Euro gloort aan de horizon de lage landen (g) In het Europese bedrijfsleven is de euro-koorts niet bepaald hoog. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat Nederlandse ondernemingen zich nauwelijks interesseren voor de over gang van de gulden op de euro vanaf 1999. Dat gaat geluk king niet op voor de gelieerde instellingen van de Rabobank. Hoe bereiden zij zich voor ROBECO GROEP SCHRETLEN CO f Ben je een uitgesproken Neder landse, een meer Europese of misschien een wereldwijde spe ler in het financiële dienstenspel? Het antwoord op die vraag bepaalt in hoge mate in hoeverre de euro je onderne ming beïnvloedt. Want in de financiële dienstverlening is het simpel: je gaat mee in de vragen en behoeften van je klanten. Dat zal ook de Nedship Bank doen, financier van zee- en binnen vaart, met kantoren in Bergen, Lon den, New York, Piraeus en Hong kong. Ruim 80% van haar portefeuil le luidt in valuta die niet of niet waarschijnlijk in de euro zullen op gaan, zoals de dollar, de yen en de Noorse kroon. m Gerrit Jan Swart, Controller van Nedship Bank, ziet in dit deel van de portefeuille weinig veranderen. "De zeevaart is heel sterk US dollar geo riënteerd", stelt hij. "De inkomstens tromen van de rederijen luiden vrij wel geheel in dollars." Dat ligt anders bij de binnenvaart in het Rijn- en Do- naugebied. Al gaat het maar om zo'n 15% van de uitstaande financieringen van Nedship Bank, het betreft veel schepen en in verhouding kleine be dragen. Het is een markt waarin ook enkele lokale banken goed thuis zijn. Nedship Bank zal met hen contact zoeken om samen te werken aan de vraag hoe de schipper-eigenaren zich het beste kunnen voorbereiden op 1999. De girale euro zal in deze sector vrij vlug zijn intrede doen, terwijl de schipper als consument nog tot 2002 moet wachten om eurobriefjes in zijn Jos Smeets portemonnee te krijgen. Want pas in dat jaar komen de biljetten en munten beschikbaar. Nedship Bank inventari seert de (waarschijnlijke) gevolgen van de euro. Daarbij kijkt de bank niet alleen naar "wat moet er gebeu ren?" maar let zij ook op kansen. Het speurwerk moet eind '96 afgerond zijn. Aansluitend zal een plan de cam pagne worden opgesteld. LESSING FACTORING Netwerken yoor zover de producten van De Lage Landen aan klanten van Rabobanken worden verstrekt, zullen de consequenties van de euro geen an dere zijn dan die waarmee elke lokale bank wordt geconfronteerd. Het ligt anders bij International Trade Finan- ce en Vendor Lease. "Trade Finance hanteert voor elk land een eigen ba sisvaluta", zegt Simon van den Berg, Manager Strategy van De Lage Lan den. "Daarin rapporteren we aan onze leverancier-klanten. Of die nou door hun afnemers betaald worden in marken, in dollars of in euro's, dat zal voor ons geen probleem opleve ren. Maar om in de verantwoording over te schakelen van de basisvaluta marken naar de basisvaluta euro, dat betekent wel werk aan de winkel. We zullen een intelligente schil om onze geautomatiseerde systemen moeten bouwen waarmee we elke klant kun nen leveren waar hij na 1 januari 1999 om vraagt." De Lage Landen biedt internatio naal ook Vendor Lease. Er spelen om vangrijke samenwerkingsverbanden met grote partners als de tractorfabri kant Massey Ferguson en NRG, een internationale distributeur van ko- pieerapparatuur. In zulke contracten de valuta 'omzetten', dat is het pro bleem niet. Moeilijker ligt het bij de computernetwerken. Want de syste men van De Lage Landen kennen tal loze koppelingen met andere compu ters in Europa. Met buitenlandse ban ken en bureaus om on line krediet waardigheid te checken. En ook ver bindingen naar de verkoopsystemen van de leverancier-klant. Dat laatste geldt ook voor Trade Finance, waar de factureercomputer van de klant de aangemaakte facturen doorseint naar de Eindhovense finan cier. Via deze netwerken komt een massa informatie binnen. En dan is het vanaf 1999 de vraag: wat wordt er over die lijnen gestuurd? Verstrekt die Belgische bank haar informatie nog in franken of al in euro's? "Wij doen er goed aan onze computers ge reed te maken voor alles wat maar denkbaar is", zegt Van den Berg. "We zijn hard bezig om alle mogelijke ge volgen in kaart te brengen, zodat we op tijd onze systemen kunnen aanpas sen. In de binnenlandse dienstverle ning zullen we keurig in de pas lopen met de rest van de organisatie." Vooruitlopen we van Hebetdien- sten switchen naar de creditkant, dan staan daar Robeco Groep en Schret- len Co. In beursberichten lees je wel eens de opmerking dat een offi ciële renteverandering of dividend aankondiging 'al in de koers was ver werkt'. Beleggers zijn zeker geen hel derzienden, maar ze zijn altijd bezig met wat er morgen gaat gebeuren. Te genover de euro gedragen zij zich niet anders. Natuurlijk zullen er ingrijpen de aanpassingen in de systemen moe ten plaatsgrijpen, vooral wat de ver antwoording aan klanten en de per formancemeting betreft, zeg maar: de vergelijking van beleggingsprestaties. Beide Rabopartners zijn dat voortva rend aan het inventariseren. Beide willen rond de jaarwisseling '96/97 precies weten welke maatregelen ze moeten nemen. "Maar wat voor ons nog belangrij ker is", meent Ron Kuijf, Senior Ver mogensbeheerder bij de Instellingen-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 20