NIET ROKEN Ik heb in Amerika een goed voorbeeld gezien; ik ben er zelf wezen kijken. Southern Californian Edi- n, een elektriciteitsbedrijf met 180 duizend werknemers. Ze hebben daar heel de gezondheidszorg in n beheer: artsen, apotheek, ziekenhuis, tot ziektekostenverzekering toe. Alles in één informatiestroom •mee hebben ze perfect inzicht in alle kostencomponenten van gezond zijn en ongezond zijn. Hün ng is dat de grootste besparingen te bereiken zijn met investeringen in preventie. Ze hebben het ac cent verlegd van zorg naar voorzorg.' stellen voor je medewerkers. Een ge zondheidsbeleid vereist een compleet en breed gedragen programma. Daar is onderzoek voor nodig, op de werk plek, naar de houdingen en naar de verhoudingen. Het past in een goed beleid dat je mensen test en bevraagt en dat je individuele trainings- en leefstijlprogramma's opzet.' Meer voorbeelden £r zijn meer voor beelden van grote ondernemingen te noemen, zoals Koninklijke PTT Ne derland en De Nederlandsche Bank. Bij het middenbedrijf, en zeker onder de kleinere ondernemingen, is de aan dacht voor gezondheidsbeleid vaak nog maar gering. Ze hebben daar als het ware nog niet over de investerin gen heen kunnen kijken. En dus zijn de besparingen ook nog niet ontdekt. Er heerst een houding waarin de be langrijkste vraag lijkt: hoe kunnen we zo goedkoop mogelijk aan de wet vol doen? Welke arbodienst werkt tegen de laagste tarieven? Helaas gaan di verse commerciële arbodiensten daar uit concurrentie in mee. Hun beleid is dan, hoe kunnen we zo goedkoop mogelijk een gezondheidsonderzoek of een risico-inventarisatie doen. Haartsen ziet in het midden- en klein bedrijf gelukkig ook uitzonderingen op deze houding. Maar de meeste be drijven zien er de zin nog niet van in en hebben er dus geen zin in. Hij ziet echter de Rabobank duide lijk op het goede spoor zitten. bijvoorbeeld Shell heel goed door staan.' 'Shell is een andere grote onderne ming met veel aandacht en activitei ten voor gezondheidsbevordering. Haartsen: 'Bij een grote vestiging in Pernis is het ziekteverzuim 2,5%. Reken eens uit hoeveel daar wordt bespaard tegenover een meer gebrui kelijk ziekteverzuim. Ook daar wer ken ze vanuit een integrale aanpak: een goed veiligheidsbeleid, een rook beleid, aandacht voor stress, voor voeding en alcohol. Of neem Fuji in Tilburg. Eerst hebben ze daar veel ge en dus ziektekosten kunt beïnvloe den. Daarom gaan ze steeds meer preventief te werk. Het is zeker niet zo dat deze aandacht uitsluitend is opgewekt door de wetten inzake de arbeidsomstandigheden en het ziek engeld. Het is eerder een bewustzijn dat in diverse ondernemingen vanuit de mensen en het management zelf naar boven is gekomen. Bij deze in novatieve bedrijven waren de wets wijzigingen hooguit een impuls die de eigen interesse versterkte. Mll- 1 HOKt H daan om mensen gezonder te maken. Daarnaast werkten ze aan de verbete ring van de arbeidsomstandigheden. Nu zijn ze die lijnen aan het combine ren. Een topman van Fuji zag in Ame rika hoe het daar werkte. Dat wilde hij ook in zijn eigen bedrijf.' 'Gezondheidsbevordering kent in feite drie doelen: dat mensen flui tend naar hun werk gaan., dat ze zo weinig mogelijk ziek worden én dat ze zich goed voelen. Als daaraan is voldaan, dan maakt het niet uit of iemand een keer friet eet of een keer een sigaar rookt.' 'Wij hebben de Rabobank niet hoeven te bekeren', zegt hij. 'Daar werken genoeg mensen die er zelf aan trekken. Ze hebben ons wel ge vraagd: willen jullie ons helpen jullie programma-aanbod in onze eigen ac tiviteiten in te bouwen?' Haartsen noemt de Rabobank Arbodienst één van de verst ontwikkelde arbodien sten in Nederland als het gaat om de integrale benadering van de klant. Een benadering dus die zowel gericht is op de omstandigheden waarin mensen werken als op de mensen zelf. Hij is vol lof over de Rabobank. Zo kent hij een aantal lokale banken die naar zijn oordeel een vergelijking met 'Ook bij IBM wordt het gezondheidsprogramma ge dragen door het topma nagement. Dat is trouwens een voorwaarde. Als je ge zondheidsbevordering structureel wilt aanpakken, dan vergt dat faciliteiten en geld. Alleen dan kun je ef fecten verwachten. Je bent er niet met wat fitnesstoe-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 6