers die deze informatie thuisge stuurd willen krijgen, kunnen hun naam en adres in het com putersysteem achterlaten. "Om die mensen gaat het vooral';zegt Rob Luters van Eigen Huis."Wij geven deze ge gevens meteen door aan de Rabobank in hun woonplaats. Die bank kan dan deze poten tiële klanten benaderen. Als dat gebeurt hebben we onze doelstelling gehaald. De Rabo- Hypotheeklijn is niet zozeer bedoeld om hypotheken te verkopen, maar juist om ver koopkansen te genereren." Gemiddeld ontving Eigen Huis ruim 1434 telefoontjes per week, waarvan 52 bellers hun naw-gegevens achterlieten. "Volgend jaar onderzoeken we hoeveel van deze mensen een ++Eieu\ve huisstijl voor Interpo1is+++Hooiddirectie1id Henk van den Broek neemt aischeid+++ hypotheek heeft afgesloten bij de Rabobank. Pas dan weten we hoe effectief de Rabo-Hy potheeklijn werkelijk is,"zegt Luters. Eind juni, in de weken van de bijsluiteractie, belden een re cord aantal mensen de Rabo- Hypotheeklijn. Het segment Eigen Huishield een bijsluiter actie. Het gemiddeld aantal te lefoontjes per week lag toen drie maal zo hoog. Eind februari publiceerde de Rabobank de jaarcijfers over 1995. Een goed resultaat, al was de winst zeker in vergelij king met de andere banken niet de hoogste. In tegenstel ling tot vorig jaar was de Ra bobank niet de eerste die met de cijfers kwam. Het resultaat was goed, maar dat van de an dere banken was in de optiek van veel journalisten beter. "De kranten vergelijken onze winst met die van de andere banken'; zegt Hans Ludo van Mierlo, hoofd Externe Communicatie. "Wij willen niet de bank zijn met de hoogste winst. En dat zijn we in de regel ook niet, be halve als ABN Amro of ING het wat laten afweten. ABN Amro en ING hebben te maken met aandeelhouders.Voor hen is de winst het allerbelangrijkste. De Rabobank heeft geen aandeel houders, want wij zijn een coö peratie met leden. Hoe hebben wij de klanten bediend? Dat is voor ons het belangrijkste." De jaarlijkse persconferentie trekt veel journalisten."Persconfe renties organiseren we niet zo vaak, maar door onze open communicatie en veelvuldige briefings aan individuele jour nalistenhalen we toch veelvul dig de kranten." Uit een twee jaarlijks gehouden onderzoek onder journalisten kwam de persdienst van de Rabobank dit voorjaar als beste van de fi nanciële instellingen uit de bus.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 22