De markt groeit Ontwikkelingen i 8 Land van herkomst aantal onderne mers aandeel van bevolkingsgroep Turkije B Marokko Suriname/ Antillen In de jaren '60 trokken veel gastarbeiders uit Turkije en Marokko naar Neder land op zoek naar werk. Hun loon maakten ze meestal over naar het achtergeble ven gezin in het moederland. Tien jaar later volgde op Nederlandse bodem een gezinshereniging: de vrouw en kinderen kwamen hier wonen. Duidelijk werd in de jaren '80 dat de allochtone gezinnen in Nederland wortelschoten. Vooral Turken startten coöperaties die vaak flopten waardoor veel geld verloren ging. In het hui dige decennium hebben de meeste buitenlanders besloten in Nederland te blij ven. Dat leidt weer tot de aanschaf van woningen, geld sparen in Nederland en het starten van ondernemingen. Het aantal 'etnische ondernemers' is vanaf 1986 dan ook verdubbeld tot ruim 20.000, terwijl de levensvatbaarheid van deze onder nemingen relatief goed blijkt, zo meldt het Jaaroverzicht Minderheden 1997. "Omdat de Rabobank in Deventer zowel met Turkse als Nederlandse klanten door de deur wilde, besloot de directie contact te zoeken met de Turkse gemeenschap. Dat is niet een voudig, want je moet iemand vinden die bereid is mee te werken met de bank en tegelijk maatschappelijk aan zien heeft in de Turkse gemeenschap. In Deventer vonden we een Turks ge meenteraadslid bereid. Na gesprek ken via hem met de Turkse klanten bleek dat zowel de bankmedewerkers als de Turken niet op de hoogte waren van eikaars cultuurverschil len." Deze aanvankelijke onbekendheid van de Rabobank in Deventer met de allochtone con sumentenvoorkeuren is een probleem dat nog immer speelt bij veel plaatselijke Raboban- ken. 'Het gebrek aan een allochtonenbeleid is organisatiebreed', stelde Hofstede vast na de interviews die hij voor het onderzoek afnam. Wat etnomarketing betreft, past de Rabobank dus niet bepaald in het plaatje van de vaderlandse geschiede nis waarin de handel met vreemde sa menlevingen floreerde. In de Gouden Eeuw was Nederland zelfs de groot ste handelsnatie ter wereld door de handelsvaart naar bijvoorbeeld het oude China en de koloniale gebieden zoals in Oost-Indië en Afrika. Etnomarketing joch zjen we dat Rabo_ bank Nederland zich in haar marke ting niet wil richten op de allochto nen omdat de bank -standaard- geen doelgroepenonderscheid maakt. "Dat moet veranderen", vindt Hofstede. Bedrijven als Ahold, Praxis, HEMA en de Bijenkorf richten zich in hun productaanbod ook zeer specifiek op allochtonen en maken daarmee een positief onderscheid tussen klanten. Eén van de adviseurs achter de etno marketing van deze bedrijven is direc teur Adjiedj Bakas van het Amster damse adviesbureau Dexter. Hij is een econoom van Surinaamse origine en nam het initiatief om volgend jaar een leerstoel in zijn specialisme op te rich ten aan een universiteit in Nederland. Bakas en Hofstede vinden de stra tegie van de Rabobank om allochto nen te benaderen niet veel meer dan 'los zand'. Bakas: "Bij de Rabobank is etnomarketing non-existent. Er is een aantal actieve bankdirecteuren maar er kan veel meer. Topman Wijf fels heeft dit jaar veel goede dingen gezegd over allochtonen. Nu moet de bank van de droom een daad maken. De aanzetten zijn er, dus ik heb er vertrouwen in dat de Rabobank zal slagen in een goede marktbewerking. Waar de bank moet beginnen is con tact te zoeken met de gemeenschap pen: waar zijn welke allochtonen ge voelig voor en welke producten en diensten willen ze van de bank." "In het verlengde van de strategie ligt een afspiegeling van de allochto- nenmarkt in het personeelsbestand. Bij andere bedrijven die ik heb gead viseerd zoals Ahold en Praxis heeft dat veel succes. Zo richten de Albert Heijn-winkels in Amsterdam Buiten- veldert zich op de Japanse en joodse klanten want die wonen daar veel. In Amsterdam Zuid-Oost richten ze zich sterker op Surinamers." Een fluitje van een cent? Bakas: "Natuurlijk niet. Het is vreselijk moeilijk om in de verschillende stad- en landsdelen de allochtone klanten tevreden te stellen. Dat de bank in spanning moet leveren spreekt voor zich, want: Je bakt geen omelet zon der eieren te breken." Hoewel veel medewerkers van plaatselijke banken allang beseffen dat meer inspanning geboden is om de allochtone markt te veroveren, lopen veel allochtone (po tentiële) klanten toch vaak tegen een muur op. Barrières Hofstede heeft wel enig idee waar de oorzaak zou kunnen liggen, zegt hij. "Er zit een dikke buffer tus sen de top van Rabobank Nederland en de lokale banken waar niet gemak kelijk door heen te breken is. Lokale banken schatten vaak een onderne mingsplan van bijvoorbeeld een Ma rokkaan niet goed in vanwege de om slachtige, indirecte presentatie die Marokkanen eigen is. Hetzelfde geldt voor de afdeling Goedkeuring -van kredieten- bij Rabobank Nederland. De allochtoon moet dus door twee barrières en dat blijkt moeilijk, want: onbekend maakt onbemind." "Je hoeft natuurlijk niet in alle ge woontes van de allochtonen méé te gaan en een doodknuffelbeleid is he lemaal tegen de doelstellingen in. Maar als je erachter komt dat de Ma rokkaanse klant wel wat te bieden heeft maar zich niet duidelijk kan Werkende allochtonen en autochtonen in van de werkende beroepsbevol king ultimo l 995. Bron: Jaarboek Minderheden 1996 Werkloze allochtonen en autochtonen in van de werkende beroepsbevol king ultimo 1 995 Bron: Jaarboek Minderheden 1996

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 18