oktober Invoering euro als commerciële uitdaging! Rabobank gaat met EMU- Projectbureau voor euro EMU kf-vm Ontsnappen aan de gevolgen van te hoge overheidstekorten Een unieke gebeurtenis. Zo kan met recht de vorming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de invoe ring van de gemeenschappelijke munt, euro, worden ge noemd. Niemand kan zich eraan onttrekken. De banken gaan voorop en bereiden zich voor. Wie volgt? Het wach ten is nu op het bedrijfsleven. Aansluitend komt de consu ment aan de beurt. Al met al een forse klus, die voor 1 ja nuari 2002 liefst eerder, klaar moet zijn. 2,6 Nog niet op alle vragen is al een antwoord voor handen.De po litiek is er nog niet helemaal uit. Wie wacht tot het laatste glas is geheven en de bordesfoto is gemaakt, komt te laat. De tijdschema's voor de invoering zijn echter krap en daarom is nu het moment aangebroken om het bedrijfsleven aan te spreken. Die rol kan bij uitstek door de Rabobank worden vervuld. Wij hakken immers al langer met het bijltje en kennen de materie. Bovendien spreken we de taal van de ondernemer. een voortdurend meedenkproces: in formeren en reageren. De uitdaging is om een goede verbinding te leggen tussen enerzijds de monetaire en macro-economie van de EMU en de euro en anderzijds de dagelijkse wer kelijkheid van het bedrijf. Denkende doeners Goede ondernemers maken hun naam waar: het zijn denkende doeners. Zij hebben behoefte aan concrete infor matie, maar zijn daarnaast uitstekend in staat met onzekerheden om te gaan en kansen te grijpen.Voor on dernemers is het geen probleem dat de invoering van de EMU en euro nog slechts op hoofdlijnen is geregeld. De voorbereiding op wat komen gaat is Willem van der Velden werkt bij de Stofgroep Economisch Onderzoek Voor een international is de overgang op de euro, natuurlijk eerder aan de orde en ingrijpender dan voor een de taillist. Maar uiteindelijk moeten alle bedrijven mee. De administratie vraagt wijzigingen, de financiële om geving verandert,de geldstromen moeten onder de loep worden geno men. Vergeet ook niet, dat bedrijven onderling sterk zijn verbonden. De overstap van de gulden op de euro in het ene bedrijf (afnemer) kan een kettingreactie elders (toeleveranciers) tot gevolg hebben. De voordelen van de EMU en euro zijn duidelijk: meer economische groei, een grotere markt en hogere efficien cy. Maar nadelen, zoals extra kosten en meer concurrentie zijn er ook. On dernemers zullen proberen de voor delen uit te nutten en de nadelen te neutraliseren. Van de invoering van de EMU en de euro kunnen zij dus profijt hebben. Daarmee verschuift het onderwerp van de voor velen abstracte monetaire omgeving naar de concrete wereld van het zakendoen. Dat is een prikkel die elke ondernemer aanspreekt. Juist de Rabobank kan die prikkel gegeven. Ogen en oren van de Rabobank De medewerkers van de Rabobank kunnen hierin een cruciale rol spelen. Zij zijn immers de oren en ogen van de organisatie. Binnen de Rabobank is er veel kennis over de EMU en de euro. Maak daar gebruik van! Dit is bij uitstek een gelegenheid om de Rabo bank te profileren als kennisbank. En niet op de laatste plaats: ook voor de Rabobank zeifis de overstap naar EMU en de euro bovenal een commer ciële uitdaging! Begrotingstekorten van potentiële EMU-landen over '96 (in procenten van het bruto binnelands product) Het overheidstekort betreft een onderdeel van het EMU-examen in 1997, dat volgens het Verdrag van Maastricht maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product mag bedragen. Uit de grafiek blijkt dat dit jaar slechts drie van de potentiële deelnemers aan dit criterium zullen voldoen. Geluk kig biedt het Verdrag twee ontsnappingsclausules. Landen kunnen toch een voldoende krijgen voor het overheidstekort-onderdeel als dit de afgelopen periode voortdurend is afgenomen en de EMU-norm benadert, óf sprake is van een tijdelijke en uitzonderlijke overschrijding. Dat laatste punt zou bij voorbeeld voor Oostenrijk kunnen gelden. Oostenrijk heeft in 1995 hoge kosten moeten maken voor de toetreding tot de Europese Unie. Het kent daardoor tijdelijk een veel hoger tekort dan normaal. Ook noemen de lidsta ten vaak de lage economische groei als een goede reden voor een tijdelijke en uitzonderlijke overschrijding van het overheidstekort. Nederland zal dit jaar nét niet aan deze EMU-eis kunnen voldoen, maar volgend jaar zal het waarschijnlijk geen probleem zijn. Van links naar rechts: Clemens Stolwijk (Rabofacet) voorzitter van de EMU-Projectgroep Automatisering; Slovenka Ristic, secretares se van bet EMU-Projectbureau; Inge Mulders, econoom binnen het project met aandachtsgebied Rabobank InternationalWim Boonstra, econoom en EMU-coördinator van de Rabobank Niet op de foto: Gerold Wolf, EMU-coördinator van het Werkgebied Aangesloten Banken; Richard Piechocki, communica tiemedewerker van het EMU-Projectbureau

Rabobank Bronnenarchief

blad 'RaboMagazine' | 1996 | | pagina 26