'Werk completer door combinatie van OR en mijn gewone functie' Voorbeelden daarvan zijn: een fusie, sluiting van een deel van het bedrijf of grote investeringen. Bij veranderin gen in een aantal regelingen op soci aal gebied die buiten de CAO vallen, heeft de ondernemingsraad instem mingsrecht. Verder kan de raad ook op eigen initiatief voorstellen doen aan de werkgever over sociale, orga nisatorische, financiële en economi sche zaken. Leden van de raad mogen hun OR-werk zoveel mogelijk in werktijd doen. Hoeveel uren daar voor beschikbaar zijn, stellen ze in overleg met de werkgever vast. personeelsvergadering Bedrijven en in stellingen met 10 tot 35 medewerkers zijn verplicht om minimaal twee keer per jaar een personeelsvergadering te beleggen. Daarin wordt de werkgever geacht de werknemers te informeren, met hen te overleggen over bedrijfs- aangelegenheden en advies te vragen over beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor het personeel. ABN Amro heeft vier onderne mingsraden en één centrale onderne mingsraad, de Rabobank heeft rond de 280 OR-en. Oorzaak daarvan is de coöperatieve structuur, met autonome plaatselijke banken. Iedere Rabo- bankdirecteur, ook de voorzitter van Hoofddirectie van Rabobank Ne- ^^lerland, treedt op als werkgever en is volgens de Wet op de Ondernemings- We verschillen ook wel eens van mening en dan dis cussiëren we daarover. Ik neem de adviezen van de 0R oprecht serieus.' Jeannet Reuvers, cliëntadviseur, heeft de knoop doorgehakt en zich kandidaat gesteld voor de OR.'De huidige raad is van mening dat het van belang is dat er iemand namens Cliënten Advies in de onderne mingsraad zit. Dat ben ik met ze eens. Wij vormen met twintig mensen bijna eenderde van het personeelsbe stand.Toch heb ik er wel even over moeten nadenken. Het gaat me behoorlijk wat tijd kosten en dat moet ik combineren met mijn functie.' Lilianne van den Broek, medewerkster Projecten Aangesloten Banken, is ruim een jaar lid van de ondernemingsraad van Rabo bank Nederland. De 23-koppige raad vertegenwoordigt de bijna 5.000 medewerkers: van Rabobank Nederland, Schretlen Co, Rabo Securities en het Gilde Investment Fund. Van den Broek zit ook in de OR-commissie organisatie, die door het grote aantal reorgani saties de agenda van de raad domineert. Deze commissie is een van de zestien commissies, projectgroepen en werkgroepen van de ondernemingsraad van Rabobank Nederland. De ondernemingsraad en de commissies komen maandelijks bij elkaar, terwijl de over legvergadering zeven keer per jaar wordt gehouden. Van den Broek is voor vijftien uur per week vrijgesteld voor het OR-werk. Dat lijkt veel.'Klopt, maar daar red ik het niet in', zegt ze/Vergaderen kost me gemiddeld een dag per week. Dat doe ik in werktijd. Lezen en voorbereiden, zo'n vijf tot tien uur per week, gebeurt voornamelijk in eigen tijd. Toch is het goed te doen. De combinatie 0R en mijn gewone functie zorgt voor afwisseling en maakt mijn werk completer.' Van den Broekervaart dat de ondernemingsraad niet altijd evenveel invloed heeft. Ze zei bij haar kandidaatstelling:'lk wil een bijdrage leveren aan een gezonde organisatie, waar mensen met plezier werken.' Ze constateert dat dat redelijk lukt.'Hoewel je niet altijd evenveel invloed hebt. Dat ligt er ook aan op welk moment je wordt ingeschakeld, in het voortraject van een reorganisatie of later. De mate waarin wij worden betrokken bij de ontwikkelingen is mij meegevallen. Wat dat betreft is de top soms opener dan de leidinggevenden op de niveaus daaronder. De bestuurder, voorzitter Wijffels van de Hoofddirectie, geeft ons het idee dat onze in breng zinnig is. Zaken worden soms anders bekeken of aangepakt door onze bemoeienis.' ...Europees overleg.. raden 'bestuurder'. Een vergadering van bestuurder en OR heet 'overleg vergadering'. Van de ongeveer 530 plaatselijke banken hebben er zo'n 350 meer dan 35 medewerkers. Ruim 70 OR-plichtige banken hebben hun medezeggenschap dus niet formeel ge regeld. 'Daar is vaak geen behoefte aan. Of misschien wel behoefte, maar onvoldoende kandidaten', weet Ar- thur van Looij van Organisatie- en Overlegzaken van Rabobank Neder land. Deze afdeling fungeert onder meer als vraagbaak voor lokale ban ken als het gaat om ondernemingsra den. CAAR-zaken yan L00ij treedt ook op als bedrijfsvertegenwoordiger naar de OR van Rabobank Nederland en naar de CAAR, de Centrale Adviesraad Arbeidsaangelegenheden Rabobank- organisatie. De CAAR is de Rabo- bankvariant van centrale medezeg genschap. In de adviesraad zitten ver tegenwoordigers van lokale banken met en zonder ondernemingsraad en van de OR van Rabobank Nederland. In tegenstelling tot een centrale on dernemingsraad (COR) maken ook werkgevers deel uit van de CAAR: een lid van de Hoofddirectie, twee directeuren van Rabobanken en twee leden van besturen en/of raden van toezicht van plaatselijke banken. 'Er is ooit sprake geweest van een centra le ondernemingsraad', aldus Van Looij. 'Maar dat stuitte op bezwaren aan vooral de werkgeverskant. Ban ken zagen een COR als een inbreuk

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 23