Rabobank voor Canadese dollars Amerikaanse dollarkoers: braver dan BUI en Bob Uit het dal... ■m I Deze oktober UpDate kijkt terug op de afgelopen maand. Belangrijke gebeurtenissen in en om de Rabobank. De Nederlandse economie presteert goed. Dat is de conclusie van de Stafgroep Economisch Onderzoek in het derde kwartaalbericht van dit jaar. De particuliere consumptie toont een ste vige groei en de industriële productie klimt sneller uit haar dal dan verwacht. Met de werk gelegenheid gaat het ook prima De Rabobank voorspelt dan ook een groei van het bruto bin nenlands product van 2,5 procent in 1995 en 2,75 procent in 1997. De Stafgroep is er vrijwel zeker van dat Nederland in 1999 tot de kop groep van de EMU zal behoren. F We Hoewel de Rabobank veel geld uitleent aan haar klanten, leent de bank zelf ook geld. Want ook daar wordt op verdiend. In sep tember emitteerde de bank een lening van 100 miljoen Ca nadese dollar op de internatio nale kapitaalmarkt. Kopers van deze stukken lenen hun geld uit gedurende een looptijd van ruim zesjaaren ontvangen als vergoeding een coupon (rente) van 7 procent per jaar. Wel be talen de investeerders een klein percentage aan adminis tratiekosten aan de Rabobank, zodat het uiteindelijke rende ment over zes jaar komt op 6,63 procent. Het slijten van de stukken gaat van een leien dakje/Investeerders steken graag geld in de Rabobank vanwege haar tripleA status. Dat geeft een groot vertrou wen', argumenteert medewer ker Funding and Structures Katja Kammer van de dealing room bij de Rabobank. Deze af deling is verantwoordelijk voor onder meer de uitgifte van de Canadese dollarlening. Mede- syndicaatsleider,de Japanse bank Daiwa Europe in Londen, werkt hierin samen met de Ra bobank. Daiwa is verantwoor delijk voor het marktonder zoek, waaruit bleek dat er ruimte is voor een Canadese dollarlening. Kammer ver- klaart:'Veel oude candollarle- ningen lopen deze maand af. Investeerders krijgen dat geld plus de rente terug, en zo ont staat er weer behoefte aan een nieuwe lening.' In het verleden hebben de Amerikaanse presi dentsverkiezingen weieens tot heftige koersreac- tics op de financiële markten geleid. Als stelre gel gold hierbij dat een overwinning van het Republikeinse kamp tot koerswinsten leidde, terwijl een Democratische overwinning juist een mineurstemming teweeg bracht. Wat valt er deze keer te verwachten? In vergelijking met Ne derland waar de kiezers via de wat stoffige spot jes van Zendtijd voor Politie ke Partijen op de hoogte worden gesteld van de ver schillende partijprogram ma's, zijn de presidentsver kiezingen van Amerika één groot mediaspektakel. Publi citeit -ongeacht de inhoud van de boodschap- levert stemmen op, zoals de beide partijconventies eerder dit jaar weer hebben uitgewe zen.Zo stond de 72-jarige Republikeinse uitdager Bob Dole tot de partijconventie in San Diego met meer dan 20 procentpunt achter in de ver schillende peilingen. Vier dagen van show en enter tainment -met steroptredens van Nancy Reagan en ex-ge- neraal Collin Powell- lieten deze achterstand slinken tot minder dan 10%. Lang heeft de Republikeinse partij ech ter niet op deze terreinwinst kunnen teren, want na de Democratische conventie in Chicago was de achterstand van Dole op de zittende pre sident Bill Clinton weer op gelopen tot meer dan 15 pro- cent. Nog nooit eerder is een kandidaat er in geslaagd een dergelijke grote achterstand in minder dan twee maan den in te lopen. De kansen voor Dole zien er dan ook niet al te gunstig uit, zodat de kans op schrikreacties op de financiële markten even eens niet erg groot lijkt te zijn. Maar stel nou eens dat de verkiezingsstrijd toch nog spannend zou gaan worden: zou de oude stelregel dan nog opgaan? Het omgekeer de lijkt deze keer eerder het geval. In een poging zijn achters tand op Clinton enigszins goed te maken heeft Dole toegezegd de inkomstenbe lasting aanzienlijk te zullen verlagen. Bij eerste beschou wing lijkt dit goed nieuws voor de Amerikaanse bevol king en het bedrijfsleven, omdat lagere belastingen zullen leiden tot meer con sumptie, hogere groei en een lagere werkloosheid. Dole verwijst daarbij bovendien naar het succes-de kosten van de oplopende overheids schuld worden hierbij angst vallig verzwegen-van zijn Republikeinse voorganger Reagan, die in de jaren'80 met een aanzienlijke belas tingverlaging de noodlijden de economie een steuntje in de rug gaf. Toch is het sterk de vraag of het recept van toen ook deze keer zal hel pen. Een belangrijk verschil met de jaren'80 is dat de werkloosheid indertijd boven de 10% lag, waar momenteel nog slechts ongeveer 5% van de beroepsbevolking als werkzoekende ingeschreven staat. Zelfs zonder een belas tingverlaging is het gevaar van oplopende loonkosten momenteel al ruimschoots aanwezig, zodat een extra bestedingsimpuls naar alle waarschijnlijkheid voorna melijk tot een stijging van de inflatie zal leiden. Clinton daarentegen kan wij zen op de gestage daling van het overheidstekort de afge lopen vier jaar, terwijl daar naast zijn voorstellen tot las- tenverlichten veel minder ver gaan, waardoor ook het in flatierisico beperkt is. Boven dien is de banengroei gedu rende Clinton's ambtsperiode indrukwekkend geweest en hebben de Amerikaanse be leggers gouden tijden door gemaakt: de Dow Jones index is in 4 jaar tijd met 80% in waarde gestegen. De angst voor een Democraat in het Witte Huis heeft hiermee duidelijk aan kracht verloren. Al met al lijkt het onwaar schijnlijk dat de presidents verkiezingen tot al te veel re acties op de financiële mark ten zullen leiden, zeker niet als Clinton-zoals nu ver wacht mag worden- de ver kiezingen zal winnen. Lukas Daalder is econoom bij de Stafgroep Economisch Onderzoek

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 29