Allochtonenmarkt via drie wegen betreden Vier Steden Overleg Ontwikkelingen De Rabobank kan de allochtone medemens op drie manieren benaderen. De allochtoon als werknemer bij de bank, de allochtoon als particuliere klant en de allochtoon als bedrijfsrelatie. Op dit moment is er bij geen van de drie punten een centrale richtlijn voor lokale banken. Karen Verduijn van de staf- groep strategie bij Rabobank Nederland in Utrecht:"Wij dringen de banken niets op. Lokale banken kunnen zelf initiatieven nemen om bijvoorbeeld fol ders te drukken voor allochtonen of allochtoon personeel aan te nemen. Wel wordt er gedacht aan een cursus voor medewerkers over omgaan met mensen uit vreemde culturen om mensen er bewust van te maken wat er bij de allocht onen leeft." Dat is een kolfje naar de hand van Hofstede die in zijn dissertatie betoogt dat de Rabobank zich eerst intern moet voorbereiden door onderwijs en de opzet van een lokaal allochtonennetwerk. Vervolgens kan de bank zich naar buiten toe profileren als bank voor allochtonen. Speciale folders voor allochto nen kunnen daarbij helpen. Het maken van een goede folder is niet eenvoudig. De Consumentenbond deed onderzoek naar succes- en faalfactoren van foldermateriaal voor allochtonen. Daaruit bleek dat kleurgebruik en taalge bruik van groot belang waren. Moeilijk bleek het om bijvoorbeeld Marokkanen op de juiste wijze aan te spreken in hun eigen taal hetgeen voor een groot deel afhangt van de schrijver en vertaler. Daarnaast bleek dat veel allochtonen geen 'schriftelijke cultuur' hebben. Informatie wordt er doorgaans mondeling overgedragen, waardoor volgens Hofstede behoefte is aan een goede mix van marketinginstrumenten. Waar het nu op aankomt, is dat Rabobank Nederland een centrale richtlijn geeft aan de lokale banken waarmee zij de allochtonenmarkt kunnen gaan veroveren, meent Hof stede. Hij doet het voorstel om de bank eerst intern via cursussen een beter cultureel begrip te helpen vero veren. Daarna kunnen de banken zelf aan de slag. Veel Rabobanken zijn al lang actief op de allochtonenmarkt en hebben uit puur commerciële overwe gingen bijvoorbeeld Turkse en Ma rokkaanse medewerkers aangetrok ken. Zo heeft Rabobank Utrecht al jaren allochtone medewerkers in dienst die werken op het kantoor op Kanaleneiland, een wijk waar veel Turken en Marokkanen wonen. "Je hebt ze nodig want een groot deel van de mensen in ons werkgebied spreekt nu eenmaal beter Turks en Marok kaans dan Nederlands", aldus John Gabriëls van Rabobank Utrecht. Ook doet Utrecht de financiering van een Moskee. Gabriëls: "Uitsluitend vanuit zakelijke en commerciële mo tieven." Problemen na de startfase K Belangrijkste problemen bij de start Geen Vergunning Financiën Diploma De Rabobanken in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht voeren sedert afgelopen zomer overleg over samenwerking met allochtonen in het werkgebied. Daarbij krijgen ze advies van de Turkse ondernemer Erol Poyraz van het Crossnational Insti- tute for Business and Information Technology (CIBIT) in Rotterdam. Wat verwacht Poyraz van het Vier Steden Over leg? Poyraz:"Uitgangspunt van de banken is de noodzaak om samen te werken met de doelgroep die vanaf de eeuwwisseling zo'n vijftig procent van de grote steden zal bevolken. Doet de Rabobank niets, dan loopt ze het risico om in de toekomst marktaandeel te verliezen. Doel is met de vier stadsbanken projecten te starten. Als die goed lopen zullen de resultaten gedeeld worden met de andere lokale banken in het land." "Ik vind het fantastisch dat de bank allochtonen niet vanuit een sociaal aspect benadert, maar hen zakelijk nodig heeft als klant. Dat betekent datje concreet kunt zijn. Het mooie van de coöperatieve gedachte van de Rabobank is het belang dat mede werkers hechten aan een persoonlijke vertrouwens band met de doelgroep. Zonder dat bereik je niet veel. Door de betrokkenheid met de leefomgeving in het werkgebied heeft de Rabobank daarin een voorsprong ten opzichte van andere banken." Coopers Lybrand deed in 1993 onderzoek naar het allochtoon ondernemersschap. Zij signaleerden dat een groot deel van de starters in de grootste drie groepen allochtonen Marokkanen,Turken en Surinamers tegen problemen aanliep. Barrières ble ken vaak de financiën, een gebrek aan diploma's en vergunningen. Bron: Jaarboek Minderheden 1996. Bron: Coopers Lybrand, inventarisatie allochtone ondernemers in Nederland 1993. Bedrijfsresultaat mm Winst Verlies Kostendekkend i 9 Verder is het handig om één folder met teksten in meer talen af te drukken om te voorkomen dat een medewerker per ongeluk Turkse informatie mee geeft aan een Marokkaanse klant. Op dit moment komen op slechts één pro cent van de folders van Rabobank Nederland allochtonen op foto's voor. Fol ders voor allochtone klanten zijn er niet. presenteren, of gewoon nog geen goed ondernemingsplan kan maken heeft het wél zin om hem door te stu ren naar bijvoorbeeld een financieel adviesbureau. Dan kan hij daarna te rugkomen met een goed plan. Voor een Marokkaan komt dan het eerst een adviesbureau in aanmerking waar Marokkanen werken. Maar die moet je als bank en klant dan wel eerst weten te vinden want die zijn er onge twijfeld."

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 19