Nationaal Forum voor de introductie van de euro \t\terp°lis desk van Schretlen Co, "is de men tale verandering die er bij de beleg gende klant optreedt. Door het weg vallen van de valutagrenzen wordt be leggen in buitenlandse aandelen eenvoudiger. Er is geen valutabarrière meer. Beleggen in de chemiesector be tekent dan niet meer Akzo-Nobel of DSM. Het geld kan even goed in het Duitse BASF of het Franse Rhöne Poulenc worden belegd. Beleggers, en zeker instellingen, zijn qua oriëntatie ook nu al sterk internationaal gericht, maar vooral rentebeleggers gedragen zich ineens een stuk minder interna tionaal wanneer het op daden aan komt. Dan blijkt het valutarisico een onoverkomelijke hindernis en kiezen ze liever voor 'veilig thuis'. Het pro ces van verdwijnen van het valutarisi co is al aan de gang; ik zie de gulden of de mark of de frank de komende twee jaar niet meer revalueren of de valueren." Rob Heerkens, Director Research van IRIS, vertelt hoe de researchmen- sen en beleggers vooruitlopen op de situatie van 1999. De aandacht voor valutarisico's wordt gedeeltelijk ver vangen door nog meer aandacht voor de kredietwaardigheid van de afzon derlijke debiteur. Ook de landen bin nen het euro-gebied blijven elk als de biteur hun eigen waarde houden. Eu rolanden zullen niet gauw tot de slechte risico's gaan behoren, maar de ene debiteur is nu eenmaal beter dan de andere. Toch sluit Heerkens niet uit dat het minst-goede euroland straks een hogere rente moet betalen dan bijvoorbeeld een onderneming met triple-A. Hoe dat ook uitpakt, vooral de rentefondsen die beleggen in guldens zoals Florente Fund en Di- virente Fund krijgen een veel grotere vrijheid in hun beleggingsactiviteiten. Samenvattend zegt Heerkens: "In de praktijk van research en beleggen is de euro al een stuk dagelijkse reali teit. Want iedere belegger die nu een tienjarige guldensobligatie koopt, weet dat hij straks coupon en aflos sing in euro's krijgt. En wat de syste men betreft? Punt één: we doen wat de klant vraagt. Punt twee: in welke valuta de Europese beurzen vanaf 1999 ook zullen noteren, we zullen zorgen dat we alles aankunnen." Continuïteit R0beco Groep en Schret len Co beleggen andermans geld. Interpolis beheert de eigen reserves en voorzieningen in diezelfde financiële markt. En wordt daar met dezelfde veranderingen geconfronteerd. Maar het primaire dienstenpakket van In terpolis is toch vooral binnenlands georiënteerd. Met een klantengroep die in belangrijke mate samenvalt met de klantengroep van de Rabobanken. En met een enorme hoeveelheid gul denscontracten en guldensverplichtin gen. "Het is geen kwestie van de knop omzetten", zo vertolkt Math Creemers, Manager Verslaglegging en Informatievoorziening bij Interpolis, de opstelling van deze verzekeraar. "Onze eerste prioriteit is, dat wij onze klanten continuïteit garanderen. Ook in die overgangsperiode tot medio 2002. In de tussenliggende jaren moeten we misschien alles in twee valuta doen, in de gulden en in de euro. Dat betekent nogal wat. Moeten we daarvoor programma's bouwen rondom onze huidige syste men? Of doen we er beter aan in te grijpen in het hart ervan? Dat zijn we op dit moment aan het bestuderen." "Maar het kan niet blijven bij die eerste prioriteit, de continuïteit. Wij zijn aan onze klanten en aan onszelf verplicht om ook tijdig de nieuwe commerciële kansen op te sporen en te benutten. Daarom zijn we nu con- cernbreed bezig met de euro. We kij ken naar alle samenhangende aspec ten: de commerciële kansen, dus, maar ook naar de communicatie, de opleiding van onze medewerkers, de verslaglegging, de beleggingen, de ge volgen voor de contracten in juridi sche zin enzovoorts. We kunnen nu nog niet zeggen: we gaan dit of dat doen. Maar we zijn ons goed bewust van wat er op ons af komt. En we zullen zij aan zij met Rabobank Ne derland onze systemen inrichten voor de dual currency'-situatie binnen ons eigen Nederland." et verruilen van de gulden voor de euro wordt het grootste financieel en monetaire project dat zich ooit in Nederland heeft voltrokken. Omdat alle Nederlan ders gebaat zijn bij een succesvolle introductie van de nieuwe munt en overgang op de economische en mone taire unie hebben de overheid en relevante belangenor ganisaties de krachten gebundeld in het Nationaal Forum. mm Het Nationaal Forum is vorig jaar opgericht op initiatief van minister Zalm van Financiën omdat hij onder meer verant woordelijk is voor een goede werking van het financiële stelsel in Nederland. Vertegenwoordigers van de financië le instellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, consumenten en de overheid maken deel uit van dit dis cussieplatform over de EMU en de euro. Voorzitter Herman Wijffels van de hoofddirectie van Rabobank Nederland vertegenwoordigt de Nederlandse Vereniging van Banken in het Nationaal Forum voor de introductie van de euro. Doel van het Forum is het informeren van de samenle ving over de EMU en de euro. Zo heeft het bedrijfsleven er baat bij zich te realiseren dat het zijn concurrentiepositie kan verbeteren door gebruik te maken van de commercië le kansen van de overgang op de EMU en de euro. Smeero lie in de radertjes van dit bewustwordingsproces is het le veren van de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste doelgroep. Daarom is er ook een landelijk Voor- lichtersforum in het leven geroepen. Tijdens bijeenkomsten van het Nationaal Forum wis selen de leden informatie uit over het omschakelingspro ces en de moeilijkheden die ze erbij tegenkomen. Zo maken ze gebruik van eikaars kennis en ideeën. Zij onder houden nauw contact met de achterban en weten wat daar leeft. Aldus tekent het Nationaal Forum het land schap waarin de omschakeling naar de euro zich soepel zal voltrekken. De Rabobank heeft zijn euro-schetsen al klaar en is nu bezig deze in te kleuren op het gebied van commercie, automatisering, betalingsverkeer, juridisch, fiscaal en communicatie. Richard Piechocki is voorlichter bij het EMU-Projectbureau

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 21