Rabobank etnomarketing in de samenleving Ontwikkelingen Economische kracht In het jaar 2005 verwacht een als Amsterdam dat de helft van haar bevolking allochtoon is. Raboban- ken in werkgebieden waarin allocht onen de demografie bepalen, kunnen de deuren wel sluiten als deze - po tentiële - klanten besluiten bij de concurrent te gaan bankieren. Daar om is etnomarketing op zijn plaats. mu ticu turele Martin Hofstede in zaken met Surinaamse ondernemer. Lucette Mascini bezig bent als je een al lochtone klant anders be nadert dan de autochtone klant'. Relatiegeschenken Zo'n redenering gaat niet in alle gevallen op", volgens Hofstede. In Deventer kreeg de Rabobank bij voorbeeld problemen door Nederlanders en Turken met dezelfde rela tiegeschenken te benade ren. Zo bleek het spaar varken niet geliefd bij Islamitische klanten, voor wie varkens onreine dieren zijn. Achttien tot twintig pro cent van de klanten bij de Rabobank Deventer is Turks. Verder ontstond er frictie met de Turkse klanten onder meer omdat de Turken altijd in groe pen in de rij voor het loket staan in plaats van elk apart en achter elkaar zoals Nederlanders dat gewend zijn." at is de conclusie die Martin Hofstede (41) trekt uit zijn on derzoek naar de manier waarop de Rabobank bezig is haar producten en diensten te verkopen aan etnische minderheden in Nederland. Hofstede schopte het van 15-jarige Albert Heijn-medewerker tot financieel di recteur van de Rabobank Westfries- land-Oost. Door zijn eerdere werk als hypotheekspecialist en bankadviseur bij de Rabobank in Deventer kreeg hij halverwege de tachtiger jaren voor het eerst professioneel te maken met allochtonen. Nu, zo'n tien jaar later, heeft Hof stede een dissertatie geschreven over 'Etno-marketing door een coöperatie ve bank' voor de Business School Ne derland, een Master Business Admi- nistration-opleiding in Leerdam. In zijn onderzoek richt hij zich op de grootste vier groepen allochtonen in Nederland: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen. Kleinere groepen zijn bijvoorbeeld Indiërs en Chinezen. Binnen de Rabobankorga- nisatie is het nog steeds een veel ge hoord argument dat 'je verkeerd Voorzitter Herman Wijffels van de hoofddirectie van de Rabobank zei deze zomer tijdens de Algemene Vergadering dat de Rabobank veel ver wacht van de allochtone ondernemer in Nederland. Maar wie denkt dat die andere, de particuliere allochtonenmarkt geen geld heeft en dus on interessant is, heeft het mis. Allochtonen in Nederland doen veel con sumptieve bestedingen. In de toekomst zal dat alleen maar meer worden. Hun jongere gene ratie (18-25 jaar) groeit ongeveer drie keer zo snel als de 'onze', die overi gens in aantal wel tien keer zo groot is. In Nederland wonen circa een half miljoen allochtone jongeren en ongeveer 5 miljoen Nederlandse jon geren. In het perspectief van de toenemende vergrijzing zal de vraag naar arbeid stijgen zodat allochtonen onmisbaar zullen zijn om de Neder landse economie draaiende te houden. De cijfers in de grafiek gaan uit van de grootste vier groepen allochtonen die Nederland rijk is: Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen. MGeen Basisonderwijs LBO/MAVO MBO/HAVO/VWO MhBO I WO Het opleidingsniveau van allochtonen is gemiddeld lager dan van autochtonen. Dit geldt vooral voor de vier prominente groepen allochtonen. Bron: Jaarboek Minderheden 1996 Turken Marokkanen Surinamers Antillianen Autochtonen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 17