'De mensen hier beginnen voorzichtig' We zijn rijk! Robeco: volledig herstel Henk van Harsselaar, Rabobank Deventer: 'Of de Nederlander teveel wegzet voor de toekomstNee, dat vind ik niet', zegt Henk van Harsselaar, be leggingsadviseur bij Rabobank Deventer. 'Ik ben ouderwets in die dingen. Als je kunt, moet je proberen je in te dekken voor de toekomst. Het kan best dat er mensen zijn die zijn oververzekerd, maar dat is dan wel een kleine groep. Een veel grotere groep heeft vaak maar een heel klein pen sioen en die mensen zou den eigenlijk eens bij de bank moeten langskomen om te kijken wat er nog te regelen valt. Als je nog 10, 15 jaar te gaan hebt tot de dag dat je stopt met wer ken en maandelijks een bedrag kunt missen, is er nog heel veel mogelijk. 'Van Harsselaar consta teert net als Rob Klomps van IRIS dat de belang stelling voor beleggen toe neemt. 'We hebben hier een gestage groei van het aantal mensen dat belegt. We hebben natuurlijk de tijdgeest mee, de rente daalt al twee jaar en de laatste zeven jaar is er geen flinke krach mee ge weest. Wat je hier in Deventer merkt is dat de mensen voorzichtig beginnen, met vaak maar een klein bedrag van vijf- of tiendui zend gulden. Ik sta ze net zo vriende lijk te woord als een ander die met vijftigduizend gulden komt, al was het alleen maar omdat ik tevoren niet weet hoeveel die kleine belegger nog achter de hand heeft.' De Nederlander is er de afgelopen jaren flink op vooruit gegaan. Had hij in 1970 nog 2600 gulden op zijn spaarrekening staan, hal verwege 1996 was dat bedrag opgelopen tot 15.600 gulden. Natuurlijk is de gulden in die periode ook minder waard geworden door in flatie, maar als daarmee rekening wordt ge houden, is het spaartegoed anno nu toch nog twee keer zo hoog als in 1970. Het totale spaar tegoed bedroeg eind juni 1996 maar liefst 241,8 miljard gulden, ruim 30 miljard meer dan in 1993. Sparen is nu populair, beleggen blijft populair, beleggingsfondsen (even?) minder... Nogal wat beleggers mogen dan hun geld niet meer in de fondsen heb ben gestort, voor een fiks rendement hadden ze dit beter wel kunnen doen. Na de teruggang in 1994, heeft Robeco zich inmiddels volledig hersteld. De afgelopen 12 maanden boekte Robeco een rendement van maar liefst 22 procent op het ingelegde vermogen. Het fonds RG Hollands Bezit, dat uitslui tend in Nederlandse aandelen belegt, deed het zelfs nog beter: 24 procent. één op de zeven zelfs alleen maar schulden heeft. Of ze daarmee ook echt arm zijn, onthullen de cijfers van CBS niet, omdat er zoals gezegd geen rekening is gehouden met aanspraken bij pensioenfondsen en levensverzeke- Steeds rijker Niettemin, Nederland is dus rijk en volgens alle deskundigen worden we alleen maar rijker. Vol gens berekeningen groeide ons natio naal vermogen tussen 1982 en 1994 met bijna 145 procent, ruim twee maal zoveel als het netto nationaal inkomen. Met andere woorden: in die jaren werden we deels rijker omdat we vrijwel allen dagelijks ons brood verdienen in het zweet des aanschijns, maar voor een nog veel groter deel omdat we zoveel geld in handen heb ben gegeven van mensen die weten hoe je met geld geld kunt maken. Hoe goed we het daarmee doen, laat een vergelijking zien met andere landen. Op dit moment staat Nederland op de vierde plaats in de wereld als je naar het bedrag kijkt dat opzij is gezet voor pensioenen en levensverze keringen. De VS, Japan en Engeland gaan ons voor. Maar verdeel je al dat geld over het aantal inwoners van het bewuste land, dan staan we fier en schatrijk bovenaan. En, zoals net ge- meld, dat lijkt dus alleen nog maar meer te worden. Het kan niet op pauj van (je Ven, eco noom bij de Stafgroep Economisch Onderzoek van de Rabobank, knikt als hij de cijfers hoort. 'In Nederland wordt inderdaad veel gespaard, voor al omdat we al in een vroeg stadium geld opzij zijn gaan zetten voor een goed pensioen. De pensioenen wor den dan ook steeds ruimer en er komt zelfs een groep oudere gepensioneer den aan die zoveel uitgekeerd krijgt, dat het niet meer op gaat. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld het plan om te gaan reizen, als ze definitief de deur van kantoor of fabriek achter zich dicht hebben getrokken. Als t

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 16