'E Een bank met OR 0/??paarM?ik^\ ttohgeen voorjjj Medezeggenschap: Over de gemiddeld 36-urige werkweek, het sociale beleid en Visie '98 wordt veel geschreven, maar misschien nog wel meer gepraat. Onder meer door ondernemingsraden van plaatselijke banken en Rabobank Nederland en de CAAR, de Centrale Advies raad Arbeidsaangelegenheden Rabobankorganisatie. De OR-en en de CAAR vormen de medezeggenschapsstructuur binnen de Rabobank. Met de CAAR-verkiezingen net achter de rug feiten en meningen over inspraak van medewerkers bij de grootste coöperatieve bank van Nederland. Wikken Wegen met alle betrokkenen en paar jaar geleden waren we met een man of elf. Ie dereen kon zijn ei kwijt bij zijn chef of rechtstreeks bij de direc teur', blikt Theo van Heek van de Rabobank De Maasdorpen terug op de medezeggenschap bij de toenmali ge bank Lith-Teeffelen-Oijen. 'Als de fusie met een grotere bank doorgaat, hebben we volgend jaar rond de 70 medewerkers. Het is een goede zaak dat die bank een ondernemingsraad heeft, die opkomt voor de belangen van het personeel.' Inspraak van tientallen, honderden of duizenden mensen is niet te doen voor de gemiddelde werkgever. Daar om is de medezeggenschap van mede werkers in ondernemingen bij de wet geregeld. Ieder bedrijf in Nederland met 35 of meer medewerkers, die ten minste een derde van de normale ar beidstijd werken, moet een onderne mingsraad hebben. Die bestaat uit een aantal werknemers, dat afhankelijk is van het totale personeelsbestand. De OR voert namens het personeel over leg met de werkgever over het be drijfsbeleid en de belangen van de medewerkers. De raad heeft het recht te adviserer^ bij belangrijke financieel-economische of bedrijfsorganisatorische besluiten. De ondernemingsraad van de Rabobank Dalfsen- Lemelerveld bestaat uit vijf mannen en vrouwen, die de 62 medewerkers van de Overijsselse bank verte genwoordigen. De OR vergadert iedere maand, terwijl er iedere twee maanden een overlegvergadering is met de bestuurder, directeur Henk van Lubek. Het ver gaderen gebeurt in werktijd, voorbereiden en het lezen van stukken voor het grootste deel in eigen tijd. Sinds 1992 is financieel adviseur Wijnand Schuchard voorzitter van de OR. 'Ik ben van mening dat het belangrijk is om medezeggenschap daadwer kelijk in de praktijk te brengen. Verder ben ik geïnte resseerd in beleidsontwikkelingen binnen de bank. Al meer dan een jaar praten we mee over Visie '98. Het organisatieplaatje, de manier van werken, de perso nele conseguenties enzovoorts. Een voorbeeld om te laten zien dat we wel degelijk invloed hebben: bij een eerdere reorganisatie is het gelukt er een betere rege ling voor boventalligen uit te slepen.' 'Vanaf de laatste fusie, in 1992, is de OR goed op gepakt door de medewerkers', vertelt directeur Henk van Lubek. We proberen de leden voldoende ruimte te geven om hun taak goed te vervullen. Zo gaan ze ieder jaar in werktijd naar een bijspijkercursus voor OR-leden. In overlegvergaderingen zitten we soms^ dezelfde lijn en dan nemen we meteen een besluit.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 22